Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.02.16 - PS 18/16 Stiklestad Golfklubb - Søknad om ny skjenkebevilling pga endringer i driften

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2014/1529 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.02.2016 18/16

 

Rådmannens forlag til vedtak:

 1. Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i klubbens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking på avgrenset område på terrasse ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2016.
 2. Tore Halvorsen og Leif Sollund godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: Fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

Vedlegg:
Søknad med vedlegg

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Stiklestad Golfklubb, org. nr. 979 912 323, søker på fastsatt skjema som alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 ved Stiklestad Golfklubb, Sørskagvegen 2, 7655 Verdal. Søknaden gjelder også på avgrenset område utendørs.

Det søkes videre om fritak fra kravet som stedfortreder for styrer pga stedets størrelse og at det er daglig leder som i hovedsak jobber der. I alkohollovens § 1-7 c står følgende:
«For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgs- eller skjenkestedets størrelse.»

Rådmannen har vurdert søknad om fritak fra kravet om stedfortreder og har kommet til at det tilrås ikke, bl.a. ut i fra at sammenlignbare skjenkesteder i forhold til størrelse og omfang ikke har fritak. Dette er en unntaksbestemmelse i alkohollovens om skal praktiseres restriktivt og rådmann er av den oppfatning at driften er av et slikt omfang at stedfortreder er nødvendig. Søker er kontaktet om dette og bedt om å komme med forslag på stedfortreder. Det ble mottatt den 13.08.2015.

Søknaden er sendt Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen har i brev datert 28.02.14 ingen merknader til søknaden.

NAV Verdal har i brev datert 25.08.15 ingen merknader til søknaden.

Stiklestad Golfklubb Drift AS har pr. i dag skjenkebevilling av lokalene, men pga endring i driftsforholdene (overføring av driften fra driftsselskapet til Stiklestad Golfklubb) må det i henhold til alkohollovens § 1-10 søkes om skjenkebevilling på nytt.

Stiklestad Golfklubb er i Brønnøysundregisteret registrert som Ideell organisasjon, med næringskode 93.120 Idrettslag og klubber.

Søknaden må da i første omgang vurderes om skjenkebevilling kan gis til ideelle organisasjoner, jfr. Alkohollovens § 1-4b som regulerer hvem som kan gis skjenkebevilling. Bestemmelsen lyder: «Bevilling etter denne lov gis til den for hvis regning virksomheten drives.»

Dette spørsmålet er sendt kommuneadvokat til vurdering og de har gitt følgende uttalelse:
Bestemmelsen i § 1-4b alkoholloven medfører blant annet at bevilling bare kan gis til den juridiske enheten eller personen som har det direkte økonomiske ansvaret for alkoholomsetningen. Loven setter ikke andre begrensninger for hvilke typer foretak som kan inneha bevilling. En ideell organisasjon kjennetegnes ved at organisasjonen ikke utdeler eierandeler/aksjer eller overskudd, men benytter sine midler til å nå organisasjonens mål. De ideelle organisasjonene er imidlertid selvstendige rettssubjekter med mulighet til å drive begrensede virksomheter og inngå avtaler med bindende virkning. Det vurderes ut fra dette i lys av alkoholloven § 1-4 b at ideell organisasjon kan gis skjenkebevilling dersom de øvrige vilkårene for dette er oppfylt.

Videre må søknaden vurderes opp imot kriterier vedtatt av Verdal kommunestyre i møte 29. mai 2012. Der ble det bl.a. vedtatt:
«Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.»

Dette vilkåret kom etter diskusjoner i formannskapet i forbindelse med søknad om skjenking i interiørbutikk. Formannskapet var i denne saken delt, der den ene siden mener at dette er første steget til utvanning av alkoholpolitikken og at skjenkebevilling ikke hører hjemme i butikker, den andre delen av formannskapet mener dette er positivt for Verdal. Dette måtte derfor diskuteres prinsipielt slik at kommunen kan være forutsigbare i behandling av søknader om skjenkebevilling.

Vilkåret ble for øvrig enstemmig vedtatt av kommunestyret i sak 44/12. Intensjonen i kommunestyrets vedtak er at det i Verdal kommune ikke ønskes en utvikling der det kan skjenkes alkohol på nye arenaer i kommunen.

Spørsmålet blir da om dette hører naturlig til driften av Stiklestad Golfklubb.

De har siden 28.0.07 hatt skjenkebevilling i klubbhuset, da med et eget driftsselskap som bevillingshaver. Dette driftsselskapet var opprettet med vedtektsfestet formål:
«Drift av Stiklestad klubbhus, serverings- og salgsvirksomhet og andre tjenester som hører naturlig til». Denne bevillingen ble fornyet for perioden 2012-2016 – til samme driftsselskap. Skjenkebevillingen skal nå, som nevnt ovenfor, driftes av Stiklestad Golfklubb som i Brønnøysundregisteret registrert som Ideell organisasjon, med næringskode 93.120 Idrettslag og klubber.

Stiklestad Golfklubb har den 10.02.16 gitt følgende beskrivelse av driften av klubbhusdelen av golfklubben:
«Idrettsrelatert reiselivsvirksomhet basert på golfidrett, helse, kafé og serveringsvirksomhet, selskaps- og utleievirksomhet samt annet som faller naturlig inn under dette.

Klubbens bygning er inndelt i forskjellige områder om omfatter:

 • Resepsjon/mottagelse.
 • Serveringslokaler, kjøkken og sosiale rom.
 • Uteservering på ca 100 m2

Serveringsvirksomheten utgjør i dag 25 % av klubbens omsetning og er økende og er hovedsakelig konsentrert om månedene april-oktober, samt selskaps- og arrangementsvirksomhet som foregår året rundt».

Styrer og stedfortreder for styrer er til orientering ansatt i selskapet.

Ut i fra golfklubbens beskrivelse av driften i klubbhuset anser rådmannen det som om dette er en naturlig del av driften og at det kommer inn under kommunestyrets vilkår vedtatt 29.05.12.

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at det gis skjenkebevilling som omsøkt ved Stiklestad Golfklubb, med Tore Halvorsen og Leif Sollund som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer for skjenkebevillingen.

  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.02.2016 10:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS