Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 17.03.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 17.03.2016
Tid           : 09:00 - 14:40
Til stede   : 9 representanter

 
Det ble gitt følgende orienteringer:

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 25/16 Godkjenning av møteprokoll 03.03.2016 Protokoll
PS 26/16 Uttalelse framtidig eierskap NTE Saksframlegg Protokoll
PS 27/16 Interpellasjon vedrørende saksbehandling ved etablering av snøscooterløyper, behandlet i kommunestyret 29.02.2016 Saksframlegg Protokoll
PS 28/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 29/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 30/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard Saksframlegg Protokoll
PS 31/16 1721 - Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg Saksframlegg Protokoll
PS 32/16 Arne Leonhardsen - søknad om fritak fra kommunale verv  Saksframlegg Protokoll
PS 33/16 Stiklestad Hotell - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde Gjesteloft  Saksframlegg Protokoll
PS 34/16 Talia Cafe og Bar AS - søknad om skjenkebevilling  Saksframlegg Protokoll
PS 35/16 Coop Midt-Norge - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Mega, Extra, Marked Vuku, Prix Vinne og Prix Ørmelen  Saksframlegg Protokoll
PS 36/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 17.03.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 025/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 3. mars 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 3. mars 2016 godkjennes.
  

 

PS 026/16 Uttalelse framtidig eierskap NTE  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende tilleggsforslag:

 • Verdal formannskap støtter en modell med en tredeling på innbyggertall, naturkapital og antall kommuner.
 • Det må legges føringer for framtidig eierskap i NTE. Dette gjelder både omsettelighet av aksjer (innlåsing av aksjer), en utbyttepolitikk som sikrer utviklingen av selskapet og at utbytte fra selskapet skal brukes til utviklingsoppgaver og ikke til ordinær drift i kommunene. En del av utviklingsressursene kan disponeres i fellesskap av kommunene til utviklingstiltak. Vi er også enige i at det viktig med et kompetent styre for NTE Holding AS.
 • Det er viktig at eierne snakker med selskapet med en stemme og derfor må det på plass en organisering for å koordinere eierinteressene. Eiermodellen med et mellomliggende selskap vurderes som en fornuftig eiermodell. Dette bør derfor utredes nærmere, men også behovet for samordning av eierskapet må inngå i en slik utredning.»
   

Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til vedtak og forslag fra SP med følgende resultat:

 • Pkt. a – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. b – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. c - Vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Pkt. d – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. e – Vedtatt med 6 mot 3 stemmer.
 • Pkt. f – Enstemmig vedtatt.
 • Kulepunkt1 fra SP – falt med 4 mot 5 stemmer.
 • Kulepunkt 2 fra SP – falt med 4 mot 5 stemmer.
 • Kulepunkt 3 fra SP – falt med 3 mot 6 stemmer.
   

VEDTAK:  
Verdal kommune har følgende innspill på de tema fylkeskommunen ønsker uttalelse om:

a) Eiermodell.
100% kommunalt eierskap støttes.

b) Føringer for fremtidig eierselskap.
Begrenset omsetning for aksjene støttes. Verdal kommune vil som eier være opptatt av en videreutvikling av selskapet, og ønsker å være en aktiv og ansvarlig eier. For å sikre selskapet kapital og utviklingskraft tilrås en periode hvor det ikke utbetales utbytte til eierne. Når denne periodene er over er det selskapets generalforsamling som disponerer utbytte slik reglene for dette er beskrevet i aksjelovens bestemmelser.

c) Fordeling av eierposter.
Selskapet er i dag eid av alle innbyggerne i fellesskap gjennom fylkeskommunen der hver innbygger er like mye verdt og har en stemme hver. Slik bør det også være i fremtiden. Aksjene bør derfor fordeles på kommunene etter folketall pr. 1.1.2018, evt 1.1.2016 dersom det er viktig å ha fordelingen nøyaktig våren 2016.

Kraftproduksjon er kompensert gjennom godt etablerte ordninger uavhengig av eierskap. Andel pr kommune gir annen fordeling enn tilsiktet ved kommunesammenslåinger, og et strukturavhengig kriterium er uegnet.

d) Forhold som krever nærmere utredning.
Det bør utformes avtaledokumenter som begrenser omsetning av aksjene, og mulige aksjonæravtaler krever nærmere utredning. Langsiktig eierskapstenking og forretningsmessig tilnærming er viktig.

e) Utviklingstiltak som kan skje i regi av fellesskapet knyttet til eierskapet.
Verdal kommune mener eierstyring fortrinnsvis bør skje gjennom selskapets styre og ordinær generalforsamling etter prinsipper nedfelt i aksjelovgivningen, og som er svært godt innarbeidet og gjennomprøvd. For å sikre en god utvikling av selskapet vil det være av svært stor betydning at det over tid opprettholdes et kompetent og kvalifisert styre for NTE. Nøkkelen til god eierdialog og eierstyring ligger også her.

Det er viktig at kommunene opptrer som gode og langsiktige eiere av NTE og at en er forsiktig med å legge inn andre formål inn i eierskap og eiermøter. Med bakgrunn i dette frarådes det at det etableres noen form utviklingsselskap som skal basere sin virksomhet fra utbytte fra NTE.

f) Prosess fram mot overdragelse.
Aksjeloven sikrer ryddighet rundt selskap uavhengig av hvem som til enhver tid eier aksjene. Fylkeskommunen må være tydelig eier fram til kommunene tar over eierskapet 1.1.2018, men det er klart at en allerede i 2016 kan samle de nye eierne slik at de kan få koordinert arbeidet med å forberede overtakelse av aksjene 
 

 
   

PS 027/16 Interpellasjon vedrørende saksbehandling ved etablering av snøscooterløyper, behandlet i kommunestyret 29.02.2016
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
H v/Silje H. Sjøvold fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
«Utvalget skal være bredt sammensatt».

Det ble votert punktvis og alternativt slik:

 • Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Pkt. 2 alternativt mot forslag fra Høyre – Høyres forslag enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
   

VEDTAK: 

 1. Rådmannen setter ned et administrativt arbeidsutvalg som skal jobbe for formålet i endringen i motorferdselloven og endringen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag som trådte i kraft juni/juli 2015.
   
 2. Utvalget skal være bredt sammensatt.
   
 3. Utvalget skal ha som oppgave å utrede mulighetene og kartlegge tolkninger og handlingsrom innenfor gjeldende forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Utvalget tildeles den samme rollen ved revisjon av løypene.
   

 

   

PS 028/16 Etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
    
INNSTILLING:
Det iverksettes arbeid med utarbeiding av forslag til ny lokal forskrift for etablering av snøscooterløyper for fornøyelseskjøring i utmark og på islagte vassdrag, med tilhørende kart over løypenett for Verdal kommune.

Administrasjonen skal iverksette arbeid med forslag til forskrift snarest.

Det tas utgangspunkt i å fortsette videre arbeid med løypeforslag for Vera-Sandvika. Øvrige løypenett foreslått i forbindelse med arbeid med planprogram, jf. vedtak i KPS møte 14.10.2014 sak PS 67/14, legges på vent inntil man har hentet inn erfaringer med løypenettet Vera-Sandvika.

Kommunen skal vurdere en utvidelse av løypenettet på sikt. Dette forutsetter en ny fullstendig prosess. Det tas utgangspunkt i at dette skal gjøres gjennom en revisjon etter 2 sesonger med bruk av løypen.

Det bevilges inntil ca. 250.000 til en konsekvensutredning av løypen. Dette dekkes av kommunens disposisjonsfond.  
 

 

PS 029/16 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2016:

 • Reservevann Levanger.
 • Vannledning Hammer-Lein.
 • Rehabilitering vann Fætta, oppstart
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen, oppstart
 • Vannforsyning Ulvilla, oppstart
 • Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 • Utrede nytt høydebasseng Hallia
   

2017:

 • Rehabilitering vann Fætta
 • Nytt ledningsanlegg Ulvilla
 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Planlegging av nytt ledningsnett Vinne
   

2018:

 • Nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen
   

2019:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen
 • Nytt høydebasseng Hallia
 • Sanering av vannledningsnett Ørmelen og Prærien/Garpa
 • Oppgradering reservevann Leklem
   


Avløp:

2016:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen.
 • Nye overvannsledninger Magnus den Godes veg/Ørin
 • Avløpsanlegg Fætta
   

2017:

 • Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Avløpsanlegg Fætta
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging
   

2018:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa, planlegging
   

2019:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa
 • Planlegging avløp Vinne
   

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.
   

  

PS 030/16 1721 - Framdriftsplan for behandling av skolebygg til akseptabel standard  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Rådmannens framdriftsplan for utvikling av skolebygg i Verdal til akseptabel standard tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandling av økonomiplan og budsjett.
   

  

   

PS 031/16 1721 - Tiltaksrapport og handlingsplan for kommunale bygg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.
Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Rådmannens tilstandsrapport og handlingsplan for utvikling av kommunale bygg tas til etterretning.
 2. Prioritering og bevilgninger til formålet må skje gjennom den årlige behandlingen av økonomiplan og budsjett.
   

 

  

PS 032/16 Arne Leonhardsen - søknad om fritak fra kommunale verv  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
SP v/Karl B. Hoel fremmet følgende forslag til pkt. 3:
Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun.
Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun.

Det ble votert punktvis med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – Enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 – Enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Arne Leonhardsen om fritak fra kommunale verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Knut Fortun rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Fremskrittspartiet for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i samkommunestyret for resten av valgperioden: Knut Fortun
  Ny 4. vara i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret for resten av valgperioden: Knut Fortun
  Ny 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede for resten av valgperioden: Knut Fortun
   

 

  

PS 033/16 Stiklestad Hotell - søknad om fast utvidelse av skjenkeareal til også å gjelde Gjesteloft  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme.
    
VEDTAK:
Stiklestad Hotell, org.nr. 889 583 002, får sin eksisterende skjenkebevilling utvidet til også å gjelde Gjesteloftet for alminnelig skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 og alkoholholdig drikk i gruppe 3 for sluttede lag.
  

  

PS 034/16 Talia Cafe og Bar AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Det ble først votert over pkt. 1 – som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert samlet over tilrådinga som ble enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 

 1. Talia Cafe og Bar AS, org.nr. 916 259 565, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 i restaurantens lokaler, samt bevilling utendørs på avgrenset område på fremsiden og i bakgården ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.16.
 2. Trine Skavhaug og Jørgen Holmvik godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenning av stedfortreder forutsetter bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00
   

 

  

PS 035/16 Coop Midt-Norge - søknad om salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 ved Mega, Extra, Marked Vuku, Prix Vinne og Prix Ørmelen
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Coop Midt-Norge SA
Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938786054 gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger i Verdal:

 • Coop Extra Verdal
 • Coop Mega Verdal
 • Coop Marked Vuku
 • Coop Prix Ørmelen
 • Coop Prix Vinne
   

Bevillingen gis fram til 30.06.16.

Formannskapet godkjenner som :
Styrere og stedfortredere:

Coop Extra Verdal.
Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
Stedfortreder for styreren: Hege Solli.

Coop Mega Verdal
Styrer for salgsbevillingen: Jan Kåre Johansen
Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen

Coop Marked Vuku
Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
Stedfortreder for styreren: Berit Gomo

Coop Prix Ørmelen
Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
Stedfortreder for styreren: Tove Flyum

Coop Prix Vinne
Styrer for salgsbevillingen: Rune Storstad
Stedfortreder for styreren: Hanne Lundgren
 

  

PS 036/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 17.03.2016

BEHANDLING: 
Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:

Orientering fra forhandlingsutvalget v/Silje Sjøvold, Bjørn Iversen og Marit Voll om forhandlingsmøte 5 og årsaken til brudd i forhandlingene om intensjonsavtale kommunesammenslåing mellom Frosta, Levanger og Verdal. Denne orienteringen ble holdt etter sak 26/16. Saken ble diskutert i formannskapet.

Ordfører orienterte om:

 • Russecamp – orienterte om tilbakemelding fra Lensmann og SLT-koordinator.
 • Formannskapsmøte 31. mars – kan bli avlyst – melding vil bli utsendt.
   

  
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 21.03.2016 09:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS