Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.04.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 14.04.2016
Tid           : 11:50 - 14:00
Til stede   : 9 representanter. Marit Voll fikk permisjon fra og med sak 42/16. Til stede 8 representanter

 
Før formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling og eiermøte med Verdal Boligselskap AS.

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 37/16 Godkjenning av møteprokoll 17.03.2016 Protokoll
PS 38/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha? Saksframlegg Protokoll
PS 39/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene Saksframlegg Protokoll
PS 40/16 Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) Saksframlegg Protokoll
PS 41/16 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2016-2020 Saksframlegg Protokoll
PS 42/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 14.04.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 037/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. mars 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 17. mars 2016 godkjennes.

  

PS 038/16 Hvor mange døgnbemannede plasser skal Verdal kommune ha?  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  

 1. I tråd med økonomiplan 2016 – 2019 etableres heldøgns omsorgsplasser tilsvarende ca 25% dekningsgrad i 2018. Dette innebærer bygging av 43 omsorgsboliger med individuelt tilpasset omsorgstilbud. Kommunen vil med det ha 61 omsorgsboliger og 89 sykeheimsplasser.
 2. Utvikling i antall innbyggere over 80 år gjør at dekningsgrad vil synke til ca 20% i 2025. I perioden 2021 – 2022 gjøres nye helhetlige vurderinger for ny kapasitetsøkning til om lag 25% for perioden 2025 - 2035. I disse vurderingene skal også eventuelt behov for økning i antall sykeheimsplasser i perioden inngå, basert på faktisk befolkningsutvikling og den kunnskap som foreligger på det tidspunktet.


  
   

PS 039/16 Oppnevning av samarbeidsutvalg for bo- og helsetunene  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken sendes tilbake til mennesker og livskvalitet for ny vurdering av mandat og sammensetning.»

Det ble votert over utsettelsesforslaget som falt med 4 mot 5 stemmer.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
  
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunestyre vedtar å opprette Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i Verdal kommune for beboere som er tildelt langtidsplass fra 01.01.2017.
 2. Rådmannen bes innarbeide kostnadene ved opprettelse av Samarbeidsutvalg ved bo og helsetunene i budsjett og økonomiplan 2017-2020.


  
   

PS 040/16 Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA)
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Verdal Motorsenter (Kvernmo Motor SA) innvilges et lån på kr 1 000 000,- til 0,50 prosent rente over gjennomsnittlig kommunal rente, som forskudd på spillemidler.
 2. Lånet finansieres ved bruk av lånemidler.
 3. Lånet nedbetales senest i takt med utbetaling av spillemidler til anlegget.

 

PS 041/16 Vilkår for salgs- og skjenkebevillinger for bevillingsperioden 2016-2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
KRF v/Tor Petter Abelsen fremmet følgende alternative forslag:

 • 2. kulepunkt første avsnitt: Det skal være 17 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling).
 • Utendørs skjenking gis til kl. 24.00.

Votering:

 • Rådmannens innstilling kulepunkt 1 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling kulepunkt 2 alternativt mot forslag fra KRF – Rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 8 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Rådmannens innstilling fra kulepunkt 3 ned til avsnitt om utendørs skjenking – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens forslag til tidspunkt uteskjenking alternativt mot KRFs forslag – Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 7 stemmer – 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra KRF.
 • Rådmannens forslag til innstilling siste seks avsnitt – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Verdal kommunes vilkår knyttet til alkoholbevillinger for perioden 2016-2020 (utover de saklige vurderingene som kan gjøres i henhold til alkohollovens § 1-7a):

 • Skjenkebevillinger må være naturlig knyttet virksomhetens bransje, altså til restaurant- og næringsmiddelvirksomhet, så som hotelldrift, restauranter, kafeer, puber, diskotek, m.v. Innehav av skjenkebevilling skal kunne ansees som naturlig tillatt ut fra virksomhetens bransje og omsetningsforhold.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Alkoholholdig drikk skal tildekkes ved salgstidens slutt.
 • Det skal være rusfrie soner i samfunnet (bl.a. i trafikken, under svangerskap, idrettsarrangementer og familietilstelninger/arrangement rettet mot familier med mindreårige barn).

Ved enkelanledninger:

 • Det gis ikke bevilling ved idrettsarrangement.
 • Det skal være 16 års aldersgrense ved offentlig fest (der det er søkt om skjenkebevilling)
 • Bevilling skal gis til en enkelt bestemt anledning, og vil ikke bli gitt til arrangement fra samme søker eller søkersted som minner om fast drift.

Den generelle skjenketiden i Verdal kommune videreføres i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 90/08 slik:

 • For brennevin (alkoholholdig drikk gruppe 3): Fra kl. 13.00 til kl. 01.00
 • For øl og vin (alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2) Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For skjenkesteder som ønsker innskrenket skjenketid må dette selvfølgelig imøtekommes.
Utendørs skjenking har samme skjenketider som innomhus.

Salgstider for bevillingsperioden 2016-2020 (en videreføring av kommunestyrets vedtak i sak 44/12 – unntatt fra salg valgdager – som det nå åpnes for):

Salgstider alkoholholdig drikk i butikker:

 • Ukens fem første hverdager (mandag-fredag).
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.
 • På dager før søn- og helligdager.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.
  Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.
 • Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.
  Fra kl. 08.00 og fram til kl. 16.00.
 • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og skal det ikke skje salg eller utlevering av øl   

    

PS 042/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.04.2016

BEHANDLING: 
Marit Voll fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ordfører orienterte om:

 • HERO har sendt inn søknad til UDI om å få etablere desentralisert asylmottak i Verdal. Vi har også fått henvendelse fra UDI om dette. UDI har ute på anbud 1600 plasser i Region Midt og det har i alt kommet inn 11 tilbud – Verdal er et av disse tilbudene. UDI skal avklare disse søknadene i begynnelsen av mai. Ordfører og rådmann m. flere var i møte med HERO 13. april.

Rådmann orienterte om:

 • En evt etablering av desentralisert asylmottak vil få betydning for den kommunale tjenesteproduksjon.
  Det vil bli opprettet kontakt mellom HERO og Verdal Boligselskap AS.
 • Besøk fra Sørum kommune – de ønsket å se på vår jobbing på næring og industriutvikling over lang tid.

   
 
Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 15.02.2021 09:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS