Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.05.16 - PS 55/16 Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og jordskiftemeddommere for perioden 1. januar 2017 - 31. desember 2020

Saksbehandler: Inger Storstad

Arkivref : 2015/8505 - /X40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 26.05.2016 55/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 

Meddommere Inntrøndelag Tingrett.
Utvalg damer:

 1. Adjunkt Torill Varslot Hagen
 2. Ped.leder Hege Kolsrød Sagvold
 3. Førstekonsulent Eirin Valseth Forberg
 4. Virksomhetsleder Anne Grete Wold Olsen
 5. Lektor Rønnaug Aune
 6. Skolefaglig rådgiver Trude Holm
 7. Adjunkt Annlaug Evensen Wold
 8. Pensjonist Marit Arnesen Veimo
 9. Pensjonist Eli Kluken Moene
 10. Avd.leder oppvekst Bente Malmo
 11. Sykepleier Kjersti Braarud
 12. Skoleass./hovedverneombud Trine Wågø Olsen
 13. Sekretær Rita Pedersen Holmen
 14. Rådgiver Sølvi Melvold
 15. Avd.økonom Aud Elin Gerhardsen
 16. Butikkmedarbeider Bente Aksnes
 17. Vernepleier Linda Barøy
 18. Vernepleier Nina Sørli
 19. Butikkfagarbeider Inger Lise Bragstad
 20. Lektor Laila Johannessen
 21. Assistent helse Berit Gustad Nessø
 22. Renholder Venke Aarstad
 23. Barne- og ungdomsarbeider/tillitsvalgt Lise Heggdal
 24. Regnskapsfører Lisbeth Stene
 25. Skolesekretær Ellinor Hermann
 26. Postbud Herdis Kvernbråten
 27. Revisormedarbeider Kristin Stornes

Utvalg menn:

 1. Ingeniør Harry Halland
 2. Terminalarbeider Kjell Gunnar Ottermo
 3. Sjåfør Sturla M. Østgård
 4. Gårdbruker Karl Terje Mathisen
 5. Info.sjef Dagfinn Brendmo
 6. Bedriftseier Jonny Myhre
 7. Avd.leder Joar Harry Aksnes
 8. Pensjonist Håkon Lyngsmo
 9. Regnskapsfører Roar Forbord
 10. Håndverker/fagarbeider Morten Egil Haga
 11. Gårdbruker Arvid Wold
 12. Test-tekniker Geir Åge Kristiansen
 13. Ingeniør/bonde Jon Olav Vikan
 14. Rådgiver Arne Espen Dillan
 15. Prosessoperatør Arild Johansen
 16. Vernepleierstudent Kristoffer Nicolaysen
 17. Daglig leder/tømrer Håkon Hvesser
 18. Ingeniør Jørgen Stenberg
 19. Branninspektør Roger Johnsen
 20. Ingeniør Arild Kvernmo Pedersen
 21. Distriktssjef Lars Fosse
 22. Adjunkt Johannes Rosvold
 23. Avd.leder Terje Falstad
 24. Daglig leder Mikael Wik
 25. Butikksjef Terje Svendsen
 26. Avd.leder transport Dag Einar Innhaug
 27. Bussjåfør Jøran Helge Zakariassen

Lagrettemedlemmer/meddommere til Frostating lagmannsrett:
Utvalg kvinner:

 1. Daglig leder Kari Woll
 2. Butikksjef Trine Wohlen
 3. Avd.leder skole Åse Storholmen
 4. Sosialkonsulent Berit Musum
 5. Rådgiver oppvekst Inger Lise Rostad
 6. Personalkonsulent Astrid Larsen
 7. Sykepleier Tove Musum Sæbø
 8. Tilretteleder for arbeid/kompetanse Åse Nymo Aksnes
 9. Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
 10. Rådgiver Sissel Edvardsen
 11. Forfatter Ingrid Storholmen
 12. Rådgiver Sunniva Evensen Aksnes
 13. Sykepleier Lillian Bjørklund
 14. Miljøterapeut Siv Tone Valstad
 15. Butikksjef Hildegunn Skive Skjevik
 16. Rådgiver oppvekst Ellen Vinne
 17. Spesialpedagog Anne Sissel Tiller

Utvalg menn:

 1. Daglig leder Jon Sellæg
 2. Økonomileder Aage Rostad
 3. Økonomisjef Stig Arild Myhre
 4. Konsulent Knut Langdal
 5. Lærer Johan Rune Ward Schei
 6. Barne- og ungdomsfagarbeider Svenn Edgar Balgård
 7. Sykepleier Rune Ingebrigtsen
 8. Bankfunksjonær John Vatterholm
 9. Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
 10. Rådgiver John Solvold
 11. Miljøterapeut Ole Thomas Andresen
 12. Daglig leder Sigmund Hammervold
 13. Salgsansvarlig Ståle Johansen
 14. Senior bedriftsrådgiver Frode Munkhaugen
 15. Butikksjef Rune Storstad
 16. Brannmann/feier Geir Singstad
 17. Daglig leder Terje Skjevik

Meddommere til Nord-Trøndelag jordskifterett.

 1. Gårbruker/barnehageassistent Åse Smulan
 2. Vernepleier/gårdbruker Inga Berit Lein
 3. Gårdbruker/ridelærer Marit Aarset Grønn
 4. Gårdbruker/butikkmedarbeider Liv Guri Kvello
 5. Gårdbruker Arild Olav Sagvold
 6. Gårdbruker Trygve Hofstad
 7. Gårdbruker Knut Voll
 8. Ped.leder Eivind A. Grande Gudding.

Vedlegg: 

 1. Brev av 17.11.15 fra Domstoladministrasjonen
 2. Brev av 18.02.16 fra Inntrøndelag Tingrett
 3. Brev av 19.02.16 fra Frostating lagmannsrett
 4. Brev av 23.02.16 fra Nord-Trøndelag Jordskifterett

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune har mottatt følgende brev med anmodning om valg av meddommere for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020:

 1. Brev av 18.02.16 fra Inntrøndelag Tingrett.
  Totalt 54 meddommere fordelt likt på utvalg kvinner og utvalg menn.
 2. Brev av 19.02.16 fra Frostating lagmannsrett.
  Utvalg kvinner: 17 lagrettemedlemmer/meddommere.
  Utvalg menn: 17 lagrettemedlemmer/meddommere.
 3. Brev av 23.02.16 fra Nord-Trøndelag jordskifterett.
  Et utvalg på 8 medlemmer. Det skal velges like mange av hvert kjønn.

Lagrettemedlemmer og meddommere til lagmannsretten, meddommere til tingretten samt meddommere til jordskifteretten skal nå velges for perioden 1. januar 2017 – 31. desember 2020. Man kan ikke velge samme person til utvalgene for tingrett og lagmannsrett, jfr. § 68 i Domstolloven. Imidlertid er lagrettemedlemmer og øvrige meddommere ikke fritatt for valg til jordskifteutvalget, jfr. § 8 i Jordskifteloven.

Kommunene skal ha gjennomført valget innen 1. juli 2016, jfr. Domstollovens § 66 første ledd.

Den som kan velges til meddommer må i henhold til Domstollovens § 70 ha:

 • Tilstrekkelig norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.

I tillegg må vedkommende:

 1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start,
 2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,
 3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene,
 4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og
 5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

Utelukket fra valg på grunn av vandel er i henhold til Domstollovens § 72:

 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven §§ 39 - 39 c,
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig,
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen,
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig.

De som i henhold til Domstollovens § 74 kan kreve seg fritatt fra valg er personer hvor helsetilstanden eller andre særlige grunner tilsier det, eller hvor vedkommende har vært medlem av et utvalg av meddommere i to perioder tidligere.

Siden vervet er en borgerplikt, er det i prinsippet ikke nødvendig å spørre kandidatene om de er villige til å ta valg. Men for å unngå store mengder fritakssøknader, har vi funnet det mest praktisk å ha en forhåndskontakt. Samtlige lagrettemedlemmer/meddommere/ jordskiftemeddommere inneværende periode er derfor tilskrevet med forespørsel om de vil fortsette eller ikke. Vi hadde annonse i Innherred 12. mars d.å. - og på vår hjemmeside på Internett - hvor innbyggerne i Verdal ble oppfordret til å foreslå kandidater. Frist for å komme med forslag var satt til 31. mars d.å. Det kom inn 10 forslag.

I vedlegg til tidligere nevnte brev fra Domstoladministrasjonen står følgende:

Kontroll med at kandidatene tilfredsstiller kravene.
Kommunen plikter å kontrollere at kandidatene til valget av lagrettemedlemmer og meddommere oppfyller vilkårene etter §§ 70-72, jf. § 73. I praksis vil den nødvendige informasjonen måtte innhentes dels gjennom kontakt med den enkelte kandidat og dels ved forespørsel til strafferegisteret eller politiet. Ved henvendelser om vandel bør kommunene legge vekt på at det ikke skal innhentes mer informasjon enn det som er nødvendig for å avklare forholdet til kravene etter § 72.

Kommunene har også ansvar for å reagere om man i valgperioden blir kjent med at det har inntrådt forhold som gjør at et utvalgsmedlem ikke lenger er valgbar, herunder kontroll med vandel. Dersom noen av utvalgsmedlemmene kommer i en situasjon som nevnt i §§ 70-72, skal kommunen slette vedkommende fra utvalget, jf. § 76 første ledd.

Det er via Politimesteren i Nord-Trøndelag foretatt vandelskontroll av samtlige foreslåtte kandidater.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 23.12.2020 12:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS