Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.06.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.06.2016
Tid           : 09:00 - 11:00
Til stede   : 9 representanter

   

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 65/16 Godkjenning av møteprokoll 09.06.2016 Protokoll
PS 66/16 Konklusjoner kommunereformen - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 67/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging - Prinsippavklaring Saksframlegg Protokoll
PS 68/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid Saksframlegg Protokoll
PS 69/16 Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 01.07.2016 - 30.06.2020  Saksframlegg Protokoll
PS 70/16 Salgsbevilling - Vinmonopolet  Saksframlegg Protokoll
PS 71/16 Lars Johansen AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn  Saksframlegg Protokoll
PS 72/16 Værdalsbruket AS - søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling ved Holmen Gård  Saksframlegg Protokoll
PS 73/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 16.06.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Vigdis Haldorsen møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 065/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 9. juni 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 9. juni 2016 godkjennes.
      

  

PS 066/16 Konklusjoner kommunereformen - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
       
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommune har møtt kommunereformens utfordringer med et bredt perspektiv og grundige prosesser. Flere sammenslåingsalternativer er belyst i utredningsprosesser sammen med andre kommuner. Hvilke alternativer som til slutt er mulige er også betinget av andre kommuners holdning til utredning og sammenslåing.
   
  Verdal kommune er med sine nesten 15.000 innbyggere en relativt stor kommune i norsk målestokk. Vurderingene i arbeidet med kommunereformen tilsier at kommunen fortsatt vil kunne levere godt på alle roller: Tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og lokal demokratisk arena. Krav og forventninger til kommunene er så store at uansett kommunestørrelse må kommunene samarbeide med hverandre i nettverksløsninger over større geografiske avstander.
   
  Verdal kommunestyres konklusjon er at Verdal kommune fortsatt skal være egen kommune.
   
 2. Verdal kommune ser stor verdi av tett samarbeid med andre kommuner for fortsatt effektiv drift og framtidsrettet samfunnsutvikling. Det er beklagelig at instrumentet samkommune har blitt fjernet som mulighet fra kommuneloven. Det gir kommunen dyrere drift ved å velge fortsatt egen kommune. Rådmannen bes legge fram sak om avvikling av Innherred samkommune høsten 2016. Saken må være avstemt med Levanger kommune og ta opp i seg at nytt samarbeid skal erstatte dagens samkommune. Avviklingsprosessen må derfor kombineres med utviklingsprosess for samarbeid mellom kommunene. Samarbeid kan utvikles for også nye fagområder og med nye kommuner.
   

 
 
 

PS 067/16 Avtaler om overføring av justeringsrett etter merverdiavgiftsloven og anleggsbidragsmodellen ved utbygging - Prinsippavklaring
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 

 1. I saker med politisk godkjente utbyggingsavtaler gir kommunestyret rådmannen fullmakt til å vurdere og forhandle med de aktuelle utbyggere om hvorvidt justeringsrett eller anleggsbidragsmodell skal benyttes. Dette innebærer også fullmakt til å framforhandle og underskrive aktuelle mva-justeringsrettsavtaler med aktuelle utbyggere.
 2. Kommunestyret godkjenner bruk av framlagte utkast til avtale om overføring av justeringsrett for inngående merverdiavgift mellom aktuelle utbyggere og kommunen.
 3. For justeringsmodellen skal fordeling av samlet merverdiavgift som blir tilbakeført skal fordeles med hhv 60 % til utbygger og 40 % til kommunen, jfr avtaleutkastet.
 4. Tilbakebetalt merverdiavgift som følge av overføring av justeringsretten for merverdiavgift fra private utbyggere i samband med utbyggingsavtaler skal regnskapsføres i investeringsbudsjettet.
 5. For utføring av anleggsbidragsmodellen tar kommunen et vederlag på 40 % av tilbakeført merverdiavgift.
   

  
 

PS 068/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag til innstilling:
«Verdal kommune støtter forslaget til etablering av Oppvekstforum og videreføring av Oppvekstprogrammet og ønsker å delta i dette under forutsetning av at de øvrige kommunene ønsker det samme.»

Ordfører fremmet følgende alternativt forslag til innstilling:
«Oppvekstprogrammet har bidratt til positive utviklingsprosesser i Verdal kommune. Likevel ser ikke kommunen at det på nåværende tidspunkt foreligger tilstrekkelig grunnlag for å fatte prinsippvedtak for opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Verdal kommune ber derfor om videre dialog over grunnlaget for det videre arbeidet.

Verdal kommune foretar ny politisk behandling innen fristen 31.10.2016 basert på forslag til partnerskapsavtale når den foreligger».

Det ble først votert over forslaget fra SP som falt med 4 stemmer. 5 stemte i mot.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra ordfører, ble ordførers forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:
Oppvekstprogrammet har bidratt til positive utviklingsprosesser i Verdal kommune. Likevel ser ikke kommunen at det på nåværende tidspunkt foreligger tilstrekkelig grunnlag for å fatte prinsippvedtak for opprettelse av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Verdal kommune ber derfor om videre dialog over grunnlaget for det videre arbeidet.

Verdal kommune foretar ny politisk behandling innen fristen 31.10.2016 basert på forslag til partnerskapsavtale når den foreligger. 
 

 

PS 069/16 Fornyelse av bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 for perioden 01.07.2016 - 30.06.2020  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Coop Midt-Norge SA, org.nr. 938 786 054
  Coop Midt-Norge SA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved følgende avdelinger:
  Coop Extra Verdal
  Coop Mega Verdal
  Coop Marked Vuku
  Coop Prix Ørmelen
  Coop Prix Vinne
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som :
  Bevillingsinnehaver: Coop Midt- Norge v/Torbjørn Skei.
   
  Styrere og stedfortredere:
   
  Coop Extra Verdal.
  Styrer for bevillingen: Rolf Arne Staberg.
  Stedfortreder for styreren: Hege Solli.
   
  Coop Mega Verdal
  Styrer for salgsbevillingen: Jan Kåre Johansen (ny)
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen
   
  Coop Marked Vuku
  Styrer for salgsbevillingen: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo
   
  Coop Prix Ørmelen
  Styrer for salgsbevillingen: Terje Svendsen
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum
   
  Coop Prix Vinne
  Styrer for salgsbevillingen: Rune Storstad
  Stedfortreder for styreren: Hanne Lundgren
   
 2. Bunnpris Verdal AS – org. nr. 970 987 223 v/daglig leder Glenn Pettersen
  Bunnpris Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal AS v/daglig leder Glenn Pettersen.
  Styrer for salgsbevillingen: Glenn Pettersen.
  Stedfortreder for styreren: Marthe Matberg (ny)
   
 3. NG Meny Midt-Norge AS, org.nr. 989 917 692
  NG Meny Verdal gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: NG Meny Midt-Norge AS.
  Styrer for bevillingen: Hanne Hallem.
  Stedfortreder for styrer: Kristin Reistad Reinås.
   
 4. Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS – org. nr. 916 535 473
  Maren Høgsnes AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1.
   
  Bevillingen gis for perioden 01. 07.2016 – 30.06.2020
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingsinnehaver: Rema 1000 Verdal Maren Høgsnes AS
  Styrer for salgsbevillingen: Maren Høgsnes.
  Stedfortreder for styreren: Stian Thorsen.
   
 5. Campia Verdal AS, org.nr. 915 128 718
  Campia Verdal AS gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 ved Bunnpris Øra.
   
  Bevillingen gis for perioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
   
  Formannskapet godkjenner som:
  Bevillingshaver: Campia Verdal AS.
  Styrer for bevillingen: Heidi Helene Bakk.
  Stedfortreder for bevillingen: Trine Karin Fjerdingen. 
   

  

 

PS 070/16 Salgsbevilling - Vinmonopolet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
AS Vinmonopolet gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 2 og 3 for bevillingsperioden 01.07.2016 – 30.06.2020.
  
 

 

PS 071/16 Lars Johansen AS - søknad om salgsbevilling ved Rema 1000 Bobyn  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Lars Johansen AS, org.nr. 916 947 704, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Bobyn ut ny bevillingsperiode – til 30.06.2020.
 2. Formannskapet godkjenner Lars Johansen styrer for bevillingen og Jorunn Overholmen som stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger.
   

 

 

PS 072/16 Værdalsbruket AS - søknad om skjenkebevilling og serveringsbevilling ved Holmen Gård  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Værdalsbruket AS, org.nr. 920 082 165, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt. Bevillingen gjelder også på avgrenset område utendørs ut ny bevillingsperiode – til 30.06.2020.
 2. Karianne Musum Sundby og Paula Berg Bjartan godkjennes som henholdsvis styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl.01.00.
   

 

 

PS 073/16 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.06.2016

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte om:

 • Vømmølfestivalen – feltrapport fra utekontaktene – positiv feltrapport fra festen i folkeparken.
 • Verdal kommune har mottatt kompetansemidler innen helse og velferd.
 • Næringslivstur Levanger og Verdal næringsforum. Verdal næringsforum og Verdal kommune deltar ikke på årets tur. Anses ikke som faglig relevant i tillegg til manglende fellesskap ved planlegging av denne turen.
 • Strukturendringer i politisektoren (denne orienteringen er felles med ordfører sin orientering). Ble på møte med politimesteren i går presentert hvordan strukturen er tenkt i Trøndelag. Konklusjon er store driftssenter med tjenestesteder noen få steder. Verdal kommune blir en del av et geografisk distrikt med kontor i Steinkjer og tjenestested enten i Levanger eller Verdal. Det ble ikke presentert noen begrunnelser for dette forslaget. Rådmann her meldt seg som deltaker i styringsgruppen for dette arbeidet. Det må velges strategier for arbeidet i Levanger og Verdal og hva er handlingsrommet lokalt – hvordan kan vi påvirke prosessen. Politimesteren inviteres til formannskapet i Verdal.
   

Ordfører orienterte om:

 • Strukturendringer i politisektoren (denne orienteringen er felles med rådmanns orientering). 
   

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 16.06.2016 12:29
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS