Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.08.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 18.08.2016
Tid           : 09:00 - 10:45
Til stede   : 9 representanter

  
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 79/16 Godkjenning av møteprokoll 23.06.2016 Protokoll
PS 80/16 Eierskapsmelding 2016 Verdal kommune - selskapsdel Saksframlegg Protokoll
PS 81/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 82/16 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester Saksframlegg Protokoll
PS 83/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering  Saksframlegg Protokoll
PS 84/16 Anne Grytbakk - Søknad om fritak fra kommunale verv pga flytting fra kommunen Saksframlegg Protokoll
PS 85/16 Tronn Røtvoll - søknad om fritak fra politiske verv  Saksframlegg Protokoll
PS 86/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 18.08.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 079/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 23.06.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 23.06.16 godkjennes.
        

  

PS 080/16 Eierskapsmelding 2016 Verdal kommune - selskapsdel  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  
Eierskapsmelding for 2016 vedtas.
  

  

PS 081/16 Evaluering av forebyggingsarbeid Verdal kommune 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Hovedlinjene i Verdal kommunes forebyggende arbeid videreføres med de kvalitetsforbedringer som foreslås i evalueringene.

Innretning og prioritering skal jevnlig vurderes, og da fortrinnsvis i forbindelse med kommunens ordinære planprosesser.
 

 

PS 082/16 Orientering om utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt med heldøgns tjenester
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Komiteens innstilling ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Verdal formannskap tar saken til orientering.
   
 


PS 083/16 Bosetting av enslige mindreårige- orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 
Saken tas til orientering.
  

 

PS 084/16 Anne Grytbakk - Søknad om fritak fra kommunale verv pga flytting fra kommunen  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag til pkt. 2:
«Nytt 1. varamedlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede: Torunn A. Rotmo»
Forslag på nytt 3. varamedlem i skatteutvalget vil komme i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP til pkt. 2 – første ledd – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret fritar Anne Grytbakk fra sine kommunale verv for resten av valgperioden pga flytting til annen kommune.
 2. Nytt 1. varamedlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede: Torunn A. Rotmo.
  Nytt 3. varamedlem i skatteutvalget:
   

 
  

PS 085/16 Tronn Røtvoll - søknad om fritak fra politiske verv  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Forslag på nytt medlem vil komme i kommunestyrets møte.

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

Rådmannens forslag til innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tronn Røtvoll om fritak fra politiske verv for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Nytt medlem i kontrollutvalget for resten av valgperioden:
   

 
  

PS 086/16 Oientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2016

BEHANDLING: 
Rådmann orienterte:

 • Kommunereformsaken – alle dokumenter og alle formkrav er etterfulgt og innsendt til Fylkesmannen 29. juni. Krav om midler fra KMD er også innsendt.
 • Sommerdriften har gått veldig bra.
 • Avvikling av Innherred samkommune. Prosesser er startet opp og det vil komme sak til kommunestyret på senhøsten, jfr. pkt. 2 i kommunestyrets behandling av kommunereformsaken. Målet er å samarbeide om så mye som mulig, men strategiske områder og områder som krever politisk skjønn er det viktig at den enkelte kommune har ansvar for selv.
 • Sikkerhetsstrategi og sikkerhetspolicy. Snart ferdig med overordnet dokument som handler om informasjonssikkerhet og personvernsikkerhet.
 • Ungdommens hus – deler av huset (klasserom) tas i bruk i dag. Offisiell åpning medio oktober.
 • Bygg forøvrig. Gjennomgang av bruk og behov kommunale bygg i sentrum.
 • Budsjettverksted for formannskap m.fl. 1. september 2016.
   

Ordfører orienterte om:

 • Forfall formannskapet 1. september – Arbeidsgruppe som jobber med overdragelse i NTE-saken skal til Kristiansand.
 • Direktør SNK orienterer kommunestyret i augustmøtet.
 • Tindved orienterer kommunestyret i september.
 • Tindved Kulturhage– mulighetsstudie – Marte Hallem ansatt i etterkant av denne studien.
   

Brita K. Thorsvik: Sentrumsplan (kommunedelplan Verdal by):
Ordfører: Tar sikte på behandling tidlig høst.

Marit Voll:
Spørsmål ad sak om innføring av hytterenovasjon i Verdal. Den eneste kommunen som ikke har fattet vedtak ad hytterenovasjon. Skulle ha juridisk vurdering av dette først.
Ordfører og rådmann: Vil komme politisk sak i løpet av høsten        
 

 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 18.08.2016 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS