Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.08.16 - PS 80/16 Eierskapsmelding 2016 Verdal kommune - selskapsdel

Saksbehandler: Øystein Kvistad

Arkivref : 2016/5533 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.08.2016 80/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Eierskapsmelding for 2016 vedtas. 

Vedlegg: 
Eierskapsmelding Verdal kommune 2016 - selskapsdel

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Kommunelovens kapittel 12 med forskrifter pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i selskaper. Kommunenes Sentralforbund (KS) har i forlengelsen av dette utarbeidet et eget hefte med «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Her anbefales kommunene å foreta en gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer, ved å lage en eiermelding.

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter;

  1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og interkommunale samarbeidstiltak
  2. Prinsipper for eierstyring
  3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.
     

På bakgrunn av dette og skjerpet fokus på kommunalt eierskap, er det utarbeidet en eierskapsmelding for Verdal kommune. Meldingen omfatter en oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper.

Eierskapsmeldingens to innledende kapitler beskriver bakgrunnen for utarbeidelsen av meldingen, kommunens overordnede eierskapspolitikk, krav til godt eierskap og styreprinsipper. I kapittel 3 og 4 gjennomgås bakgrunnen for kommunalt eierskap og eierstrategi, mens kapittel 5 gir en oversikt over mulig organisering av kommunal aktivitet. I kapittel 6 er det en gjennomgang av Verdal kommunes eierinteresser og samarbeid for tjenesteleveranser. Det konkluderes til slutt på bakgrunn av gjennomgangen av eierskapsmeldingen.

Vurdering:
Eierskapsmeldingen gir en totaloversikt over kommunens eierskap i ulike selskaper og bør benyttes som et utgangspunkt i sette mål og legge strategier for fremtidig eierskap. I tillegg utarbeides konkrete eierstrategier for enkeltselskap, slik det er gjort for Verdal boligselskap as og Veksttorget as.

Meldingen drøfter også ulike måter å organisere selskaper på og motivasjonen for kommunalt eierskap. Gjennomgangen gir et godt grunnlag til å drøfte de eierforhold Verdal kommune har.

Dette er første gang på mange år at det utarbeides en så omfattende eierskapsmelding, og den foreliggende melding vil bli stadig utviklet, kvalitetssikret og kvalitetsforbedret.

I denne utgaven har hovedfokus vært å kartlegge de selskaper kommunen er engasjert i. Eierskapsmeldingen omfatter altså ikke en oversikt over hvilke enkelteiendommer kommunen rår over, men de selskaper som forvalter eiendommer og som kommunen har eierposisjon i (f.eks. Verdal boligselskap).

Rådmannen tar sikte på å utarbeide en videreutviklet utgave av eierskapsmeldingen neste år, og da også slik at den omfatter arealer (>1 daa) og bygninger i kommunal eie.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.08.2016 11:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS