Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.08.16 - PS 84/16 Anne Grytbakk - Søknad om fritak fra kommunale verv pga flytting fra kommunen

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/4358 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.08.2016 84/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

 1. Kommunestyret fritar Anne Grytbakk fra sine kommunale verv for resten av valgperioden pga flytting til annen kommune.
 2. Nytt 1. varamedlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede:
  Nytt 3. varamedlem i skatteutvalget:
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Anne Grytbakk søker i mail datert 19. mai 2016 om fritak fra sine kommunale verv pga flytting til annen kommune.

Anne Grytbakk er 11. vara for Arbeiderpartiet i kommunestyret. Hun er i tillegg innvalgt på fellesliste AP/H/KRF i følgende utvalg:

 • 1. vara i rådet for likestilling av funksjonshemmede i Verdal kommune.
 • 3. vara i skatteutvalget
   

Rådet for likestilling av funksjonshemmede har følgende medlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Fellesliste AP/H/KRF:
Medlemmer:

 1. Berit G. Nessø (AP), leder
 2. Kristoffer Nicolaysen (AP), nestleder 
   

Varamedlemmer:

 1. Anne Grytbakk (AP)
 2. Anne Lise Dolmen (KRF)
   

Skatteutvalget har følgende medlemmer fra felleslista AP/H/KRF:

Fellesliste AP/H/KRF:
Medlemmer:

 1. Håkon Lyngsmo, leder (AP)
 2. Geir Singstad (AP)
 3. Ann-Maj Hovdahl Holmli, nestleder (H)
   

Varamedlemmer:

 1. Bjørn Holmli (AP)
 2. Torunn Rotmo (AP)
 3. Anne Grytbakk (AP)
   

Kommuneloven har bl.a. følgende bestemmelser for fritak:

Ǥ 15.Uttreden. Suspensjon.
1. Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.»

Kommuneloven har følgende bestemmelser for opprykk og nyvalg:

Ǥ 16.Opprykk og nyvalg.
2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.

3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.»

Rådmannen vil ut i fra dette tilrå at søknaden om fritak imøtekommes.

Varamedlemmer i kommunestyret for Arbeiderpartiet rykker opp i uforandret rekkefølge.

Felleslista AP/H/KRF bes fremme forslag på nytt 1. varamedlem i rådet for likestilling av funksjonshemmede og nytt 3. varamedlem i skatteutvalget. Her må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.08.2016 11:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS