Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 01.09.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 01.09.2016
Tid           : 09:00 - 10:00
Til stede   : 9 representanter


 
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 87/16 Godkjenning av møteprokoll 18.08.2016 Protokoll
PS 88/16 Økonomistatus og budsjettjustering - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 89/16 Lydhagen AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 90/16 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020 Saksframlegg Protokoll
PS 91/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 01.09.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Trond Selseth Kommunalsjef samfunnsutvikling  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 087/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. august 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig.
            
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 18. august 2016 godkjennes.
         

  

PS 088/16 Økonomistatus og budsjettjustering - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING: 
Økonomisjef Arnstein Kjeldsen orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Saken tas til etterretning.

Driftsbudsjettet for Verdal kommune endres slik:

 • Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1 mill kroner
 • Avsetning til lærlingeordningen styrkes med 1 mill kroner  
   


   

PS 089/16 Lydhagen AS - søknad om skjenkebevilling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING: 
Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding med følgende resultat:

Pkt. 1 – vedtatt med 8 mot 1 stemme.

Pkt. 2 og 3 samlet – enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 

 1. Lydhagen AS, org.nr. 989 585 444, gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt i studioets lokaler og på avgrenset område utendørs ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20.
 2. Tony E. Waade og Ole Martin Michelsen godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 10.00 til kl. 02.00.
   

 

 

PS 090/16 Valg av forliksrådsmedlemmer og varamedlemmer for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING: 
Formannskapet fremmet følgene forslag på forliksråd for perioden 01.01.17-31.12.20 (gjenvalg):

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo
   

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan

Votering:

 • Det ble først votert over forslag på medlemmer – enstemmig vedtatt.
 • Det ble så votert over leder – enstemmig vedtatt.
 • Det ble til slutt votert over varamedlemmer – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 
Forliksråd for perioden 01.01.17-31.12.20 (gjenvalg):

Medlemmer:

 1. Anne Grete Valbekmo, leder
 2. Kirsten Malmo
 3. Håkon Lyngsmo
   

Varamedlemmer:

 1. Siri-Gunn Vinne
 2. Karin Rekve
 3. Jonny Haugan
   


    

PS 091/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 01.09.2016

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • Trafikksikker kommune og revidering av trafikksikkerhetsplan. Trafikksikkerhetsutvalget vært eier av prosjektet i tillegg har en del undergrupper vært opprettet – og det er lagt ned mye jobb fra alle involverte. Planen kommer til politisk behandling i september. Det er lagt mye vekt på samfunnskontrakter – forpliktende samarbeid med lag og foreninger for å få gjennomført en del av de tiltakene som er forslått.
 • Ungdommens hus – første delen av huset ble tatt i bruk ved skolestart til voksenopplæring – dvs andre etasje ferdig. Vi tar over resten av huset i morgen – og alt skal da være klart til bruk. Dette har blitt veldig bra – og det har blitt ett flott hus. Fantastisk mulighet for aktiviteter for ungdom. Møllegata er også under renovering og der vil virksomhetsområdet mangfold og inkludering bli samlet – dette blir i løpet av høsten.
 • Ulike utbyggingsprosjekt; Ørmelen skole – første trinn i oppgradering – nytt garderobeanlegg er startet opp - forventet ferdig til påske 2017.
  Programmering av omsorgsboliger Ørmelen er startet opp – 43 nye omsorgsboliger – skal står ferdig 1. oktober 2018. Dette skal framstå som moderne og miljøvennlig.
  Også flere store prosjekt som skal ut/er på anbud – Volhaugvegen, ledningsnett mot Ulvilla, friidrettsanlegget, vann/kloakk/veg Fætten, boligfelt Lysthaugen.
   

Ordfører orienterte om:

 • Signert intensjonsavtale mellom Statens Vegvesen, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune – planlegging og gjennomføring av hovednett for sykkel i Verdal.
   

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 01.09.2016 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS