Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 01.09.16 - PS 88/16 Økonomistatus og budsjettjustering - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2016/5985 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 01.09.2016 88/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.

Driftsbudsjettet for Verdal kommune endres slik:

  • Avsetning til lønnsoppgjør reduseres med 1 mill kroner
  • Avsetning til lærlingeordningen styrkes med 1 mill kroner. 
     

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 51/16 Økonomirapportering 1. tertial 2016 Verdal kommune.
 
Saksopplysninger:
Det ble kommunisert i forbindelse med budsjettutarbeidelsen at 2016 ville bli et krevende år og prognosene ved behandling av regnskap etter 1. tertial viste et samlet negativt anslag på kr 13 mill. Målet var balanse i tråd med kommunestyrets budsjettvedtak, og rådmannen varslet at det arbeides i retning av dette. Målet om balanse står fast og er godt forankret blant lederne i organisasjonen. Det ble ikke foretatt budsjettjusteringer etter 1. tertial, og rådmannen lovte at egen sak med oppfølging av den økonomiske situasjonen ville bli fremlagt etter sommerferien.

En samlet vurdering av den økonomiske situasjonen nå viser en noe forbedret prognose. Totalt anslås merforbruket nå til 9 – 10 millioner kroner ved utgangen av året om ingen tiltak iverksettes.

Skatteinngangen for årets 7 første måneder er for Verdal kommunes del 6,2% høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette er er noe lavere enn den nasjonale veksten i skatteinngangen, men som forventet i forhold til budsjett. Den akkumulerte veksten for kommunene samlet så langt i år ligger fortsatt over anslagene i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Den nasjonale skatteveksten i 2016 ble i RNB anslått til 6,4 pst for kommunene. Verken lokale og nasjonale prognoser tilsier svikt i hverken på skatteinngang eller rammetilskudd. Imidlertid er dette forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller eiendomsskatt.

Prognosene for grunnskole og de kommunale barnehagene tilsier et regnskapsmessig resultat i samsvar med budsjett. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til dette ettersom nytt skole-/barnehageår er i oppstartsfasen nå og uforutsette hendelser kan oppstå. Innen området Oppvekst felles varsler et negativt avvik på om lag 1,5 millioner kroner som følge av høyere kostnader knyttet til moderasjonsordninger i både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Prognosen er ca. 1 mill. kroner lavere nå enn ved utgangen av første tertial, og dette skyldes at man nå har fått sikrere prognoser ettersom man har kommet lenger ut i driftsåret. Innen oppvekstområdet er det små muligheter til å foreta varige tiltak for å bedre økonomien. Eventuelle tiltak vil måtte være typisk innkjøpsstopp og stopp i vikarinnleie utover innleie som er nødvendig p.g.a. liv og helse.

Helse- og velferdstjenestene gjennomgår store endringsprosesser, i tråd med kommunestyrets vedtak. Dette bidrar til økt økonomisk risiko, men dette er innenfor det forventede og planlagte. Institusjonstjenesten varsler ca 0,5 mill. kroner i merforbruk. Prognosen er usikker og kan slå i begge retninger. Enheten ligger an til å får merinntekt brukerbetaling som skyldes flere langtidsplasser enn det er budsjettert med. Det knyttes stor usikkerhet rundt ferieavviklingen (overtid og fravær), og reduksjon av ytterlige 10 sykehjemsplasser i løpet av høsten.

Fredheim og sykepost 2 har et underforbruk p.t. Institusjonstjenesten er avhengig av at dette opprettholdes og helst økes utover året.

Hjemmetjenesten ligger pr dato an til et merforbruk på ca. 1,3 mill. kroner ved årets slutt. Merforbruket er knyttet til lønnsutgifter og reduksjon i ressurskrevende tjenester, uten at bemanning blir redusert med lik hastighet. I tillegg er rehabiliteringstjenesten forsterket med sommervikar fysioterapeut på grunn av lange ventelister, og pålegg om å ta imot turnusfysioterapeut. Det er knyttet utsikkerhet til hva ytterligere reduksjon av 10 institusjonsplasser vil føre til for hjemmetjenestens økonomiske drift.

Bo- og dagtilbudstjenestens prognose ved årets slutt er på ca 5,2 mill. kroner i merforbruk. Ca 3,3 mill. kroner er knyttet til opprettelse av Reinsholm bofellesskap og betaling for ressurskrevende tjenester eksternt. Øvrig merforbruk er knyttet til lønn og mindreinntekter av ressurskrevende tjenester.

På NAV antas et merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner i 2016. Ved utgangen av 1. tertial var denne prognosen på 4,0 mill. kroner. Bedringen skyldes hovedsakelig at gjennom etableringen av et desentralisert asylmottak i Verdal har fått leid ut en stor del av boligmassen tilhørende Verdal boligselskap AS. Overforbruket er nå i vesentlig grad knyttet til økonomisk sosialhjelp.

Samlet for helseområdene i Verdal kommune varsles det da om et overforbruk på ca. 8,3 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt knyttet usikkerhet til sommerferieavvikling hva gjelder merforbruk i alle deler av virksomhetsområdet med unntak av NAV. Innen helseområdene er det iverksatt tiltak for å forsøke å redusere overforbruket i så stor grad som mulig. Dette er tiltak som i stor grad går på redusert bemanning gjennom kun å leie inn vikarer i de aller mest nødvendige tilfellene. Effekten av slike tiltak er vanskelig å tallfeste.

Kommunens øvrige virksomhetsområder (Kultur, Ressurssenter oppvekst og Teknisk drift) forventes å gå i balanse i 2016. Fra det nye virksomhetsområdet «Integrering og mangfold» meldes det om at det foreligger en stor usikkerhet knyttet til utgifter på opplæring/skole. Ut over det ser det ut til å gå i balanse.

I forbindelse med årets lønnsoppgjør ble det satt av 16,5 mill. kroner sentralt til dekning av dette. Endelig beregning av effekten av oppgjøret er ennå ikke klar, men ut fra prognoser fra «Personal- og organisasjonsenheten» anslås kostnaden til å bli om lag 13,0 mill. kroner. Rådmannen foreslår at 1,0 mill. kroner benyttes til å finansiere lærlingeordningen i kommunen. Dette er et område som i utgangspunktet skulle ha vært budsjettert ute på hvert enkelt virksomhetsområde i 2016 (var tidligere budsjettert som en sentral pott), men på grunn av misforståelser ble ikke dette tatt med i virksomhetenes budsjettforslag. Budsjettjusteringen retter opp den misforståelsen, men medfører ingen aktivitetsendring.

Hensyntatt lavere effekt av lønnsoppgjøret enn budsjettert styrer kommunen mot et merforbruk på 7-8 millioner kroner i 2016. Det er imidlertid for 2016 varslet et positivt premieavvik for kommunen, størrelsen på dette er imidlertid vanskelig å tallfeste pr. i dag. Et eventuelt positivt premieavvik må imidlertid ikke være en «sovepute» for kommunen da et slikt avvik burde ha vært avsatt til fond da det regnskapsmessig skal tilbakeføres i kommende 7-årsperiode.

Vurdering:
Rådmannen vurderer kommunens økonomiske situasjon som svært krevende. Det er meget utfordrende å gjennomføre den daglig driften innen flere områder med de økonomiske rammer og forutsetninger som er vedtatt. Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre tiltak som bidrar til å bedre kommunens økonomiske stilling. Ressurs- og aktivitetsstyringen må være meget streng ut over året.

Det foreslås ikke vesentlige budsjettendringer i denne omgang, men rådmannen vil i økonomirapporten etter 2. tertial eventuelt komme tilbake med forslag endringer i både drift- og investeringsbudsjettet.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 26.08.2016 11:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS