Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.09.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 15.09.2016
Tid           : 09:00 - 14:00
Til stede   : 9 representanter. Silje Sjøvold ble erklært inhabil i sak 93/16 og fratrådte. Til stede: 8 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 96/16. Til stede 8 representanter. Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet under sak 102/16. Til stede: 7 representanter,

 

Fra kl. 10.00 til kl. 12.00 orienterte politimester Nils Kristian Moe.
Se politimesterens presentasjon.

Saksbehandling ble før og etter denne orienteringen.
  
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 92/16 Godkjenning av møteprokoll 01.09.2016 Protokoll
PS 93/16 Kjøp av Maritvold barnehage Saksframlegg Protokoll
PS 94/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 95/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel Saksframlegg Protokoll
PS 96/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 97/16 Vurdering av SFO-tilbudet - Revidering av kompetanseplan og retningslinjer skolefritidsordningen Saksframlegg Protokoll
PS 98/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste Saksframlegg Protokoll
PS 99/16 Status spesialundervisning 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 100/16 Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 101/16 Høringsuttalelse - ny kommunelov Saksframlegg Protokoll
PS 102/16 Stemmesteder og stemmetider ved Stortingsvalget og sametingsvalget 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 103/16 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 15.09.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   


 

PS 092/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 1. september 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:  
Protokoll fra møte 1. september 2016 godkjennes.
          

  

PS 093/16 Kjøp av Maritvold barnehage  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Silje Sjøvold ba om å få vurdert sin habilitet etter forvaltningslovens 6, 2. ledd. Har et nært forhold til eierne av barnehagen og mener dette vil svekke tilliten til hennes upartiskhet. Ved votering ble Silje Sjøvold enstemmig erklært inhabil. Sjøvold fratrådte. Til stede: 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
           
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune kjøper eiendommen Maritvold gnr 19 bnr 679 og overtar driften av Maritvold barnehage fra 1. januar 2017.
 2. Kjøpesummen settes til kr 6.860.000,-. Beløpet indeksreguleres med utviklingen i konsumprisindeksen fra 3. juni 2014 til 1. januar 2017. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre kjøpet.
 3. Avtale om virksomhetsoverdragelse vedtas.
 4. Kjøpet finansieres ved låneopptak. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.
   

 
   

PS 094/16 Ny Holmen Bru - Skisseprosjekt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunestyre tar Skisseprosjekt Holmen bru datert november 2015 til etterretning.
 2. Rådmannen bes arbeide videre med bygging av ny Holmen bru innenfor en kostnadsramme på 15 mill.kr.
 3. Verdal kommunestyre forutsetter at Værdalsbruket A/S går inn med ett bidrag på minimum 1,5 mill. kr til finansiering av ny bru.
 4. Rådmannen bes innarbeide ovennevnte investering ved utarbeidelse av økonomiplan for 2017 – 2020.
   

  
  

PS 095/16 Sikringstiltak mot ras ved 1721/118/5 og 4 - Høgnes, Svedjan - lokal egenandel  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret garanterer for et distriktstilskudd på 20 % av anleggskostnad for sikring av bekk og fare for kvikkleireskred ved Svedjan i samsvar med planer utarbeidet av NVE. Distriktstilskuddet er beregnet til kr 236.000,- eks. mva.
 2. Utgiften belastes ordinært driftsbudsjett, funksjon 3601 – elveforbygninger.
   

 

    

PS 096/16 Temaplan trafikksikkerhet - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede 8 representanter.

Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Temaplan trafikksikkerhet 2017 – 2020 vedtas som grunnlag for kommunens prioriteringer av trafikksikkerhetsarbeidet.
  

    

PS 097/16 Vurdering av SFO-tilbudet - Revidering av kompetanseplan og retningslinjer skolefritidsordningen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 2:
Administrasjonen bes legge fram ny sak vedrørende 11. måned, hvor det kostnadsvurderes en ordning hvor flere skoler gis tilbudet og hvor prisen er det samme som de øvrige 10 månedene.

Det ble votert punktvis og alternativt med slikt resultat:

 • Pkt. 1 – komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - komiteens innstilling alternativt mot Venstre sitt forslag – komiteens innstilling ble vedtatt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget fra Venstre.
 • Pkt. 3 – komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Det gis Sfo-tilbud til funksjonshemmede elever fra 1.-4. trinn og på 5.- 7. trinn på den enkelte skole som har et slikt tilbud. For funksjonshemmede elever på ungdomstrinnet kan foreldrene søke om avlastning på Avlastningstjenesten. Foreldre med funksjonshemmede barn betaler for Sfo-tilbud i 1. – 7.klasse på lik linje med andre elever.
   
 2. Sfo-tilbudet i den 11. mnd. legges ned fra 1/1-17. Frivillige organisasjoner blir oppfordret til å opprette tilbud i skoleferier. Kommunen legger til rette for at info om de ulike tilbudene blir gjort kjent samlet.
   
 3. «Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal» og «Kvalitetsplan for Sfo i Verdal kommune» endres i tråd med de vedtak som fattes i denne saken.
   

 

    

PS 098/16 Søknad om å være vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal ber rådmannen søke Helsedirektoratet om å bli tildelt rollen som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag.
  

    

PS 099/16 Status spesialundervisning 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Redegjørelse for status på spesialundervisning tas til orientering.
  

    

PS 100/16 Verdal kommunes delegasjonsreglement for valgperioden 2015-2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar forslag til Verdal kommunes delegeringsreglement for valgperioden 2015-2019.
  

    

PS 101/16 Høringsuttalelse - ny kommunelov  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Bjørn Iversen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag (som ingress i uttalelsen):
«
Generelt:
Kommunene er på mange måter navet i den norske samfunnsmodellen med en omfattende rolle – og oppgaveportefølje som myndighetsforvalter av en rekke sentrale lovverk, som tjenesteprodusent med ansvar for en svært omfattende portefølje av velferdstjenester, som lokalsamfunnsutvikler og som lokaldemokratiarena. Hver for seg og i særdeleshet i sum er kommunene selve spydspissen i velferdsstaten med ansvar for basale tjenester for alle innbyggere og som samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringsliv og arbeidsplasser over hele landet.

Det er Verdal kommunes vurdering at kommunesektorens betydning bør løftes tydeligere fram i forslaget til ny kommunelov.

Lokaldemokratiet:
Et grunnleggende prinsipp i det norske demokratiet er at kommunene er folkevalgt styrte organisasjoner med politikere valgt av innbyggerne. Det kan med stor rett og med basis helt tilbake til Formannskapslovene i 1837 hevdes at det er lokaldemokratifunksjonen som er den bærende begrunnelse for at vi overhodet har kommuner i Norge.

Verdal kommune mener samfunnet er tjent med å styrke kommunene som folkevalgte, selvstyrte forvaltningsorganer og ber om at denne dimensjonen tydeliggjøres i sterkere grad i forslaget til ny kommunelov.»

Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende forslag til svar på spørsmålet: «Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets medlemmer» – JA.

Marit Voll fremmet følgende forslag til svar på spørsmålet: «Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller færrest stemmer?» - JA.

Det ble først votert over forslag fra Bjørn Iversen som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra Brita Kleven Thorsvik som falt med ordførerens stemme.

Det ble så votert over forslaget fra Marit Voll som falt med 2 mot 6 stemmer.

Det ble til slutt votert samlet over vedtatt forslag og forslag til vedtak fra rådmann som ble enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune gir følgende uttalelse til KS hefte «Debattgrunnlag ny kommunelov». 

Generelt:
Kommunene er på mange måter navet i den norske samfunnsmodellen med en omfattende rolle – og oppgaveportefølje som myndighetsforvalter av en rekke sentrale lovverk, som tjenesteprodusent med ansvar for en svært omfattende portefølje av velferdstjenester, som lokalsamfunnsutvikler og som lokaldemokratiarena. Hver for seg og i særdeleshet i sum er kommunene selve spydspissen i velferdsstaten med ansvar for basale tjenester for alle innbyggere og som samfunnsutvikler og tilrettelegger for næringsliv og arbeidsplasser over hele landet.

Det er Verdal kommunes vurdering at kommunesektorens betydning bør løftes tydeligere fram i forslaget til ny kommunelov.

Lokaldemokratiet:
Et grunnleggende prinsipp i det norske demokratiet er at kommunene er folkevalgt styrte organisasjoner med politikere valgt av innbyggerne. Det kan med stor rett og med basis helt tilbake til Formannskapslovene i 1837 hevdes at det er lokaldemokratifunksjonen som er den bærende begrunnelse for at vi overhodet har kommuner i Norge.

Verdal kommune mener samfunnet er tjent med å styrke kommunene som folkevalgte, selvstyrte forvaltningsorganer og ber om at denne dimensjonen tydeliggjøres i sterkere grad i forslaget til ny kommunelov.

Spørsmål Vurdering
Hvordan bør lovfesting av prinsippene i forholdet mellom stat og kommune utformes? Lokaldemokrati bør lovfestes og det bør tydeliggjøres at det bare er Stortinget som kan gi rammer for kommunestyrenes skjønnsutøvelse. 
Bør folkevalgte organer være uttømmende regulert i kommuneloven, eller bør kommunestyret kunne opprette andre folkevalgte organer enn de som er omtalt i lov?  Kommunestyret bør stå fritt til å opprette de organer de ser behov for. 
Bør kommunestyret ha anledning til å delegere myndighet til å opprette utvalg til for eksempel formannskapet?  Ja
Bør formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg, på samme måte som utvalgene kan det?  Ja 
Bør arbeidsutvalg kunne bestå av andre enn utvalgets egne medlemmer?  Nei
Bør kommunestyret ha adgang til å velge ansatte som medlemmer av felles folkevalgt nemd i vertskommunesamarbeid?  Nei
Bør kommuneloven åpne for direkte valg av og utvidet myndighet til ordfører?  Ordføreren bør velges av kommunestyret og ha et flertall der bak seg.
Skal ordfører kunne suspenderes eller fratas vervet, og bør i så fall ordfører og varaordfører behandles likt?  Ja på begge spørsmålene
Bør krav til kjønnsbalanse også knyttes til sammensetningen av organet som helhet, og ikke bare til det enkelte listeforslag, og bør i så fall kandidatene fra det underrepresenterte kjønn rykke opp fra den listen som har fått flest stemmer eller færrest stemmer?  Nei. Utvalgets mindretall representerer en løsning med mindre inngripen i lokaldemokratiske prosesser.
Er regelverket for godtgjøring tilfredsstillende utformet, og er terskelen på tilsvarende 50 pst stilling riktig satt for å få ettergodtgjøring og gi rett til ulike velferdsordninger?  Ja på begge spørsmålene.
Er regelverket om parlamentarisme godt utformet? Ja
Bidrar lovforslaget til en tilfredsstillende klargjøring av folkevalgtes innsynsrett og taushetsplikt? Ja
Bør kommunestyret ha adgang til å fastsette andre saksbehandlingsregler, inklusive regler om åpenhet for et organ enn det som følger av loven? Nei
Er det behov for en hjemmel for å kunne lukke møter hvor kommunen mottar informasjon fra kommunens advokat? Bare dersom det er taushetsbelagte opplysninger.
Bør det være adgang til å sladde sakslister og møteprotokoller ved slike møter? Ja
Er det andre tilfeller hvor kommunen eventuelt kan ha behov for å sladde sakslister og møteprotokoll? Ja
Bør det være adgang til å lukke møter i en innledende fase av saksbehandlingen hvor folkevalgte har behov for orientering/opplæring i en konkret sak? Ja
Bør en kommune fortsatt kunne overlate oppgaver også av prinsipiell karakter til et selskap? Nei. Det er viktig at prinsipielle spørsmål avgjøres av folkevalgte organer.
Virker utvalgets forslag til utvidet informasjonsplikt rimelig? Ja
Er terskelen for innbyggerforslag for høy? Nei
Er utvalgets forslag om folkeavstemming dekkende? Ja
Bør det være en generalbestemmelse om innbyggerdeltakelse? Nei
Bør slike medvirkningsordninger i tilfelle reguleres som folkevalgte organer eller som innbyggerdeltakelse? Nei
Bidrar presiseringene i lovforslaget i tilstrekkelig grad til en tydeliggjøring av folkevalgte og administrasjonens ulike roller? Ja
Hva bør være tittelen på øverste administrative leder? Dagens betegnelse, administrasjonssjef er ok
Bør kommunene få plikt til å avlegge konsernregnskap når tjenesteproduksjon er lagt til hel- eller deleide virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet? Nei
Er det behov for en adgang til lånefinansiering av investeringer i selskaper? Ja
Bør kommunestyremedlemmer og medlemmer i toppledergruppen ikke lenger ha adgang til å velges til styret i kommunale foretak? Jo
Er det riktig å stille krav om representantskap som forutsetter at alle deltagerne er representert? Nei
Bør begrepet interkommunalt samarbeid erstattes med begrepet kommunesamarbeid? Nei
Bør minimumskravet øke fra tre til fem medlemmer, og bør det lovfestes at mer enn ett kommunestyremedlem sitter i kontrollutvalget? Nei på begge spørsmål
Bør adgangen til å inngå avtale med annen revisor oppheves? Nei
Er bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven til erstatning for internkontrollreglene i særlovene godt nok utformet? Ja
Bør det stilles krav om at rapporteringen til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og tilsyn gjøres i årsberetningen? Ja, det kan være greit
Bør kommuneloven inneholde en bestemmelse om gjennomføring av kommunalt tilsyn? I tilfelle: Er prinsippene om likebehandling, uavhengighet og dokumentasjon gode? Nei
Bør det innføres en terskel for hva fylkesmannen kan kreve av dokumentasjon og meldinger i forbindelse med tilsyn? Ja

    

 

PS 102/16 Stemmesteder og stemmetider ved Stortingsvalget og sametingsvalget 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Karl B. Hoel fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

1. Kommunestyret vedtar at det ved Stortingsvalget og Sametingsvalget 2017 holdes valg ved følgende stemmesteder og med slike stemmetider:
 

Stemmekrest Stemmested Stemmetid
21 Øra Verdalsøra skole -
flerbrukshallen
Mandag
10:00-20:00
22 Vinne Vinne skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
23 Stiklestad Stiklestad skole -
gymsalen
Mandag
10:00-20:00
24 Vuku Vuku oppvekstsenter -
Gymsalen
Mandag
10:00-20:00

 

 

 

 

 
 

 

2.  Verdal kommune benytter seg av ordningen med elektronisk avkryssing i manntallet valgdagen.
 


 

    

PS 103/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.09.2016

BEHANDLING: 
Fra kl. 10.00 til kl. 12.00 orienterte politimester Nils Kristian Moe.
Se politimesterens presentasjon.

Saksbehandling ble før og etter denne orienteringen.

Rådmann orienterte:

 • Kommunen har svart innen fristen for å lukke avvik til datatilsynet – Det ble også i går en gjennomgang på sikkerhet og personvern for ledere der 80 – 90 ledere som deltok..
 • Avvikling av ISK og rigging av nye Verdal kommune – tema gjennom vinteren. Sak om samarbeidsområder vil komme i november. Kartleggingsprosess pågår nå i forhold til rettigheter ansatte. Det jobbes også med en håndbok for gjennomføring av denne prosessen.
 • KS-samling neste uke – rollebeskrivelse rådmann og ordfører.
   

Ordfører orienterte:

 • Formannskapet er enig i at Verdal kommune, som tidligere år, gir kr 15.000 til årets Tv-aksjon som går til Røde kors.
   

 
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 16.09.2016 08:47
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS