Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 20.10.2016

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 20.10.2016
Tid           : 09:00 - 14:45
Til stede   : 9 representanter. Formannskapets møte ble satt etter orienteringene, kl. 12:50. Brita Kleven Thorsvik fikk permisjon etter orienteringene. Til stede: 8 representanter

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 108/16 Godkjenning av møteprokoll 29.09.2016 Protokoll
PS 109/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 110/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 111/16 Vedtak på tilskuddssats til private barnehager 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 112/16 Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt Saksframlegg Protokoll
PS 113/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler  Saksframlegg Protokoll
PS 114/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole  Saksframlegg Protokoll
PS 115/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune  Saksframlegg Protokoll
PS 116/16 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 20.10.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei forfall
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei forfall
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen DNA Vara Ja Tor-Petter Abelsen
Arvid Wold MDG Vara Ja Pål Sverre Fikse

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:

 

 

PS 108/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING:               

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 29. september 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 29. september 2016 godkjennes.          

  

PS 109/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

1 Økonomirapportering 2. tertial 2016 tas til etterretning.

2 Rammetilskudd økes med kr 1.125.000,- med tilsvarende økning på ramma til Institusjonstjenesten.

3 Endringer på investeringsbudsjettet:

a. Ørmelen skole: Nedjusteres med 8 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 6,4 millioner kroner og momskompensasjon med 1,6 millioner kroner.

b. Sanering av spredt avløp: Nedjusteres med 5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 4 millioner kroner og momskompensasjon med 1 million kroner.

c. Utbedring kloakkanlegg sentrum: Nedjusteres med 4,5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 3,6 millioner kroner og momskompensasjon med 0,9 millioner kroner.

d. Verdal kommune har mottatt 6 millioner kroner i spillemidler knyttet til bygging av svømmehall/flerbrukshall ved Verdalsøra barneskole. Det foreslås tilsvarende reduksjon av låneopptak i 2016.

e. Deler av kommunens eide lokaler på Stekke er solgt til Stekke legesenter for kr 4,15 millioner kroner. Tilsvarende beløp foreslås avsatt til ubundet kapitalfond.


 
   

PS 110/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:

Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet.   
    

 

PS 111/16 Vedtak på tilskuddssats til private barnehager 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Verdal kommunes forslag til tilskuddssatser for private barnehager 2017 vedtas.
 
    

PS 112/16 Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Verdal kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b

   
    

PS 113/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.

   
    

PS 114/16 Utbygging av ny friidrettsbane ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Saken utgår da den ble vedtatt utsatt i komite mennesker og livskvalitet.
 

   
    

PS 115/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.
   

   
    

PS 116/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING: 

Det ble før møtet ble satt gitt følgende orienteringer:

 • Informasjon om statsbudsjettet og utslagene for Verdal kommune v/økonomisjef Arnstein Kjeldsen, ca. 30 min. - presentasjon PDF
 • Trafikksikker kommune og nasjonal refleksdag v/Frode Tiller-Skjervø.
 • Orientering om prosessene rundt overdragelsen av NTE v/ordføreren, ca. 30 min. - "Modeller som kan sikre at utbyttet NTE ikke blir brukt til drift i kommunene" PDF - "Eierskapsmodell NTE" PDF
  Tilbakemelding fra formannskapet: Enig i styringsgruppens konklusjoner. Innspill utbyttemodell – Det bør ikke være føringer for kommunene som skal gjelde for «alltid», undersøke om utbytte kan settes i fond og ikke brukes før tidligst året etter.

Rådmann og kommunalsjef velferd:

Utsendt notat til formannskapets medlemmer – perspektiver for utbygging av institusjonsplasser og omsorgsbygg – politiske perspektiver på om det skal rigges en prosess hvor institusjons- og omsorgsplasser samles i ett felles bygg. Kommunalsjef velferd orienterte også om ekskursjon i forbindelse med dette. Formannskapet vil bli løpende orientert - notat av 12.10.16 PDF
Innspill fra formannskapet: Er positiv til at det jobbes videre med dette.

Rådmann orienterte om:

 • Sak om avvikling av Innherred samkommune kommer i november. Avviklingssamtaler med hver enkelt ansatt i samkommunen.
 • Avviklet møte med økonomisjef SNK. Finansiering konsolidert museum – framover kan det bli en del satsinger – og hvordan skal dette finansieres. Bør etableres prinsipper for fordeling av midler.


Ordfører orienterte om:

 • Kommunestyrets møte 31. oktober – Arve Østgaard fra Sentio ønsker å presentere borgerundersøkelsen for 2016. Formannskapet enig i dette. Tar i underkant av en time.
 • Formannskapet 10. november – kollisjon med KS høstkonferanse – flyttes til tirsdag 15. november.
 • Industriens dag 24. november – kolliderer med innstillingsmøte i formannskapet. Foreslår at formannskapet deltar på industriens dag – Formannskapets møte starter senere på dagen 24. november, ca kl. 13.30.

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 21.10.2016 13:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS