Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 15.11.2016

Møtested : Kommunestyresalen og Møterom 2. etasje i hotellet, Verdal Rådhus og Verdal hotell
Dato         : 15.11.2016
Tid           : 
Arbeidsmøte 09:00 – 11:50.
Formannskapet 12.30 – 14:10  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 121/16 Godkjenning av møteprokoll 03.11.2016 Protokoll
PS 122/16 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 123/16 Avvikling av Innherred samkommune Saksframlegg Protokoll
PS 124/16 Høringsuttalelse - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt Saksframlegg Protokoll
PS 125/16 Orientering - Protokoll
PS 126/16 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 127/16 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2016  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 03.11.2016

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

Det ble før formannskapets møte avviklet arbeidsmøte i forbindelse med Økonomiplan 2017-2020 og Budsjett 2017. Arbeidsmøtet varte fra 09.00 til kl. 11.50.

Følgende ble utdelt i arbeidsmøtet:


Formannskapets møte startet kl. 12.30 og ble avviklet på Verdal hotell.

  

 

PS 121/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

«Protokoll fra møte 3. november 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra møte 3. november 2016 godkjennes.           

  

PS 122/16 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:

«Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom».

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom.
 

 
   

PS 123/16 Avvikling av Innherred samkommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Levanger og Verdal kommuner er godt tjent med fortsatt bredt samarbeid etter avvikling av Innherred samkommune. En samarbeidsstrategi er grunnperspektivet i arbeidet med avvikling av Innherred samkommune. På sikt kan formalisert samarbeid utvikles med hensyn til innhold og flere samarbeidskommuner innen flere områder.
 2. Avviklingsprosessen legges opp slik at Innherred samkommune som driftsform opphører 1. januar 2018.
 3. Organisering av Brann- og redningstjeneste utredes og besluttes i egen prosess.
 4. Oppgavene i Dokumentsenter vurderes generelt som egnet for videreføring i samarbeidsløsning. Rådmann må likevel vurdere nærmere om oppgaveløsningen kan være best egnet sett sammen med andre tjenester i «ny» kommune.
 5. Oppgavene i IKT-enheten søkes videreført som samarbeidsløsning.
 6. Kemnerens oppgaver søkes videreført som samarbeidsløsning.
 7. Oppgavene som ligger i dagens personal- og organisasjonsenhet deles slik at ansvar for personal- og arbeidsgiverpolitikk etableres i egen kommune, mens lønnsforvaltning søkes videreført som samarbeidsløsning.
 8. Kommunestyret ønsker selv å forvalte arealpolitikk og landbrukspolitikk, som i dag i hovedsak ligger til Enhet for samfunnsutvikling. Kapasitet og kompetanse etableres derfor i egen kommune. Produksjonsoppgavene i oppmålingsseksjonen vurderes nærmere av rådmennene.
 9. Oppgavene i dagens Servicekontor etableres i egen kommune.
 10. Oppgavene i økonomienheten deles ved at overordnet styring og ledelse innen økonomistyring og –forvaltning etableres i egen kommune, mens regnskap, innfordring og innkjøp søkes videreført som samarbeidsløsning.
 11. Oppgavene i utviklingsstaben søkes videreført som samarbeidsløsning når det gjelder kommuneadvokatene. Oppgavene som ivaretas av kommuneoverlege, koordinatorer og rådgivere etableres i egen kommune. Det forutsettes at utviklingsmiljøene samarbeider og bidrar til felles identitetsbygging og samfunnsutvikling for innherredskommunene.
 12. Rådmann har fullmakt til å gjøre mindre justeringer innen den beskrevne hovedstruktur.
 13. Ansatte i Innherred samkommune skal opprettholde sine rettigheter og medlemskap i KLP ved avvikling av samkommunen, og inntreden i ny organisasjon.
 14. Sak om organisering av oppgaver i samarbeidsløsninger legges fram for kommunestyret tidlig våren 2017.
   
     
      

PS 124/16 Høringsuttalelse - Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Trøndelag politidistrikt   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

AP/H/KRF fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3 og pkt. 4:

3.    Verdal kommune ser med stor bekymring på en eventuell beslutning om flytting av lensmannskontoret fra Verdal
Vår forventning er at det fortsatt skal være et tjenestested i Verdal, og en eksplisitt rollehaver Lensmann i Verdal.
Dette er et uttrykk for samfunnets behov sett fra kommunens side og behovet for kapasitet, kompetanse og fokus hos vår samarbeidspart.
Verdal kommune viser til innspillsbrev datert 6. september 2016 for ytterligere begrunnelser og perspektiver.

4.    Verdal kommune kan ikke se at det er gjort vurderinger som gir grunnlag for endringer i tjenestestedsstrukturen for Verdal kommunes del.
Dersom en beslutning likevel blir felles kontor med Levanger opprettholdes ønsket om å utrede et fellesskap mellom politi og vår egen brann- og redningstjeneste.

Votering:

Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.

Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 3 og framsatt forslag pkt. 3 – framsatt forslag til pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.

Alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 4 og framsatt forslag pkt. 4 – framsatt forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Verdal kommune ser at politimesterens tilrådning for kommunens del i all vesentlighet er lik diskusjonsgrunnlaget fra sommeren. Alternativene for geografisk inndeling er om Snåsa kommune er en del av tjenesteenheten. Isolert sett er den minste geografien å foretrekke i dette tilfellet av hensyn til fokus, altså alternativ 1.
 2. Politiloven § 1 lyder:
  Staten skal sørge for den polititjeneste som samfunnet har behov for. Polititjenesten utføres av politi- og lensmannsetaten.
  Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig.
  Verdal kommune mener utfra det foreliggende materialet at eget tjenestested best vil bidra til å ivareta dette, og nødvendige samhandlingsarenaer, for en kommune med Verdals størrelse og struktur. Det er vanskelig å se hvordan politikontaktfunksjonen skal ivareta dette med merverdi ut fra de beskrivelser tilrådningen innehar.
 3. Verdal kommune ser med stor bekymring på en eventuell beslutning om flytting av lensmannskontoret fra Verdal
  Vår forventning er at det fortsatt skal være et tjenestested i Verdal, og en eksplisitt rollehaver Lensmann i Verdal.
  Dette er et uttrykk for samfunnets behov sett fra kommunens side og behovet for kapasitet, kompetanse og fokus hos vår samarbeidspart.
  Verdal kommune viser til innspillsbrev datert 6. september 2016 for ytterligere begrunnelser og perspektiver.
 4. Verdal kommune kan ikke se at det er gjort vurderinger som gir grunnlag for endringer i tjenestestedsstrukturen for Verdal kommunes del.
  Dersom en beslutning likevel blir felles kontor med Levanger opprettholdes ønsket om å utrede et fellesskap mellom politi og vår egen brann- og redningstjeneste.

 
   
    

PS 125/16 Orientering  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede 8 representanter.

Rådmann viste til utsendt notat til formannskapet ad. Spørsmål fra representanten Thorsvik i forrige møtet. Notat vedlegges protokollen her: Rådmannens notat PDF.

Rådmann orienterte om:

 • Torsdag 17. november blir det godkjenningsprosess Trafikksikker kommune.


Trine Reitan spurte om:

 • Teatersak - Husleie – oppslag i Trønder-Avisa i dag. Hvordan er dette å forstå?
  Ordfører svarte: Viste til møtereferat 22.4.14 , formannskapssak i møte 20.08.15 og kommunestyresak i møte 31.08.2015 – framgår at husleiebiten ikke lenger er aktuell da ungdommens hus kommer et annet sted. Summen Verdal kommune bidrar med er ytre vedlikeholdsutgifter (FDV-utgifter). Subsidierer ikke noe.
  Rådmann supplerte.


Marit Voll spurte om:

 • Anbudssak helsebygg – ligger dette fortsatt på Doffin?
  Rådmannen svarte: Ser den ligger der fortsatt – det er sendt beskjed om at det skal bort, men det står øverst i anbudskunngjøringen at kunngjøringen er avlyst.

   

   

PS 126/16 B-sak. Utviklingsstipend for ungdom 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

Innstilling ble utdelt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31, nr. 2.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet vedtar utvalgets innstilling til kandidat til Utviklingsstipend for ungdom 2016.

 
   
    

PS 127/16 B-sak. Verdal kommunes kulturpris 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:

Innstilling ble utlagt i møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31, nr. 2.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Formannskapet vedtar utvalgets innstilling på kandidat til Verdal kommunes kulturpris 2016.

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 21.11.2016 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS