Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.01.2017 
Tid           : 09:00. Møtet startet kl. 10.45 – slutt: 13:30. Arbeidsøkt fra kl. 13.35 til kl. 14:30
Til stede   : 9 representanter. Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 10/17 – til stede 8 representanter

 

Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

 1. Regionalt Næringsfond – statusrapport 2016 v/Knut M. Bahgo (Proneo).
 2. Status helse og velferd v/kommunalsjef Anne Kari Haugdal.

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/17 Godkjenning av møteprokoll 15.12.2016 Protokoll
PS 2/17 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 3/17 Regelverk ved skolenedleggelser Saksframlegg Protokoll
PS 4/17 Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna og Verdalselva Saksframlegg Protokoll
PS 5/17 Oppnevning i kommunale verv etter Ann Maj Hovdahl Holmli Saksframlegg Protokoll
PS 6/17 Verdal Hotell Drift AS - søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell Saksframlegg Protokoll
PS 7/17 Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på alkohollovens § 1-7c Saksframlegg Protokoll
PS 8/17 Ørens Meieri AS - Prikktildeling - brudd på alkohollovens 1-7c  Saksframlegg Protokoll
PS 9/17 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Verdal kommune til mellomoppgjøret 2017  Saksframlegg Protokoll
PS 10/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 19.01.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara.
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 001/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 15.12.16 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Protokoll fra møte 15.12.16 godkjennes.

  

PS 002/17 Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Notat fra advokat ad kommunens handlingsrom er lagt til som nytt vedlegg.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:

 1. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeide med hytteeierforeninger/Verdal kommune.
 2. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.

 

 

PS 003/17 Regelverk ved skolenedleggelser   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:   
Formannskapet slutter seg til at gjennomføring av kommunestyrets vedtak om utredninger og prosesser med sikt på å endre skolestrukturen gjøres i tråd med Sivilombudsmannens uttalelse fra 2. februar 2010 og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir – 2-2012).

Formannskapet tar til orientering at skolenedleggelse og forskriftsendring utredes som en sak.

 

PS 004/17 Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna og Verdalselva   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:  
Det inngås ny leieavtale med Verdal jeger- og fiskeforening for leie av fiskevaldene Sagen, Holmsenget og Fergestad for 32 år framover tid. Avtalen bygger på den forrige avtalen med unntak av endringer for leieperioden.

Rådmannen gis fullmakt til å utforme og inngå avtale med VJFF innen rammen av overstående forutsetninger.

 

 

PS 005/17 Oppnevning i kommunale verv etter Ann Maj Hovdahl Holmli   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Forslag på nye representanter vil bli fremmet i kommunestyrets møte. 

 

PS 006/17 Verdal Hotell Drift AS - søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:

 1. Verdal Hotell drift AS gis alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.20. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
 2. Göran Hall og Cecilie Hall godkjennes som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for styrer.
 3. Skjenketider innvilges som omsøkt slik innendørs:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 01.00.
  og slik utendørs:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 – 23.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 – 23.00
   
  For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i ovennevnte, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd. 

 

 

PS 007/17 Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på alkohollovens § 1-7c   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Deera Verdal AS tildeles to prikker for overtredelse av alkohollovens § 1-7c.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.


 

 


PS 008/17 Ørens Meieri AS - Prikktildeling - brudd på alkohollovens 1-7c   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Rådmann orienterte om at det har vært krøll i postgang begge veger, og søknad fra Ørens Meieri AS om godkjenning av stedfortreder ikke er mottatt av kommunen. Denne søknaden, datert 5.12.16, er sendt på nytt og rådmannen mener da at grunnlagt for prikktildeling er falt bort.

Formannskapet fremmet i fellesskap følgende forlag til vedtak:
Prikker tildeles ikke da grunnlag for tildelingen er falt bort.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Prikker tildeles ikke da grunnlag for tildelingen er falt bort.

 

 

PS 009/17 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Verdal kommune til mellomoppgjøret 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag på endring under punkt «Arbeidstidsavtale undervisningspersonell» - «bør absolutt» strykes og erstattes med Må.

Ved votering ble rådmannens forslag med foreslått endring enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:
Verdal kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør: 

SpørsmålForslag til svar fra Verdal kommune
Mellomoppgjøret 2017
Hvordan kan en eventuell endret
disponibel ramme brukes til å justere
den lokale potten?
Ved en eventuell økning av potten ut over
0,9 % vil kommunen prioritere økningen til
lokale behov f eks ved rekrutteringsproblematikk. 
Hovedavtalen
Ser kommunen/fylkeskommunen behov
for endringer i Hovedavtalen?
I så fall – hvilke endringer? 
Kommunen ser ikke behov for endringer i hovedavtalen.
Særavtalene
Se kommunen/fylkeskommunen behov
for særskilte endringer i særavtalene
som har utløp i 2017?
I så fall – hvilke endringer? 
Arbeidstidsavtale undervisningspersonell
Må styres sentralt i den enkelte kommune og
ikke delegeres den enkelte rektor.

Særavtalen for barnehager og SFO
Ingen forslag til endring.

Kommunelegeavtalen
Ingen forslag til endring. 

Inkludering
Hva kan bidra til at flere personer, som i dag
står utenfor arbeidslivet, blir ansatt i ordinære
stillinger i kommuner og fylkeskommuner? 

Kommunen trenger hjemmel/virkemidler for å
særbehandle grupper som står utenfor arbeidslivet,
slik at de gis mulighet for å få praksis 
Hvordan kan NAV gi kommuner og fylkes-
kommuner som arbeidsgivere god og hensikts-
messig bistand, slik at flere kommer i jobb? 
Lønn og tilretteleggingstilskudd for å kunne gi
praksismulighet til arbeidsgiver. Tilby f eks
språkopplæring og videreopplæring, øke kompetansen 

 
 
 

PS 010/17 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 19.01.2017

BEHANDLING: 
Trine Reitan fikk permisjon og forlot møtet før behandling av denne sak. Til stede: 8 representanter.

Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

 

Marit Voll stilte spørsmål om:

 • Nasjonal samarbeidsgruppe som jobber mot svart økonomi og arbeidskriminalitet har utarbeidet ti punkt i forhold til anbefalte regler for offentlige anskaffer. Er disse med i Verdal kommunes regler. Om ikke – er det ønskelig for Verdal kommune å følge disse?
   
  Rådmann svarte.

 
Rådmann
orienterte:

 • Gjennomgått Hovedavtalen med ansatte.
 • Omstilling Innherred samkommune – avtale mellom ledelse og organisasjoner på plass – beskriver hvordan dette arbeidet skal fungere – omstillingshåndbok.
 • Ønsker formannskapet en bedre struktur over hvilke type saker skal vi skal avgi høringsuttalelser på?
  Formannskapet meldte at det kan legges fram liste ca 1 gang i måneden, men de må da være disiplinert i utvelgelsen av det vi skal avgi høring på.
 • Økonomi – frist for avlegging av regnskap er 15. februar. Tall for skatteinngang 2016. Inntektsutjevning 2016.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2 jfr forvaltningslovens § 13.
Rådmann orienterte om konkurransemessige forhold for bedrift.

Ordfører orienterte om.

 • I kommunestyrets møte i januar vil Proneo redegjøre for aktiviteten i 2016.
 • Møte i kveld ad planstrategi – håper flest mulig av formannskapet deltar.

Etter møtet ble det avviklet arbeidsøkt i forbindelse med «Nye Verdal kommune» - se presentasjon. Spørsmål i presentasjon tas også opp på neste møte – i tillegg til orientering/involvering i dette arbeidet jevnlig framover.

 

 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 23.12.2020 10:43
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS