Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17 - PS 2/17Innherred Renovasjon - Endring av selskapsavtale og innføring av hytterenovasjon i Verdal

Saksbehandler: Bård Kotheim

Arkivref : 2005/9302 - /037

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.11.2016 122/16
Formannskapet 19.01.2017 2/17
Kommunestyret    

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 15.11.2016

BEHANDLING:
AP v/Ove M. Haugan fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom».

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken utsettes og rådmannen bes utrede kommunens handlingsrom.

 

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Det innføres hytterenovasjon i Verdal kommune. Dette må skje i nært samarbeide med hytteeierforeninger/Verdal kommune.
 2. Verdal kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet. 
   

Vedlegg: 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Vedtak F-sak 129/15

Ovennevnte sak ble behandlet i Verdal Formannskap i møte den 02.12.16 som sak 129/15 med følgende vedtak:

«VEDTAK:
Saken utsettes. Saken sendes hytteeierforeningene i kommunen til uttalelse.
Innherred Renovasjon inviteres ved sluttbehandling av saken.»

Behandling i rep.skap Innherred Renovasjon:
Prinsippet om like priser i deltakerkommunene ble behandlet i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS den 03.05.2013 som sak 5/2013 hvor følgende vedtak ble fattet:

 • Representantskapet er positiv til prosessen med felles gebyr. Representantskapsmedlemmene vil delta aktivt i denne prosessen i sine respektive kommuner og anbefaler at alle kommuner takker ja til en orientering fra Innherred Renovasjon.
   

Prinsippet om lik pris og like tjenester følges i dag av de aller fleste renovasjonsselskap. I representantskapsmøte den 12.12.2013, sak 10/13, vedtok representantskapet i Innherred renovasjon IKS følgende:

 • For alle innbyggere i kommuner som er medlem av Innherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytterenovasjon. Medlemskommunenes selvkostfond pr. 31.12.2014 legges i et felles selvkostfond.
   

Representantskapet behandlet saken på nytt i møte den 06.05.2014, jfr. sak nr. 05/14, og avga følgende innstilling til deltakerkommunene:

 • Selskapsavtale med foreslåtte endringer, samt endring foreslått i møte vedtas.
   

Selskapsavtalen med de foreslåtte endringer er vedlagt denne sak. Representantskapets forslag til endringer er markert med rød skrift.

I dette vedtaket, jfr. sak nr. 05/14 av den 06.05.2014, ligger også at kommuner som ønsker at Innherred Renovasjon IKS skal drive behandling av kloakkslam, også tildeler selskapet enerett for denne tjenesten. Det ble av Miljøverndepartementet og Fylkesmannen reist tvil om gyldigheten av et slikt vedtak og saken ble av den grunn stilt i bero i påvente av nye retningslinjer og veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr.

Retningslinjene forelå i februar 2014, mens veilederen først ble publisert den 24.11.2014. Etter en grundig gjennomgang av disse, blant annet sammen med KS, er det fastslått at det kan kreves lik pris for like tjenester i deltagerkommunene. Det vises til slikt punkt nr. 3.1.2. hvorfra følgende siteres:

 • I tillegg til kommunens andel av IKS-ets nettokostnader skal de respektive kommunenes egne kostnader inkluderes i gebyrgrunnlaget. Dette innebærer at kommunens egne innbyggere kan måtte betale et annet gebyr enn innbyggerne i nabokommunen, selv om kommunene samarbeider i et felles IKS.
   

Da gebyrene hittil har vært forskjellige fra kommune til kommune, vil lik pris fra Innherred Renovasjon IKS sine tjenester føre til at abonnentene i noen kommuner vil få økning i gebyret, mens andre vil få en reduksjon. For Verdal kommunens vedkommende ville dette forslaget medføre en minimal nedgang i gebyret, jfr. side 3 i utredningen til Innherred Renovasjon IKS.

Prinsippet om like tjenester og lik pris omfatter også hytte – og fritidsrenovasjon. Vedtak og praktisk gjennomføring av hytte-/fritidsrenovasjon er foretatt i alle deltakerkommuner med unntak av Verdal kommune. Levanger kommune vedtok hytterenovasjon øst for E6 i september 2015. Kommunen har hatt hytterenovasjon på vestsiden av E6 fra tidligere.

En revisjon av selskapsavtalen medfører derfor innføring av hytterenovasjon i sin helhet også i Verdal kommune.

Avfall fra fritidseiendommer (hytterenovasjon). Henstilling fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i brev av 04.03.16
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag henstiller i brev datert 04.03.16 at Verdal kommune innfører hytterenovasjon innenfor rammen av regelverket. Fylkesmannen presiserer at avfall fra fritidseiendommer regnes som husholdningsavfall iht. forurensingslovens §27 som kommunen har plikt til å samle inn etter §30: «Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall». For nærmere kommentarer til dette viser Fylkesmannen til vedlagte brev datert 27.06.13 fra Klima og Forurensingsdirektoratet.(Klif)

Blant annet skriver Klif dette:
«Det stemmer at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall og plikter å påse at et tilfredsstillende tilbud og system er etablert. Husholdningsavfall, som faller inn under ordningen, er vanlig avfall som har sitt opphav i private husholdninger. Med husholdning menes alle typer eiendommer med privat husholdning, også fritidseiendommer. Utgangspunktet er at eiendommen bidrar til å gi beboerne rom for hvile og anledning til matstell»

På spørsmål om at hytterenovasjon kan innføres som en frivillig ordning, svarer Klif følgende:
«Eiere av eiendommer i kommunen for private husholdninger plikter i utgangspunktet å være tilknyttet den kommunale innsamlingsordning ved å betale avfallsgebyr og holde forskriftsmessig oppsamlingsutstyr. Det innebærer at fritidsboliger også er gebyrpliktige. Dette betyr at eiere av fritidseiendommer ikke selv kan velge å la være å betale avfallsgebyr.

Avfallsbesitteren har imidlertid ikke noen plikt til å levere avfall til den kommunale innsamlingen så lenge avfallet bringes til lovlig anlegg eller tas vare på en betryggende måte i samsvar med forurensingslovens § 28. Kommunen kan etter forurensingslovens §30 andre ledd fastsette forskrift som inneholder regler som er nødvendig for å få en hensiktsmessig og hygienisk oppbevaring, innsamling og transport av avfallet.

Gebyret skal dekke kommunens kostnader forbundet med håndtering av husholdningsavfall. Gebyret for den enkelte eiendom vil således ikke gjenspeile den faktiske bruk den enkelte eiendom gjør seg av tilbudet. Hvorvidt eier/bruker av fritidseiendommen benytter seg av renovasjonstilbudet eller velger å ta med hytteavfallet hjem, har derfor i utgangspunktet ingen betydning for deres plikt til å betale for hytterenovasjon.»

Høringsuttalelser fra hytteeierforeninger i Verdal kommune:
Vi har mottatt høringsuttalelser fra Inns hytteeierforening, Sørmoen hytteeierforening, Finnvola hytteeierforeninger, Strådalen hytteeierforening, Nord-Vera hytteeierforening og Lemyra hytteeierforening.

En fellesnevner for uttalelsene fra hytteeierforeningene er at de er imot innføring av hytterenovasjon.

Vurdering: 
Rådmannen er av den oppfatning at Innherred Renovasjon IKS har foretatt en omfattende utredning i denne sak og deretter fremmet velbegrunnete forslag til endringer i selskapsavtalen som representantskapet har sluttet seg til.

Dersom selskapsavtalen blir vedtatt endret slik den foreligger, vil det som konsekvens medføre innføring av hytterenovasjon i alle medlemskommunene i Innherred Renovasjon, også Verdal.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag henstiller i brev datert 04.03.16 at også Verdal innfører hytterenovasjon. Fylkesmannen viser spesielt til brev fra Miljødirektoratet datert 27.06.13 hvor det påpekes at kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall. Med husholdning menes alle typer eiendommer med privat husholdning, også fritidseiendommer.

Etter kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, opplyses det også at det er bare Verdal som ikke har innført hytterenovasjon på nåværende tidspunkt. Verran vil tilknytte seg denne ordningen i forbindelse med sammenslåingsprosessen med Steinkjer.

Høringsrunden blant hytteeierforeningen i kommunen viser at disse er imot innføring av hytterenovasjon.

Rådmannen vil likevel ut i fra en helhetsvurdering tilrå at Verdal kommune slutter seg til de foreslåtte endringer som selskapsavtalen for Innherred Renovasjon IKS som blant annet vil medføre innføring av hytterenovasjon i Verdal kommune. Det legges da til grunn at innføringen av hytterenovasjonen skjer i ett nært samarbeide med berørte hytteeierforeninger/Verdal kommune.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 12:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS