Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17- PS 3/17 Regelverk ved skolenedleggelser

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2017/259 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 3/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til at gjennomføring av kommunestyrets vedtak om utredninger og prosesser med sikt på å endre skolestrukturen gjøres i tråd med Sivilombudsmannens uttalelse fra 2. februar 2010 og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet (Udir – 2-2012).

Formannskapet tar til orientering at skolenedleggelse og forskriftsendring utredes som en sak.
  
Vedlegg:

  1. Nedleggelser av skoler – kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter - 23. juni 2010 (Sak 2010/868) – Sivilombudsmannen
  2. Rundskriv Udir -2-2012
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Opplæringsloven.

Saksopplysninger:
Verdal kommunestyre vedtok under budsjettbehandlingen den 12/12-2016 i PS 106/16 pkt. 10 og 18 at rådmannen skal utrede skolestrukturen i Verdal samt tilhørende bygningsmasse for oppvekstsektoren våren 2017.

Pkt. 10 lyder: Kommunen ber rådmannen gjennomføre utredninger og tilhørende prosesser med sikte på å endre skolestrukturen.

Pkt. 18 lyder: Modernisering av bygg
Rådmannen bes om å legge frem et nytt utbyggings- og moderniseringsprogram for bygningsmassen i oppvekstsektoren i forbindelse med utredning av fremtidig oppvekststruktur, hvor investeringer på rehabilitering av bygg sees i et langsiktig perspektiv, og hvor lønnsomheten ved slike investeringer vurderes over byggenes livsløp

I denne saken beskrives hvordan denne prosessen er tenkt gjennomført med henvisning til det regelverk som er gjeldende, samt valg mellom de to alternative framgangsmåtene rundskriv angir.

Vurdering:
Skolenedleggelser får ofte følger for skolekretsgrensene i en kommune. Skolenedleggelser og forskriftsendringer har i utgangspunktet ikke de samme retningslinjene for saksbehandling. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn har historisk behandlet dette ulikt da regelverket har vært noe uklart. Derfor gav Sivilombudsmannen den 2/12-2010 en uttalelse omkring dette feltet (vedlagt).

Som følge av Sivilombudsmannens uttalelse utarbeidet Utdanningsdirketoratets et eget rundskriv - «Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser Udir-2-2012» - for å presisere regelverket i slike prosesser. Dette regelverket understreker at framgangsmåten i slike saker avhenger av om kommunen har utarbeidet forskrifter om skolekretsgrenser eller ikke.

Verdal kommune har forskrifter om skolekretsgrenser, sist endret i PS18/13 i Verdal kommunestyret, og kan derfor velge mellom to framgangsmåter i det videre arbeidet:

  • Nedleggelse og forskriftsendring som to separate saker eller
  • Nedleggelse og forskriftsendring som en og samme sak
     

Her velger rådmannen å behandle nedleggelser og forskriftsendring i en og samme sak, som medfører at det ikke må utarbeides to separate saker. Dette gjøres for å sikre en god framdrift i saken, og for å få sendt ut alt i en samlet høring og med det mest mulig helhet.

Som regelverket presiserer betyr det at kommunen, både når det gjelder skolenedleggelser og forskriftendring, må behandle saken etter det regelverk som gjelder for endring av forskrifter i forvaltningslovens kap. VII.

Når det gjelder kommunens oppgave med å lage nye eller endre forskrifter (Forskrift om skolekretsgrenser i Verdal), vil det gjøres i tråd med de retningslinjer som anbefales på www.regjeringen.no.

Framdrift
Kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til å gjennomføre utredninger og prosess, og forberede sak for behandling i folkevalgte organer. Rådmannen er opptatt av at utredningsarbeidet skal gjøres forsvarlig og involvere flere formelle aktører før høringsprosessen starter. Arbeidet vil gjennomføres av en bredt sammensatt gruppe bestående av medarbeidere fra kommune og samkommunens utviklingsstab. I tillegg vil det velges ut en referansegruppe for prosessen der bl.a. styret i kommunalt foreldreutvalg Verdal, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolelederforbundet gis anledning til å delta. Referansegruppen vil bli involvert i oppstarten av prosessen, og før saken sendes ut på høring.

Arbeidsgruppen setter opp en møteplan for arbeidet med sikte på å ha utarbeidet et høringsforslag innen utgangen av februar. Når dette forslaget er ferdig utredet fra rådmannens side vil det legges ut på åpen høring i 8 uker. Da vil alle som måtte ønske det gis anledning til å gi høringsuttalelse på hele saken eller spesifikke deler av den. Det vil legges opp til en bred høringsprosess slik at kommunen får inn høringsuttalelser fra et bredt lag av befolkningen, lag og foreninger, og ikke bare fra de som evt. er direkte involvert i nedleggingsforslag.

Administrasjonen vil legge opptil å gjennomføre informasjonsmøter i høringsperioden. Etter endt høringsperiode vil saken ferdigstilles og komme til behandling i folkevalgte organer.

Etablering av privatskoler
Det har blitt tydeliggjort den senere tid at det er planer om å etablere et alternativ til den kommunale grunnskolen i Verdal. Rådmannen vil i saken også søke å beskrive hva privatskoleetablering kan bety for kommunens drift og økonomi.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 12:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS