Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17 - PS 4/17 Forespørsel fra Verdal JFF om lengre kontrakt ved leie av kommunevaldene i Inna og Verdalselva

Saksbehandler: Rune Sørholt

Arkivref : 2016/6944 - /K60

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 4/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Det inngås ny leieavtale med Verdal jeger- og fiskeforening for leie av fiskevaldene Sagen, Holmsenget og Fergestad for 32 år framover tid. Avtalen bygger på den forrige avtalen med unntak av endringer for leieperioden.
 
Formannskapet gir Rådmannen fullmakt til å utforme og inngå avtale med VJFF innen rammen av overstående forutsetninger. 
 
Vedlegg: 

  1. Søknad fra Verdal Jeger- og fiskeforening datert 15.05.15
  2. Kontrakt leie kommunevaldene 2003
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal jeger- og fiskeforening (VJFF) har i mange år leid valdene Fergestad 1721/129/8, Holmsenget 1721/217/4 og Sagen 1721/243/3 av Verdal kommune. VJFF søker nå om å få leie de tre kommunevaldene for 50 år framover i tid. Kontraktene kan i dag sies opp med 6 mnd varsel (innen 1/1 hvert år) fra begge parter. VJFF ønsker å videreutvikle valdene og ønsker mer forutsigbarhet for å starte opp med dette arbeidet. VJFF har planer om å videreutvikle fiskevaldene med universelt utforming. For å realisere disse planene ønsker VJFF en lengre kontrakt med kommunen. Denne type tilrettelegging medfører store kostander. VJFF håper å få tildelt spillemidler for å finansiere tiltaket. Tildeling av tippemidler krever at VJFF har en kontrakt med kommunen på minimum 30 års varighet om bruk av fiskevaldene til kommunen.

VJFF på sin side lover i søknaden å forvalte laksefisket på en forsvarlig måte og i nær dialog med Verdal kommune. VJFF ønsker å sikre allmennhetens tilgang til laksefiske i Verdalsvassdraget. VJFF ønsker også å legge til rette for barn og ungdom i et folkehelseperspektiv.

Verdal JFF skriver i søknaden at det har vært en tendens til at private selskap og eller enkeltpersoner leier opp elvestrekninger i Verdalsvassdraget med tanke på privat bruk. I følge søknaden leies også vald opp av selskaper som bruker elvestrekninger til eksklusivt utleie i motsetning til VJFF som ønsker å leie ut valdene de disponerer til allmennheten.

VJFF hadde i 20-30 år en avtale med Opplysningsvesenets fond (staten) om leie av Prestegårdsvaldet. Denne avtalen ble oppsagt når Meråker brug for noen år tilbake overtok forvaltningsansvaret av Prestegårdsvaldet. De beste delene av dette valdet blir nå leid ut til Verdalsbruket AS, mens VJFF sitter igjen som leietaker på den dårligste strekningen av Prestegårdsvaldet. VJFF ønsker å sikre allmennheten tilgang til laksevaldene som er i offentlig eie. Det er nå bare Verdal kommunes vald som er i offentlig eie og som har gode fiskemuligheter i Verdalsvassdraget som leies ut og forvaltes av VJFF. Det er derfor svært viktig for VJFF at avtalen med Verdal kommune blir videreført og at den blir mer forutsigbar for framtiden.

Vurdering: 
VJFF ønsker å beholde og utvide avtalen for kommunevaldene i Verdalsvassdraget for å sikre allmennheten tilgang til fiske i elva. VJFF ønsker bedre forutsigbarhet for fremtidig leie for å kunne realisere og finansiere sine planer for tilrettelegging, blant annet gjennom å søke om tilskudd gjennom spillemidler.

Det er et stort engasjement i VJFF for å sikre allmennheten, barn og ungdom tilgang til laksefiske i Verdalsvassdraget for en fornuftig kostand. VJFF sin hovedinteresse utover å sikre allmennhetens tilgang er å ta vare på laksestammen i vassdraget.

Kommunen har gode erfaringer med VJFF som leier og forvalter av kommunevaldene. Verdal kommune ønsker også å sikre at allmennheten og spesielt ungdom får adgang til å fiske i Verdalsvassdraget. All erfaring tilsier at VJFF vil være en god forvalter av kommunevaldene også i framtiden. En langsiktig avtale mellom Verdal kommune og VJFF vil være et viktig moment for å sikre forvaltningen og utviklingen av valdene.

I 2003 søkte John Olav Olderen kommunen om å få leie av kommunevaldene Sagen og Holmsenget som også den gang var leid ut til VJFF. Saken endte med at avtalen mellom VJFF og kommunen ble videreført. Olderen trakk også sin søknad og skulle i stedet prøve å oppnå et samarbeid med VJFF. Saksbehandler har i november 2016 vært i kontakt med Jon Olav Olderen. Olderen hadde ingen innvendinger mot at kommunen inngikk en langtidskontrakt med VJFF for leie av kommunevaldene.

VJFF ønsker en avtale på 50 år fram i tid. Dersom VJFF skal ha mulighet til å søke om tilskudd må de ha en avtale på minimum 30 års varighet med kommunen. En leiekontrakt som omsøkt på 50 års varighet vurderes som svært lang og i søknaden er dette begrunnet med at VJFF ønsker mer forutsigbarhet og muligheten til å søke om statlige tilskudd. Det vil være rimelig at kontrakten strekker seg over 30 år slik at VJFF vil være søknads berettig til statlige tilskudd for å realisere sine planer for kommunevaldene. VJFF trenger også tid for å planlegge og fremlegge en slik søknad. En kontrakt på 32 år vurderes som rimelig, da har VJFF 2 år på seg for å planlegge og komme med en søknad om spillemidler.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2017 12:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS