Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 19.01.17 - PS 008/17 Ørens Meieri AS - Prikktildeling - brudd på alkohollovens 1-7c

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/9455 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.01.2017 8/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Ørens Meieri AS tildeles to prikker for overtredelse av alkohollovens § 1-7c.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.
 
Vedlegg: 

  1. Brev til Ørens Meieri AS datert 23.11.16
  2. Brev til Ørens Meieri AS datert 30.12.16
  3. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok den 23.11.16 melding om at Asbjørg Jacobsen har sluttet ved Ørens Meieri og er derfor ikke stedfortreder for skjenkebevillingen eller daglig leder for serveringsbevillingen. Det ble samme dag sendt brev til Ørens Meieri AS der de ble bedt om innen kort tid å sende inn søknad om godkjenning av ny stedfortreder.

Vi har pt ikke mottatt ny søknad om godkjenning av stedfortreder for skjenkebevillingen ved Ørens Meieri AS.

Rådmannen anser det som rimelig tid fra 23.11.16 til d.d. til å få sendt inn en søknad om godkjenning av ny stedfortreder.

I henhold til alkohollovens § 1-7c skal det for hver bevilling utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. Jfr forskrift til alkoholloven § 10-3 er manglende stedfortreder et brudd på lovverket som medfører tildeling av to prikker.

Bevillingshaver Ørfens Meieri AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttale seg innen 18. januar 2017. Evt. uttalelse vil bli utlagt i møte.

Klageadgang
Jfr forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested eller det rapporteres om forhold fra andre myndigheter og dette avdekker at innehaver av kommunal skjenkebevilling ikke har oppfylt sine plikter i henhold til bl.a. alkoholloven, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkoholloven § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

De tildelte prikkene gjelder i 2 år fra hendelsen, dvs. fra 23.11.16.

Rådmannen legger til grunn i sin tilråding at det anses som rimelig tid fra 23.11.16 til 30.12.16 å søke om å få godkjent ny stedfortreder for skjenkebevillingen ved Ørens Meieri AS og tilrår med dette at formannskapet tildeler Ørens Meieri AS to prikker for brudd på alkohollovens § 1-7c. Tildelingen gjelder fra 23.11.16 - 23.11.18
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.03.2020 12:27
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS