Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 16.02.2017 
Tid           : 11:40 - 14:50
Til stede   : 9 representanter. Bjørn Iversen møtte fra og med sak 14/17 . Berit G. Nessø fratrådte da. Til stede: 9 representanter. 

 
Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 11/17 Godkjenning av møteprokoll 19.01.2017 Protokoll
PS 12/17 Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 13/17 Økonomiske utfordringer 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 14/17 Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS Saksframlegg Protokoll
PS 15/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll
PS 16/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 17/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 18/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.02. Saksframlegg Protokoll
PS 19/17 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2016 Saksframlegg Protokoll
PS 20/17 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar Innhaug Saksframlegg Protokoll
PS 21/17 Orientering - Protokoll
PS 22/17 Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 - 30.06.17 Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.02.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja Berit Gustad Nessø møtte som vara fram til sak 14/17
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 011/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 19. januar 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 19. januar 2017 godkjennes.
 
  
 

PS 012/17 Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:
Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik:

 • Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg.
 • Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus.
 • Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord.
 • Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun.
 • Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen.
 • Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt.
 • Kr. 500.000,- bevilges til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin.
 • Kr. 1.000.000,- bevilges til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta.
 • Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
 • Bruk av ubrukte lånemidler økes med kr. 16.320.000,- og kr. 2.080.000,- i økt momskompensasjon. 

 
  

PS 013/17 Økonomiske utfordringer 2017   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:   
Formannskapet tar orientering om sannsynlig inntektsreduksjon til etterretning. Rådmannen bes forberede eventuelle aktivitetsreduksjoner for justering senest ved behandling av tertialrapport pr 30. april 2017 
 
  

PS 014/17 Overdragelse av aksjer i NTE Holding AS   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune er kjent med, og aksepterer de begrensninger som er beskrevet for gjennomføringen av overdragelsen.
 2. Verdal kommune slutter seg fullt og helt til, og innretter seg etter følgende dokumenter:
  a. Overdragelsesavtale
  b. Aksjonæravtale
  c. Vedtekter
  d. Retningslinjer for eiermøtet
  e. Instruks for arbeidsutvalget
  f. Retningslinjer for valgkomiteen.

 

 

PS 015/17 Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD) - revidering av særavtale mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

INNSTILLING:
Kommunestyret slutter seg til den framforhandlede reviderte særavtalen med Helse Nord-Trøndelag om kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud.
 
 

PS 016/17 Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger som bosettes i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02..2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:

 1. Retningslinjer for etableringsstønad for flyktninger vedtas.
 2. Vedtak om slik stønad fattes i henhold til forvaltningslovens §2b (enkeltvedtak).

 

PS 017/17 Veslefrikk bofellesskap - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
  
 

 

PS 018/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.02.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:

Det sendes høringsuttalelse på følgende:

 • Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming – frist 02.03.17. Rådmannen avgir administrativ uttalelse.
 • Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – frist 23.03.17. Komite mennesker og livskvalitet avgir uttalelse.
 • Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger – frist 21.04.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.
 • Refusjon mellom kommunene – frist 06.04.17. Formannskapet avgir uttalelse.
 • Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret – frist 09.06.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.

  

PS 019/17 Kontrollutvalg for skjenking og salg av alkohol - årsrapport 2016   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
Årsrapport 2016 tas til orientering.
 
 

PS 020/17 Søknad om fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag Tingrett - Dag Einar Innhaug   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:
Dag Einar Innhaug
innvilges fritak fra verv som meddommer i Inntrøndelag tingrett for resten av perioden 01.01.2017 – 31.12.2020. 
 
 

PS 021/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gitt følgende orienteringer:

Rådmann orienterte om:

 • Utreder innkjøpssamarbeid sammen med Levanger, Inderøy, Steinkjer, Snåsa og Verdal.
 • Ørin Nord.

Etter siste sak ble det stilt følgende spørsmål:
Brita K. Thorsvik stilte følgende spørsmål til rådmannen.
I budsjettvedtaket 2017 er det et eget punkt prosjektgruppe bolyst – hvor ligger denne saken nå og hvordan skal en slik gruppe sammensettes?

Svar:
Mye av det vi gjør generelt er for å skape bolyst. Vil komme med sak til formannskapets møte i mars i forhold til denne saken og hvordan den kan løses.

Interpellasjon kommunestyret 27. januar 2017 – når kommer oversendte forslag opp til behandling i formannskapet?

Svar:
Saken er aktuelt og vil komme så fort som mulig, trolig neste møte i formannskapet.

Brita K. Thorsvik stilte følgende spørsmål til ordføreren:
Klima i politikken i Verdal.

Svar:
Kaller inn gruppelederne slik at dette kan diskuteres der

 

 
PS 022/17 Tor-Petter Abelsen - søknad om permisjon fra folkevalgte verv i perioden 01.03.17 - 30.06.17  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2017

BEHANDLING:
Det ble votert over rådmannens forslag til innstilling slik:

 • Pkt. 1 – enstemmig.
 • Pkt. 2 – enstemmig.
 • Pkt. 3 vil det komme forslag på i kommunestyrets møte.

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Tor-Petter Abelsen om permisjon fra folkevalgte verv fra 01.03.17 til 30.06.17.
 2. Helena Kruken Ulvin rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.06.17.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret fram til 30.06.17:
  Ny 1. vara i komite plan og samfunn fram til 30.06.17:
  2. vara i kommunalt klageorgan fram til 30.06.17:
  3. vara utmarksnemnda fram til 30.06.17:

 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 05.02.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS