Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17 - PS 12/17 Budsjettjustering 2017 - Verdal kommune

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/884 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 12/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling: 
Investeringsbudsjettet for 2017 endres slik:

 • Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg.
 • Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus.
 • Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord.
 • Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun.
 • Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen.
 • Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt.
 • Kr. 500.000,- bevilges til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin.
 • Kr. 1.000.000,- bevilges til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta.
 • Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
 • Bruk av ubrukte lånemidler økes med kr. 16.320.000,- og kr. 2.080.000,- i økt momskompensasjon.
   

Vedlegg: 
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunes økonomireglement
Kommunelovens §47.
 
Saksopplysninger:
Både i henhold til Kommuneloven med tilhørende forskrifter og Verdal kommunes økonomireglement, skal budsjettet endres når det skjer vesentlige endringer i løpet av året. I denne saken foreslås endring av investeringsbudsjett for 2017. Dette skyldes hovedsakelig forsinkelser av ulike investeringsprosjekter i 2016 som medfører at rådmannen forslår å justere bevilgningen i 2017-budsjettet for å videreføre/avslutte prosjektene.

Vurdering: 
For å videreføre og/eller avslutte ulike investeringstiltak foreslår rådmannen følgende justeringer av investeringsbudsjettet for 2017:

 • Kr. 500.000,- bevilges til Skateanlegg. Var planlagt gjennomført ved bruk av bevilgede midler til sentrumstiltak i 2016. Finansieres ved kr. 100.000,- i momskompensasjon og kr. 400.000,- i bruk av ubrukte lånemidler. Samlet var det i 2016 bevilget kr. 7.000.000,- til sentrumstiltak.
 • Kr. 3.000.000,- bevilges til renovering/fornying av Moparken. Beløpet kommer i tillegg til allerede bevilget beløp på kr. 2.000.000,- i 2017. Tiltaket var tenkt gjennomført ved bruk av bevilgede midler til sentrumstiltak i 2016. Finansieres ved kr. 600.000,- i momskompensasjon og kr. 2.400.000,- i bruk av ubrukte lånemidler. Samlet var det i 2016 bevilget kr. 7.000.000,- til sentrumstiltak.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til ungdommens hus. Huset er tatt i bruk, men det gjenstår fortsatt noe arbeid som faktureres i 2017 før huset er endelig ferdigstilt og prosjektet kan avsluttes. Tiltaket var tenkt gjennomført ved bruk av avsatte midler til Ungdommens hus i 2016. Finansieres ved kr. 400.000,- i momskompensasjon og kr. 1.600.000,- i bruk av ubrukte lånemidler. Samlet var det i 2016 bevilget kr. 20.000.000,- til Ungdommens hus/Voksenopplæringen.
 • Kr. 500.000,- bevilges til oppgradering av Ringvegen nord. Sluttføring av prosjekt oppstartet i 2016. Beløpet vil finansieres av tilskudd fra Husbanken, men da det ennå er usikkert om vi mottar midlene i 2017 foreslår rådmannen av det i første omgang finansieres ved bruk av kr. 400.000,- i ubrukte lånemidler og kr. 100.000,- i momskompensasjon.
 • Kr. 2.400.000,- bevilges til brannsikring/nødstrøm bo- og helsetun. Det ble bevilget kr. 3.000.000,- til tiltaket i 2016. Restbeløp bevilges på nytt i 2017, finansieres ved bruk av kr. 1.920.000,- i ubrukte lånemidler og kr. 480.000,- i momskompensasjon.
 • Kr. 500.000,- bevilges til prosjektering/utvikling av boligfelt i Leklemsåsen. Tiltaket vil finansieres ved salg av tomter, men i før tomtesalg kommer i gang foreslås en finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler.
 • Kr. 2.000.000,- bevilges til oppgradering av avlastningsboligen. Også bevilget kr. 2.000.000,- i 2016, men midlene er ikke benyttet. Prosjektet er startet opp i 2016, men kostnadene vil påløpe i 2017. Finansieres ved kr. 400.000,- i momskompensasjon og kr. 1.600.000,- i bruk av ubrukte lånemidler.
 • Kr. 4.500.000,- bevilges til Lysthaugen boligfelt. Allerede bevilget kr. 4.000.000,- til prosjektet i 2017, men totalkostnad er betydelig høyere jfr. K-sak 43/17. Over tid vil prosjektet finansieres ved salg av tomter, men i før tomtesalg kommer i gang foreslås en finansiering ved bruk av ubrukte lånemidler.
 • Det bevilges kr. 500.000,- til avløp på Tinden og kr. 1.000.000,- til avløp på Ørin. Begge prosjektene var planlagt gjennomført i 2016, men ble forsinket. Beløpene foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.
 • Det bevilges kr. 1.000.000,- til vann Ørin og kr. 500.000,- til vann Fætta. Begge prosjektene var planlagt gjennomført i 2016, men ble forsinket. Beløpene foreslås finansiert ved bruk av ubrukte lånemidler.
 • Verdal kommune har mottatt kr. 3.000.000,- i tippemidler til flerbrukshallen på Verdalsøra. Årets låneopptak foreslås redusert tilsvarende.
   

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.02.2017 13:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS