Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17- PS 13/17Økonomiske utfordringer 2017

Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen

Arkivref : 2017/953 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 13/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar orientering om sannsynlig inntektsreduksjon til etterretning. Rådmannen bes forberede eventuelle aktivitetsreduksjoner for justering senest ved behandling av tertialrapport pr 30. april 2017.
  
Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Verdal kommunes økonomireglement
Kommunelovens §47.

Saksopplysninger:
I Kommunelovens §47 nr. 2 heter det: «Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder eller fylkesrådets leder gi melding til kommunestyret eller fylkestinget.»

Da Verdal kommunes budsjett for 2017 ble vedtatt var det med bakgrunn i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, og da med innbyggertall pr. 01.07.16 som bakgrunn. Nå er statsbudsjettet vedtatt med noen endringer i forhold til regjeringens forslag, og kommunens prognose på skatteinntekter og inntektsutjevning vil sannsynligvis måtte justeres ned da det er innbyggertall pr. 01.01.17 som er grunnlaget for disse inntektene.

I tillegg til sannsynlige endringer i kommunens inntekter, er også utgiftssiden høyere enn budsjettert innen legetjenesten. Dette skyldes økte kostnader med legevaktsordningen.

Rådmannen vil med dette informere formannskapet om behov for justering, slik at dette er kjent så tidlig som mulig.

Vurdering:
Nedenfor vises vedtatt budsjett sammenlignet med siste prognose for frie inntekter fra staten (alle tall i 1000 kr.):

TekstBudsjett 2017Prognose 23.01.17Avvik
Skatt 315 926 311 169 -4 757
Inntektsutjevning 89 227 91 821 2 594
Rammetilskudd 365 137 363 979 -1 158
Sum 770 290 766 969 -3 321

Avviket på rammetilskudd skyldes at det i budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene ble flyttet midler over til øremerkede ordninger. Hvordan disse midlene tildeles har vi ennå ikke oversikt over, men sannsynligvis vil Verdal kommune få en del av reduksjonen tilbake gjennom øremerkede midler.

Prognosen på skatt og inntektsutjevning er lavere enn budsjettert høsten 2016. Dette skyldes at Verdal kommune har en lavere befolkningsvekst enn landet forøvrig. Endelige folketall 01.01.17 blir presentert 23. februar 2017. Det er disse tallene som legges til grunn for disse inntektene.

Verdal kommune har budsjettert med en overføring til Innherred interkommunale legevakt IKS på kr. 3,5 millioner kroner. Etter budsjettvedtak i legevaktas representantskap er kommunens andel for 2017 vedtatt til kr. 4,0 millioner kroner. Dette avviket kan slik situasjonen er i dag ikke dekkes innen legetjenestens tildelte rammer for 2017.

Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til spesielt inntektssiden i budsjettet for 2017. Spesielt er skatteinngangen nasjonalt styrende for nivået på kommunens skatteinntekter/inntektsutjevning. Januar var for Verdal kommune en god skattemåned med en vekst i inntektene både i forhold til 2016-nivå og i forhold til budsjettert nivå for 2017. Imidlertid er prognosene for landet at veksten i 2017 skal flate ut slik at skatteinngangen for 2017 omtrent skal være på nivå med 2016.

Selv om inntektssiden er svært usikker ennå ser rådmannen et behov for å forberede justeringer i budsjettet, og da også aktivitetsnivået, i tilfelle de fremlagte prognoser for inntektssiden slår til. Dette kan innebære behov for justeringer i størrelsesorden 3 – 4 millioner kroner på årsbasis.

Rådmannen foreslår ikke konkrete budsjettjustering på nåværende tidspunkt, blant annet fordi det enda ikke er kjent hvor mye av det reduserte rammetilskuddet vi kan få tak i igjen som øremerkede midler. Samtidig er det, som beskrevet, sannsynlig at kommunen må redusere aktiviteten noe. Rådmannen ber derfor formannskapet drøfte, og gjerne gi retningssignaler, om hvilke områder administrasjonen bør prioritere forberedelse av aktivitetsreduksjoner.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.02.2017 08:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS