Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.17 - PS 18/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 02.02.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.02.2017 18/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Det sendes høringsuttalelse på følgende:

  • Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming – frist 02.03.17. Rådmannen avgir administrativ uttalelse.
  • Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – frist 23.03.17. Komite mennesker og livskvalitet avgir uttalelse.
  • Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger – frist 21.04.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.
  • Refusjon mellom kommunene – frist 06.04.17. Formannskapet avgir uttalelse.
  • Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret – frist 09.06.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuell av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 10.1.17):

Høring Departement Frist
Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg  Samferdselsdepartementet 01.03.2017
Høyring - endring av yrkestransportlova - Unnatak frå løyveplikt for samkøyring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og oppheving av krav om tilslutning til drosjesentral  Samferdselsdepartementet  01.03.2017
Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet  Arbeids- og sosialdepartementet  01.03.2017
Høring av NOU 2016:12 Ideell opprydding  Kulturdepartementet
01.03.2017 
Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016: 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"  Justis- og beredskapsdepartementet
01.03.2017 
Høring Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator  Kunnskapsdepartementet
01.03.2017 
Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming
Barne- og likestillingsdepartementet
02.03.2017 
Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten  Helse- og omsorgsdepartementet
03.03.2017 
Høring – endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.
Justis- og beredskapsdepartementet 03.03.2017 
Høring - forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS
Nærings- og fiskeridepartementet
03.03.2017 
Høring - forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy
Finansdepartementet
03.03.2017 
Høring - Endring av yrkestransportloven og jernbaneloven
Samferdselsdepartementet
08.03.2017 
Høring - forslag om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg
Finansdepartementet
08.03.2017 
Høring av Europakommisjonens forslag til forordning og direktiv om europeisk tjenestekort
Nærings- og fiskeridepartementet 08.03.2017 
Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget
Klima- og miljødepartementet  09.03.2017 
Høringsbrev – evaluering og videreføring av midlertidige endringer i utlendingsloven vedtatt på bakgrunn av Prop. 16 L (2015–2016)
Justis- og beredskapsdepartementet  10.03.2017 
Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet  Helse- og omsorgsdepartementet
10.03.2017 
Høring - om visitasjon mv.
Justis- og beredskapsdepartementet  13.03.2017
Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)
Helse- og omsorgsdepartementet  13.03.2017
Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
15.03.2017
Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen  Olje- og energidepartementet
15.03.2017
Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
15.03.2017
Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  20.03.2017 
Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning  Justis- og beredskapsdepartementet   20.03.2017 
Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)  Helse- og omsorgsdepartementet  23.03.2017 
Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften  Klima- og miljødepartementet  23.03.2017 
Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27  Finansdepartementet  01.04.2017 
Høring av Europakommisjonens forslag til direktiv om meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet  Nærings- og fiskeridepartementet  09.04.2017 
Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem  Nærings- og fiskeridepartementet   18.04.2017 
Høring - forslag om bruk av utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i Tolletaten  Finansdepartementet  19.04.2017
Høring av forslag om barns rett til å samtykke til deltakelse i forskning  Helse- og omsorgsdepartementet  20.04.2017
Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger  Kunnskapsdepartementet 21.04.2017
Høring, Refusjon mellom kommunene  Helse- og omsorgsdepartementet  25.04.2017
Høring - adgangsregulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak for fartøy under 11 meter  Nærings- og fiskeridepartementet  28.04.2017
Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.  Justis- og beredskapsdepartementet  02.05.2017
Høring- bostyrers meldeplikt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved konkurs  Arbeids- og sosialdepartementet  02.05.2017
Høring av rapport om «Seniorer og arbeidslivet - aldersgrenser og tilpasninger»  Arbeids- og sosialdepartementet  02.05.2017 
Høring - Beredskap for kontantdistribusjon  Finansdepartementet   02.05.2017 
Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10  Kunnskapsdepartementet 02.05.2017
Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov  Justis- og beredskapsdepartementet  06.06.2017
Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret  Justis- og beredskapsdepartementet  09.06.2017

 

Vurdering: 
Rådmannen foreslår at følgende høringsinvitasjoner følges opp: 

  • Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming – frist 02.03.17. Rådmannen avgir administrativ uttalelse.
  • Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) – frist 23.03.17. Komite mennesker og livskvalitet avgir uttalelse.
  • Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger – frist 21.04.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.
  • Refusjon mellom kommunene – frist 06.04.17. Formannskapet avgir uttalelse.
  • Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret – frist 09.06.17. Vurderes administrativt om det skal avgis uttalelse.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 10.02.2017 08:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS