Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 02.03.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 02.03.2017 
Tid           : 09:05 - 11:20
Til stede   : 9 representanter

 
Etter formannskapets møte var det befaring på Nord-Trøndelag Teater.
 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/17 Godkjenning av møteprokoll 16.02.2017 Protokoll
PS 24/17 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister Saksframlegg Protokoll
PS 25/17 Nærpolitireformen Saksframlegg Protokoll
PS 26/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 02.03.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 023/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. februar 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 16. februar 2017 godkjennes. *
 
  
  
 

PS 024/17 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Kommunestyret i Verdal gir høringsuttalelse til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister for å poengtere at godt personvern er en forutsetning for at registeret etableres. Det er videre helt nødvendig at opplysningene kan høstes fra journalsystem uten at ytterligere registreringsarbeid påføres tjenesteutøverne, og det er avgjørende at det etableres et fagråd med tilstrekkelig innsikt til å vurdere kvalitet på data, betydningen av indikatorene og konsekvensene av å planlegge, styre, finansiere og evaluere på grunnlag av disse. 
 
  
  

PS 025/17 Nærpolitireformen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   
Reformens fokus på vakt- og patruljetjeneste kan utmerket godt medføre forbedringer innen denne delen av politiets oppgaveportefølje. De øvrige delene av politiets samfunnsoppdrag, jf. Politiloven §1, er etter vår vurdering ikke beskrevet slik at vi har grunnlag for å konkludere med at den foreslåtte løsning vil ivareta de forebyggende perspektivene på minimum samme nivå som i dag for en kommune på Verdals størrelse.

En avvikling av eget lensmannskontor (tjenestested) i Verdal kommune ansees heller ikke som å være i tråd med samledokumentet for enighet i Justiskomiteen vedrørende Prop. 61 LS for partiene Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Verdal kommune benytter seg derfor av klagemuligheten og hevder at det skal opprettholdes tjenestested i Verdal kommune, og rollehaver Lensmann i Verdal.

Verdal kommune vil samtidig peke på behovet for flere offentlige arbeidsplasser for økt mangfold og balanse i arbeidslivet i kommunen.

Verdal formannskap viser til saksutredningen og vedlegg 1 og 2 for ytterligere vurderinger og begrunnelser. 
 
  
 

PS 026/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 02.03.2017

BEHANDLING:  
Notat bolyst prosjektgruppe ble drøftet i møtet.

Konklusjon:
Dette arbeidet forankres i komite plan og samfunn med samspill mellom komiteene, men også med andre politiske organ. Prosessorientert og langsiktig arbeidsform med samarbeid også med frivillige lag og organisasjoner. Starter arbeidet med et oppstartsmøte i kommunestyret der medlemmene kan komme med innspill.

Rådmann orienterte om:

  • Øvelse Sodd gjennomført 1.3.17 – fylkesmenn arrangerte og alle kommuner i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag deltok. Papirøvelse.
  • Interpellasjon fra januarmøtet vil bli lagt fram i neste formannskapsmøte.
  • SSB befolkningstall.
     

Etter sak 26/17 ble det fortsettelse på arbeidsøkt – Nye Verdal kommune.

Etter formannskapets møte, kl. 11.30, ble det omvisning på Nord-Trøndelag Teater.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 02.03.2017 14:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS