Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.04.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 06.04.2017 
Tid           : 09:30 - 11:30
Til stede   : 9 representanter


  

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 39/17 Godkjenning av møteprokoll 16.03.2017 Protokoll
PS 40/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Saksframlegg Protokoll
PS 41/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet Saksframlegg Protokoll
PS 42/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune Saksframlegg Protokoll
PS 43/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.03.17 Saksframlegg Protokoll
PS 44/17 Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og formannskapet Saksframlegg Protokoll
PS 45/17 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 06.04.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Nei Charlotte Fætten Aakerhus møtte som vara 
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Anne Kolstad møtte som vara 
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Frode Kvittem Kommunalsjef oppvekst  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 039/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 16. mars 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 16. mars 2017 godkjennes.
  
  
   

PS 040/17 Sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen
fremmet følgende forslag til pkt. 5 og 6:

 • Pkt. 5 – ordfører.
 • Pkt. 6 – varaordfører og Marit Voll.

Votering:
Det ble først votert samlet over pkt. 1 – 4 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 5 – enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 6 – enstemmig vedtatt
      
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 100.000,-. Finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond.
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som Verdal kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges ordfører.
 6. Som vararepresentant(er) velges varaordfører og Marit Voll
   


 

PS 041/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommunestyre vedtar at de strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Verdal kommune.
   
 2. Verdal kommune skal innarbeide disse anbefalingene i sine anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.
   

  

   

PS 042/17 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:   

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred renovasjon IKS sin selskapsavtale i § 1, §6 og §8 grunnet opptagelse av Tydal kommune som ny deltakerkommune.
 2. Verdal kommune godkjenner at lånerammen for selskapet økes til 200 mill.kr, jfr. §17 i revidert selskapsavtale.
   

  
    

PS 043/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.03.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
MDG v/Arvid Wold
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Rådmannen tar en fornyet gjennomgang om grunnlaget for å delta i «Høring – Endring i kart- og planforskriften, oppstartsfasen i planarbeid.»

Det ble votert alternativt mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra MDG – der rådmannens forslag ble vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra MDG.
      
VEDTAK:   
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
   

   

PS 044/17 Brita K. Thorsvik - søknad om fritak som medlem i kommunestyret og formannskapet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:
Forslag på pkt. 3 og pkt. 4 vil bli fremmet i kommunestyrets møte.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING:   

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Brita K. Thorsvik om fritak fra vervet som medlem i kommunestyret, formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalg og medlem i kommunalt klageorgan.
 2. Bjørn S. Hojem rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 3. Nytt medlem i formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget for resten av valgperioden:
 4. Nytt medlem i kommunalt klageorgan for resten av valgperioden:
   

  
  

PS 045/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 06.04.2017

BEHANDLING:  
Kommunalsjef oppvekst orienterte om:

 • Utfordringer i ungdomsmiljøet.
 • Stekke Kafé - orientering. Se vedlagte notat.
   

Ordfører orienterte om:

 • Det gjennomføres første meklingsmøte med fylkesmannen om kommunedelplan Verdal by i dag.
 • Vararordfører, Verdal sauavlslag, representanter fra enhet samfunnsutvikling og utmarksnemda deltok på møte forrige uke med statssekretær Lunde ad rovdyrsituasjonen i Verdal. 
   

  
  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 06.04.2017 13:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS