Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 06.04.17- PS 43/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 23.03.17

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref: 2017/230 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.04.2017 43/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegne av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse legges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 23.03.17):

HøringDepartementFrist
Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak  Justis- og beredskapsdepartementet 18.04.2017
Høring - Forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret  Forsvarsdepartementet  18.04.2017
Høring Forslag til forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger  Kunnskapsdepartementet 21.04.2017
Høring - rammer for utmåling av overtredelsesgebyr mv. etter verdipapirfondloven  Finansdepartementet 21.04.2017 
Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)  Finansdepartementet 24.04.2017 
Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten  Justis- og beredskapsdepartementet 28.04.2017 
Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde Olje- og energidepartementet 02.05.2017 
Høring om endringer i representasjonsregelverket  Arbeids- og sosialdepartementet 02.05.2017 
Høring - forslag til endringer i legemiddelloven - avgifter og gebyrer på legemiddelområdet, unntak fra klagerett for vedtak om forhåndsgodkjent refusjon Helse- og omsorgsdepartementet 02.05.2017 
Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Finansdepartementet 08.05.2017 
Høring Endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår Kunnskapsdepartementet 09.05.2017 
Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR Finansdepartementet 15.05.2017 
Høring Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring Kunnskapsdepartementet 20.05.2017 
Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring" Arbeids- og sosialdepartementet 21.05.2017 
Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder) Helse- og omsorgsdepartementet 22.05.2017 
Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger Barne- og likestillingsdepartementet  24.05.2017 
Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser Finansdepartementet  27.05.2017 
Høyring Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning  Kunnskapsdepartementet  01.06.2017
Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform Arbeids- og sosialdepartementet  01.06.2017 
Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning  Kunnskapsdepartementet   02.06.2017 
Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet  Kommunal- og moderniseringsdepartementet  06.06.2017 
Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) § 24  Barne- og likestillingsdepartementet   09.06.2017 
Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen Kunnskapsdepartementet   12.06.2017 
Høring - forslag om endring av skatteloven § 2-2 første ledd  Finansdepartementet  16.06.2017 
Høring - forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)  Finansdepartementet  22.06.2017 


      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 09.06.2017 12:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS