Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.05.2017

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 11.05.2017 
Tid           : 11:45 - 13:50  
Til stede   : 9 representanter. Pål Sverre Fikse fikk permisjon og forlot møtet under sak 52/17. Til stede 8 representanter. Kommunalt klageorgan ble avviklet mellom sak 58/17 og sak 59/17.

 

Før møtet ble det avviklet generalforsamling og eiermøte i Verdal Boligselskap. 
Møte i kommunalt klageorgan ble avviklet mellom sak 58/17 og sak 59/17.

 

Sakliste som PDF  - Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 51/17 Godkjenning av møteprokoll 27.04.2017 Protokoll
PS 52/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 53/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren Saksframlegg Protokoll
PS 54/17 Skolekorpsprosjektet: sluttevaluering og spørsmål videreføring Saksframlegg Protokoll
PS 55/17 Fritak og nyvalg innvandrerrådet  Saksframlegg Protokoll
PS 56/17 Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kap. 6 Saksframlegg Protokoll
PS 57/17 Ørens Meieri AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kap. 6 Saksframlegg Protokoll
PS 58/17 Orientering - Protokoll
PS 59/17 Valg til eiermøte NTE - tilleggssak Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 11.05.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Håkon Hafell KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

 

PS 051/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 27. april 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 27. april 2017 godkjennes.
    
  
   

PS 052/17 Regnskap og årsberetning 2016 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Pål Sverre Fikse
fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 23.965.609,56.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2016 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2016 vedtas.

 

PS 053/17 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
        
INNSTILLING:  
Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløpsanlegg i neste 4-årsperiode.

2017:

 1. Vannforsyning Ulvilla
 2. Rehabilitering vann Fætta
 3. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 4. Utrede kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg
 5. Utrede nytt høydebasseng Hallia
 6. Planlegging av nytt ledningsanlegg Vinne

2018:

 1. Rehabilitering vann Fætta
 2. Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 3. Planlegging av nytt ledningsnett Vinne

2019:

 1. Nytt vannledningsnett Vinne
 2. Nytt høydebasseng Hallia
 3. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa Tinden

2020:

 1. Nytt høydebasseng Hallia
 2. Sanering av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Tinden
 3. Detaljprosjektering utvidelse kapasitetsøkning Hallemsåsen vannrenseanlegg

 
Avløp:

2017:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta

2018:

 1. Rehabiltering av ledningsnett Volhaugvegen
 2. Avløpsanlegg Fætta
 3. Sanering av avløpsanlegg Ørmelen, planlegging

2019:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Avløpsanlegg Leksdal
 3. Sanering av avløpsanlegg Tinden

2020:

 1. Sanering av avløp Ørmelen
 2. Sanering av avløpsanlegg Tinden
 3. Avløpsanlegg Leksdal

Kommunestyret ber om at tiltaksplan revideres årlig.

 

PS 054/17 Skolekorpsprosjektet: sluttevaluering og spørsmål videreføring   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ordfører fremmet følgende forslag:
«Saken utsettes til behandling av tertialrapporten.»

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Saken utsettes til behandling av tertialrapporten.

 

PS 055/17 Fritak og nyvalg innvandrerrådet   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Det ble votert punktvis over rådmannens forslag til innstilling med slikt resultat:

 • Pkt, 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:   

 1. Jamileh Ahmadigharnaei fritas fra vervet som medlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nye medlemmer i innvandrerrådet:
  Nele Griet Verhoeve
  Fionna Leigh Gratton.

 

PS 056/17 Deera Verdal AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kapittel 6   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:   
Deera Verdal AS tildeles to prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven kapittel 6.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

 

PS 057/17 Ørens Meieri AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kapittel 6   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:  
Ørens Meieri AS tildeles to prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven kapittel 6.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans.

 

PS 058/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:  
Rådmann orienterte om:

 • Avvikling av samkommunen og nye § 27 – samarbeid. – framdriftsplan blir fulgt og prosessen går som planlagt.
 • Heldag med Orkdal kommune om prosjektet «Læring av næring» og med Trondheim kommune på samme tema.
 • Fylkeslegens tilsyn - langtidsplass. Fylkeslege inviterte til møte og dette ble avviklet mandag 8.5. Gjennomgang av foreløpig rapport og svarene. Endelig rapport er undervegs.

Ordfører orienterte om:

 • Ordfører og rådmann skal til Orkdal kommune 16. mai.
 • Byer i Midt-Norge 30. og 31. mai på Orkdal. Byenes rolle i nye Trøndelag er bl.a. tema.

Spørsmål ble behandlet etter sak 59/17.

Spørsmål fra Anne Kolstad:
Daglig leder for Stekke kafe har ikke fått tilgang til regnskapet for Stekke kafe. Stemmer dette og i tilfelle hvorfor.

Rådmannen svarte:
Fram til ganske nylig har dette ligget under virksomhetsområde ressurs oppvekst og voksenopplæringen. Dette området ligger nå under integrering og mangfold. Daglig leder ved kafeen skulle få redegjørelse 8. mai fra virksomhetsleder integrering og mangfold. Da kunne ikke daglig leder møte. Møtet vil bli avviklet senere.

Spørsmål fra Marit Voll:

 • To store saker som skal behandles i vår; skolestruktur og kommunedelplan Verdal By. Må disse behandles samtidig?
   
  Rådmannen svarte:
  Kommunedelplan – ikke fått endelig referat fra Fylkesmannen på meklingen ennå, har derfor ikke noe grunnlag til å legge fram saken. Kommer dette før utsending av kommunestyrets møte i mai, vil saken bli med.
 • Det ble i komite mennesker og livskvalitet tatt opp saksgang i skolestruktursaken, Ønsker en nøyere vurdering i forhold til dette.
   
  Rådmannen svarte:
  Ble orientert om dette i forrige formannskap. I kommunestyrets budsjettmøte 12. desember kom det bestilling fra kommunestyret om utredning av sak på skolestruktur. I formannskapets møte 19. januar ble det behandlet sak om framgangsmåte i behandling saken og at det skulle være 8 ukers høringsperiode. Viktig perspektiv her er at instansene skulle få god tid til å avgi høringsuttalelser og avviklinger av infomøter. Prioritering av tid har vært viktig. Vi har jobbet så fort det synes forsvarlig i utredningsarbeidet og prioritert å bruke tid på høringsfasen og at de politiske partiene får god tid til behandling i sine organer. Frist for høring var den 26. april og det kom inn 50 høringsinnspill –det er bra. Disse må leses, forstås og systematiseres i en struktur og være med på å bygge opp en sak til folkevalgt organ. Dette ble det da altså orientert om i forrige formannskap og for å få en forsvarlig saksbehandling som kommunestyret bestilling fortjener i en slik stor sak, ble det orienterte om planlagt folkevalgt behandling. Rådmann må stå for at saken er forsvarlig og godt nok utredet og et naturlig løp er da at vi trenger tiden fram til 19. mai og sende den ut til formannskapet 1. juni. Hvis saken skulle vært med i komiteen, måtte den blitt fremmet til behandling 3. mai for behandling 10. mai. Dette er ikke forsvarlig saksbehandling derfor faller komiteens behandling ut. Det ble ingen innsigelser på dette i formannskapets møte 27. april. Rådmann poengterte igjen at det er viktig med tid til behandling av høringsuttalelsene og at de politiske partiene får god tid til å behandle rådmannens forslag til innstilling i sine grupper.

Spørsmål fra ordfører:
Administrative rutiner i forhold til en del anbudssaker, jfr bl.a. oppslag i Innherred denne uka.

Rådmannen svarte:
Det er rutine at det sendes skriftlige svar, men her ble saken aldri avsluttet. Det unnskylder ikke at de ikke har fått svar. Det skulle de ha fått og dette er tatt opp 

 

PS 059/17 Valg til eiermøte NTE - tilleggssak - 11.05.2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 11.05.2017

BEHANDLING:
AP v/Trine Reitan
fremmet følgende forslag:
Leder av det største mindretallspartiet i kommunestyret (Marit Voll).

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:   
I tillegg til ordfører og rådmann velges følgende som utsending til Eiermøte NTE:
Leder av det største mindretallspartiet i kommunestyret (Marit Voll). 

 

  Til toppen av siden

Publisert: 15.08.2014 13:36 Sist endret: 05.02.2021 09:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS