Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 11.05.17- PS 57/17 Ørens Meieril AS - prikktildeling - brudd på forskrift til alkoholloven kapittel 6

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/9455 - / 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.05.2017 57/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
ØrensMeieri AS tildeles to prikker for overtredelse av forskrift til alkoholloven kapittel 6.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28-32 og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er klageinstans
 

Vedlegg:

  1. Brev til Ørens Meieri AS datert 23.03.17.
  2. Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Verdal kommune sendte ut den 6.2.17 brev ad fastsetting av bevillingsgebyr for 2017 med frist for innsendelse av omsetningsoppgave den 6.3.17.

Vi har til opplysning fortsatt ikke mottatt omsetningsoppgave fra Ørens Meieri AS.

I henhold til forskrift alkoholloven kapitel 6, § 6-3 skal bevillingshaver sende inn oppgave over forventet omsatt mengde alkohol innen den frist bevillingsmyndigheten har fastsatt, i vårt tilfelle den. 6.3.17. Bevillingshaver skal i tillegg ved årets utløp sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol.

I forskrift til alkoholloven § 10-3 står bl.a. følgende: «Følgende overtredelser fører til tildeling av to prikker: - manglende levering av omsetningsoppgave innen kommunens frist, jfr. kapitel 6 i denne forskriften.»

Bevillingshaver Øens Meieri AS er i henhold til Forvaltningslovens § 16 varslet om dette og gitt mulighet til å uttalelse seg innen 7. 4.17. De har ikke uttalt seg skriftlig til varselet, men har hatt telefonisk kontakt med bevillingsmyndigheten om saken.

Klageadgang:
Jfr forskrift til alkoholloven § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket, skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftenes § 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

De tildelte prikkene gjelder i 2 år fra hendelsen, dvs. fra 6.3.17.

Rådmannen legger til grunn for sin tilråding at det anses som rimelig tid fra 6.2.17 til 6.3.17 for å sende inn forventet og faktisk omsetning av alkoholholdig drikke og tilrår med dette at formannskapet tildeler Ørens Meieri AS to prikker for brudd på forskrift til alkoholloven kapitel 6. Tildelingen gjelder fra 6.3.17 til 6.3.19..
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.03.2020 12:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS