Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 31.08.17

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 31.08.2017 
Tid           : 12:20 - 13:20 (Før møtet ble det gjennomført befaring og orientering ved EcoPro og EcoGas) 
Til stede  :  8 representanter

 

Sakliste som PDF   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 84/17 Godkjenning av møteprotokoll 17.08.2017 Protokoll
PS 85/17 Høringssvar på forslag til endring av introduksjonslov og tilhørende forskrifter Saksframlegg Protokoll
PS 86/17 Høringsuttalelse til innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv. Saksframlegg Protokoll
PS 87/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 21.08.17 Saksframlegg Protokoll
PS 88/17 Orientering - Protokoll

 

 

Oppmøte formannskap 31.08.2017

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Ingen vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 

 

PS 084/17 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.08.2017

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 17. august 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
           
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 17. august 2017 godkjennes.
       
  
   

PS 085/17 Høringssvar på forslag til endring av introduksjonslov og tilhørende forskrifter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.08.2017

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:    

Høringssvar fra Verdal kommune til Forslag om endringer i lov av 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og tilhørende forskrifter.

 

 

 

Verdal kommune viser til brev av 14.juli 2017 fra Justis- og beredskapsdepartementet der forslag til endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter ble sendt på høring.

8 Forslag til endringer i introduksjonsloven
§1 Formål
Verdal kommune ser det som positivt at begrepet asylsøkere innlemmes i formålet.

§ 4 nytt fjerde ledd
Verdal kommune foreslår følgende ordlyd
Arbeids- og utdanningsrettede tiltak som vil styrke den enkeltes mulighet for deltagelse i arbeidslivet, skal være en del av introduksjonsprogrammet. Arbeids- eller utdanningsrettede tiltak, og eventuelt hvilke tiltak som skal inngå i programmet, skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Begrunnelse:
Arbeids- og utdanningsrettede tiltak vil stort sett alltid lønne seg. Vi ser at to år i program er for kort tid for de fleste. Det er fåtallet som kommer i arbeids- eller utdanningsrettede tiltak etter endt program, noe også statistikken viser.

§5
Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når det vil styrke den enkeltes mulighet for overgang til arbeid- eller ordinær utdanning, eller for å nå målsettingen i den individuelle planen, kan programmet vare inntil tre år.

Verdal kommune har følgende kommentar til § 5:
Lovforslaget oppleves som noe upresist og kan tolkes i mange retninger.
Det ligger en stor grad av skjønnsutøvelse i lovforslaget. Slik vi ser det, og som er vår virkelighet, er at mange deltakere har behov for å få forlenget programmet blant annet på grunn av liten skolebakgrunn. Realiteten er at få deltakere har nådd sin målsetting etter to år i program og har behov fortsatt grunnleggende kvalifisering.
Hvis mange får forlenget programtiden vil det få store økonomiske konsekvenser for kommunen fordi økte inntekter ikke følger lovforslaget. Utvidelse til tre år i program vil medføre ekstra utbetaling av introduksjonsstønad i et år for mange deltakere.
Utvidelse til tre år vil også føre til økt behov for personell (programrådgivere) da det til enhver tid vil være flere deltakere i introduksjonsprogrammet.
Verdal kommune ser behovet for at flere får tre år, men mener lovendringen må føre med seg økt inntekt til kommunene.

§ 6 første ledd og nye tredje og fjerde ledd skal lyde:
Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg.

Dersom deltakeren har fått kartlagt sin kompetanse, mottatt karriereveiledning eller deltatt i opplæring og andre tiltak før bosetting i kommunen, skal kommunen bygge videre på dette arbeidet i utformingen av deltakerens individuelle plan.

Verdal kommune har følgende kommentar til §6
Det bør, slik vi ser det, være en plikt til å motta karriereveiledning og delta på opplæring i mottak. Hvis bosettingen skal være god, og kommunen skal kunne bygge videre på dette arbeidet jf. lovforslaget, er plikt en nødvendighet så fremt deltakeren er i stand til det. Det vil gjøre at overgangen fra mottak til bosetting får en bedre flyt, og mer adekvat for den enkelte deltaker og bosetter/ programrådgiver. For at dette skal fungere krever det at asylmottaket sender info til bosettingskommune med en gang bosetting er bestemt.
Det er også viktig at det eksisterer et felles verktøy slik at kommunen kan bygge videre på §6 etter bosetting.

Kapittel 4A. Opplæring i mottak

Ny §21
§ 21. Plikt til deltakelse i opplæring for asylsøker i mottak
Plikt til deltakelse i opplæring i norsk og opplæring i norsk kultur og norske verdier gjelder for asylsøker i mottak over 16 år som ikke har fått endelig vedtak om opphold.
Plikt til deltakelse etter første ledd inntrer ved første gangs registrering i mottak. Plikten gjelder ikke for asylsøker som har fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse.
Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikt til deltakelse.

Verdal kommune har følgende kommentar til § 21
Verdal kommune ser det som positivt at asylsøkere får et bedre tilbud når de kommer til mottak i kommunene, og kommunen plikt til å tilby opplæring i norsk, norsk kultur og verdier. For at dette skal fungere krever det at asylmottaket sender info til bosettingskommune med en gang bosetting er bestemt.

9.3 Forskrift om fravær og permisjoner ved nyankomne innvandreres deltagelse i introduksjonsordning

Forskrift § 5-4 nytt annet ledd skal lyde:
Deltakere som er i omsorgspermisjon etter fødsel eller adopsjon skal fra og med den fjerde måneden av permisjonstiden få et individuelt tilpasset minimumstilbud om oppfølging og norskopplæring eller språktrening.

Verdal kommune har følgende kommentar til forskrift §5-4
Verdal kommune mener lovforslaget mangler gjensidighet, vi må ha veldig gode argument for å motivere deltakerne til å motta slik oppfølging. Lovforslaget baseres for mye på tilfeldigheter og det pålegger kommunen mer plikter-/arbeid uten at det medfølger ressurser.

 
 
   

PS 086/17 Høringsuttalelse til innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.08.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:    
Verdal kommune gir følgende høringsuttalelse til forslag om innføring av overtredelsesgebyr mv. i flere lover med folkehelseformål mv.:

Verdal kommune mener det i større grad er kunnskapsmangel enn uvilje som forårsaker mangler og brudd etter folkehelselovgivingen.

Sanksjoner kan være et effektivt virkemiddel, men Verdal kommune ser at det kan medføre økt byråkrati. Den økte innsatsen vil gå med til annet arbeid enn det som er essensielt for folkehelseformål. Kommunen ser det som mer hensiktsmessig å øke ressurser og kompetanse til tilsyns- og veiledningsarbeid.

Vi påpeker også at innenfor en rekke felt vil kommunen være både tilsynsmyndighet og tilsynsobjekt, f.eks. ang. tilsyn med skoler og barnehager. Dette kan underminere tilsynsfunksjonen.
 
   
  

PS 087/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr 21.08.17   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.08.2017

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir høringsuttalelse til følgende:

  • Høring Forslag til endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, skjerpet norm for pedagogisk bemanning og plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO)
  • Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser
     

  

PS 088/17 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 31.08.2017

BEHANDLING:  
Før møtet ble det gjennomført befaring og orientering ved EcoPro og EcoGas.

Rådmannen orienterte om:

  • Verdal kommune har søkt og fått innpass i nettverk sammen med Levanger og Steinkjer – grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner.
  • Sørgata – oppfølging av spørsmål kommunestyret.
  • Debatt om helsebyggsak – rapport fra revisjon.   
     


   Til toppen av siden

Publisert: 11.08.2017 08:44 Sist endret: 31.08.2017 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS