Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.01.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        18.01.2018
Tid:           12:00. Møtet startet etter administrasjonsutvalgets møte. Slutt: 14:44.
Til stede:  9 representanter

  
Det ble før formannskapet ble satt gitt følgende orientering:

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 01/18 Godkjenning av møteprotokoll 07.12.2017 Protokoll
PS 02/18 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 03/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak Saksframlegg Protokoll
PS 04/18 Avklaring av tjenestetilbud i nytt helsebygg Saksframlegg Protokoll
PS 05/18 Utbygging av Vinne skole - fremdriftplan og milepæler Saksframlegg Protokoll
PS 06/18 Intensjonsavtale om samarbeid om utvikling av Ørin Nord Saksframlegg Protokoll
PS 07/18 Revidering av vedtekter - Midt-Trøndelag regionråd Saksframlegg Protokoll
PS 08/18 Debatthefte KS spør - Uttalelse fra Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 09/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 05.01.18 Saksframlegg Protokoll
PS 10/18 Anne Eli Kjesbu - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019 Saksframlegg Protokoll
PS 11/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 18.01.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 001/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 7. desember 2017 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt..
   
VEDTAK:
Protokoll fra møte 7. desember 2017 godkjennes. 
      
  
   

PS 002/18 Revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse
fremmet følgende tilleggsforslag:
«Pkt. 4.2 opprettholdes uendret.»

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune er vedtatt av et enstemmig kommunestyre og gjelder for valgperioden 2015 – 2019. Reglementets intensjon er å gi forutsigbarhet for folkevalgte og mellom folkevalgte og deres arbeidsgivere. Reglementet revideres regelmessig ved inngangen til hver valgperiode.

Sak om revidering av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Verdal kommune utsettes og behandles i forkant av neste valgperiode.»

Ved votering falt utsettelsesforslaget med 4 mot 5 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over tilleggsforslag fra SP v/Pål Sverre Fikse som ble enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2015-2019 justeres i henhold til vedlagt forslag til nytt reglement med følgende endring:
Pkt. 4.2 opprettholdes uendret. 

      
     

PS 003/18 Operasjonalisering av budsjettvedtak   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Uttalelse fra Verdal Idrettsråd ble utdelt i møtet.

Marit Voll (SP) fremmet på vegne av SP, H og SV følgende tilleggsforslag:

 1. Verdal kommune inngår innkjøpssamarbeid gjennom Innherredssamarbeidet.
 2. Kommunestyret opprettholder målet om 5 millioner besparelser på innkjøp.
 3. Rådmannen bes undersøke mulighetene for reforhandling av gjeldende rammeavtaler på innkjøp. Leasing vs. selveie på kommunale tjenestebiler vurderes.
 4. Verdal kommune er en stor eiendomsbesitter med 87 000 m2 bygg samt ca. 100 000 m2 uteareal i tilknytning til byggene. Kommunen har økt sin eiendomsmasse de siste årene. Med en omfattende bygningsmasse og store arealer følger det behov for drift- og vedlikeholdsoppgaver med de kostnader det innebærer. Samtidig må kommunen til enhver tid vurdere sitt reelle behov for eiendommer og formålsbygg. Det er en forventning at kommunen skal redusere sin totale eiendomsmasse. Rådmannen bes legge frem en strategi for reduksjon og salg av kommunaleide bygg og eiendommer.
 5. Det undersøkes om sentralidrettsanlegget kan være aktuell for overdragelse/salg til andre aktører.

AP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag:
«Formannskapets vedtak i PS 121 / 17 Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018 – 2021 gjenopptas som innstilling til kommunestyret med følgende endringer og tillegg:

 • Eiendomsskattesatsene økes med 0, 5 promille – tilsvarende 5 millioner kroner fra og med budsjettåret 2018.
 • Driftsbudsjettet 2018 reduseres med 5,5 millioner kroner,- fortrinnsvis på innkjøpspostene.
 • Rådmannen bes fortsette arbeidet med å tilpasse kommunens aktivitetsnivå med inntektsforutsetningene. Det forutsettes sterk involvering fra Formannskapets side i dette arbeidet».

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet følgende alternativt forslag (formannskapets innstilling i sak 121/17):

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 4,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.

  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.

  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.

  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.

  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 11. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.

  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag til pkt. 3 i rådmannens forslag til innstilling:
«Mulighetsrom 2018 – digitaliseringavsetning kr 300.000,- taes ut, de øvrige punkter vedtas.

Dvs at følgende punkt skal inn i pkt. 3:

 • Ansvar 1151 – kr 400.000,-
 • Ansvar 1153 – kr 700.000,-
 • Ansvar 1110 (kommunalsjef) – kr 500.000,-
 • Ansvar 1110 (førjulstaco) – kr 100.000,-
 • Ansvar 1110 (reglement folkevalgte) – 370.000,-
 • Ansvar 1110, funksjon 180 (reservepost) – kr 130.000,-
 • Ansvar 1110, funksjon 180 (drift av råd) – kr 30.000,-
 • Ansvar 125 – rammereduksjon kr 500.000,-:
Nr.TekstBeløp
1. Husleie Turneteatret  100.000,-
2. Tilskudd drift organisasjonseide idrettsanlegg   100.000,-
3. Tilskudd drift Sentralidrettsanlegget på Ørmelen   100.000,-
4.

Prisutdelingsarrangement

 100.000,-
5. Driftstilskudd FIFF     30.000,-
6. Økt elevavgift kulturskolen     50.000,-
7. Vedlikehold kommunale lokaler i Tindved     20.000,-
  SUM   500.000,-
 • Ansvar 141 – alle funksjoner kr 500.000,-:
  Søndagsstenging svømmebasseng, kr 100.000,-
  Ytterligere vedlikeholds- og servicereduksjoner bygg og eiendom, kr 300.000,-
  Slukking av gatelys deler av natt, kr 100.000,-.

Det ble foreslått følgende voteringsorden:

 1. Krf sitt forslag
 2. AP sitt forslag
 3. Rådmannens forslag til innstilling.
 4. Forslag fra SP til pkt. 3 i rådmannens forslag til innstilling.
 5. Verbalforslag fra SP/H/SV punktvis.

Foreslått voteringsorden ble enstemmig vedtatt.

VOTERING:
Krfs alternative forslag – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.

De andre forslagene ble da ikke tatt opp til votering.
   
INNSTILLING: 

 1. Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2018 til 4,5 o/oo generelt, også for verker og bruk.
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
 4. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 5. Det vedtas økonomireglement for 2018 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 6. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2018 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 7. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 8. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2018 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 146.550.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 9. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 10. Et historisk investeringsløft
  Verdal kommune står foran et historisk investeringsløft. Brutto investeringer i neste 4 – årsperiode anslås til hele 1, 2 mrd kroner. Investeringsvolumet er i hovedsak konsentrert om kommunale kjerneoppgaver innen helse, pleie og omsorg samt innen oppvekst – særlig i skolesektoren.

  Denne formidable satsingen vil medføre en betydelig kvalitetsheving av helt sentrale deler av den kommunale velferds – og tjenesteproduksjonen. Investeringsløftet vil også gi langt bedre muligheter til bedre tjenesteproduksjon i en mer fleksibel og mer moderne bygningsmasse. Denne vil i langt større grad enn i dag være bedre tilrettelagt for de stadig mer effektive logistikk – og teknologiløsninger som løpende utvikles og implementeres.

  Kommunestyret registrerer med tilfredshet rådmannens fokus på ledelse, lederutvikling og lederstøtte. Dette sammenholdt med oppbyggingen av en ny utviklingsstab med tung økonomisk analyse – og styringskompetanse er etter kommunestyrets syn en god og nødvendig strategi for å lykkes med det store velferdsløftet Verdal kommune skal gjøre i økonomiplanperioden.

  Det er kommunestyrets klare politiske ambisjon å ivareta både økonomisk ansvarlighet i kommuneøkonomien og kommunens utviklingskraft over tid. En stabil og forutsigbar politikk, klare økonomiske prioriteringer og politisk vilje til god økonomistyring er grunnlaget for felles trygghet for innbyggere, ansatte og tjenestetilbudet som sådan. Kommunestyrets ambisjon om 2 % netto driftsresultat ligger fast. Det erkjennes likevel at resultatene vil kunne svinge i en kommune med våre rammebetingelser.

  Rådmannen bes legge fram sak til politisk behandling som inneholder en helhetlig og spisset strategi for rapportering, informasjon, kommunikasjon og samhandling mellom politisk og administrativt nivå for gjennomføringen av investeringsløftet i økonomiplanperioden 2018 – 2021. Innbygger – og ansattefokuset vektlegges tungt i saken.
 11. Innbyggerdialog og nærmiljø
  Kommunestyret ønsker å forsterke fokuset på innbyggeren og på nærmiljøet, og vil derfor legge til rette for å utvikle en løpende dialog med innbyggerne på en stadig mer aktiv og oppsøkende måte.

  På bakgrunn av dette bes rådmannen om å utrede følgende:
  - At enkelte kommunestyre- eller formannskapsmøter arrangeres ute i lokalsamfunnene. Møtene starter eksempelvis med en fast dialogdel, slik at lokale lag og foreninger får en fast og forutsigbar kontaktarena med kommunepolitikerne.
  - Opprettelsen av en egen budsjettpost «nærmiljøtiltak» til bruk i det enkelte lokalsamfunn etter lokale disposisjoner. Den årlige bevilgningen til dette formålet fastsettes ved kommunestyrets behandling av årsregnskapet.
  - Det arrangeres en årlig dialogkonferanse med frivillige lag og foreninger med siktemål på å få fram de gode ideene underveis i den løpende samfunnsutviklingen.

    
  
  

PS 004/18 Avklaring av tjenestetilbud i nytt helsebygg   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret er orientert om programmeringsarbeidet med det Nye helsebygget, og gir samspillsgruppa mandat til å gå videre med funksjonsprogrammering i ideutviklingsfasen slik det er belyst i saken.
 2. Kommunestyret oppnevner følgende representanter i referansegruppa for det nye helsebygget:
  Trine Reitan
  Marit Voll
  Silje Sjøvold

 

 

PS 005/18 Utbygging av Vinne skole - fremdriftplan og milepæler   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:
 
Kommunestyret tar saken, Utbygging av Vinne skole, fremdrift og milepæler til etterretning, og gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre prosessen som beskrevet.
  
     
  

PS 006/18 Intensjonsavtale om samarbeid om utvikling av Ørin Nord   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK:
 
Saken tas til orientering.
  
 

PS 007/18 Revidering av vedtekter - Midt-Trøndelag regionråd   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:
Verdal kommunestyre vedtar vedtekter revidert 11. januar 2018 for Midt-Trøndelag regionråd.
  
 
  

PS 008/18 Debatthefte KS spør - Uttalelse fra Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

Verdal kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør::

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal kommune

Hovedtariffoppgjøret

1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Iom at virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlinger i 2017 bidrar til et overheng på om lag 1,6%, samt en anslått lønnsglidning på 0,2% betyr det at omlag 1,8% av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.

Med det som bakgrunn ønskes følgende prioritet:

- HTA §5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m
- Det er ikke ønskelig at det avsettes midler til lokal pott.

Pensjon

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

Det offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen.

Det settes forøvrig spørsmålstegn til om dagens ordning er bærekraftig over tid, slik at det på sikt bør tilstrebes å øke arbeidstakers andel på generelt grunnlag i offentlig sektor.

IA-avtalen

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?
    a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
    b) Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?
    c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

 
 
 
a) KS må posisjonere seg mot myndighetene for å påvirke utformingen av en ny IA-avtale. Partene i KS-området må være en del av dette.

b) NAV må ta en mer aktiv rolle ift.
    - Økonomisk støtte
    - Oppfølging
    - Utvikling av virkemidler

c) IA-avtalen som den foreligger har ikke lyktes med å redusere sykefraværet iht målsetning. IA-avtalen i dag har begrensninger ift andre lover og avtaleverk som f. eks kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2 Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?
    a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
    b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

 
 
 
 
 

b) Kommunene bør selv kunne få styre det lokale handlingsrommet ut fra lokale utfordringer og behov.
Forutsettes at bemanningskravene fullfinansieres

 
     
  

PS 009/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 05.01.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

PS 010/18 Anne Eli Kjesbu - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING: 
Navn til pkt. 2 vil bli fremmet i kommunestyret.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak pkt.1 enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 

 1. Anne-Eli Kjesbu fritas fra vervet som varamedlem i innvandrerrådet.
 2. Følgende oppnevnes som nytt varamedlem for resten av valgperioden:

 
  

 
PS 011/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.01.2018

BEHANDLING:  
Det ble før formannskapet ble satt gitt følgende orientering:

Ordfører orienterte om:

 • Første vigsel fredag f.k.

Rådmann orienterte om:

 • Legesituasjon Verdal og omegn. Vanskeligere å rekruttere fastleger.
 • Startet opp § 27 samarbeid.
 • Ingen særskilte hendelser i forbindelse med jul og nyttår. Har hatt beredskap i forhold til ekstremværet Cora.
 • Regnskap 2017. Ikke ferdig, men drift i virksomhetsområdene ser bra ut. 

 
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 26.01.2021 12:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS