Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.01.18 - PS 6/18 Intensjonsavtale om samarbeid om utvikling av Ørin Nord

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2018/4697 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.01.2018 6/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
 
Vedlegg:
Intensjonsavtale

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Verdal kommune har et innholdsrikt industri- og havneområde i Verdal Industripark – med en rekke ulike industrivirksomheter – og der kommunen over tid har arbeidet med en helhetlig utvikling av industriområdet. Kommunen har blant annet gjennomført prosjektene Verdal 2012 og VIP 2040, med mål om å legge til rette for en utvikling som øker den totale kapasiteten og fleksibiliteten på det samlede industriområdet, og gir en optimal utnyttelse av havner og havnenært areal. En videreutvikling av Ørin Nord vil legge til rette for større industrielle nyetableringer som stimulerer til sterke klyngedannelser og bærekraftig industriutvikling.

I forbindelse med behandlingen av Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020, PS 106/16 (12. des. 2016), uttalte Verdal kommunestyre at «Verdal kommune må ta en oppmannsrolle» i arbeidet med å etablere et partnerskap som kan bidra til å intensivere arbeidet med å få realisert nytt industriareal på Ørin Nord i løpet av planperioden. Spørsmålet har også vært reist tidligere, blant annet i PS 100/14, 15.12.2014.

I Økonomiplan 2018-2021 (s. 32) vises det til behandlingen av ny sentrumsplan (PS 45/17, vedtatt 29. mai 2015) som åpner for utvidelse av industriområdet på Ørin – både nord og sør. Sør planlegges utvidet med ca 200 daa, og i tillegg disponerer altså kommunen et areal delvis under sjø på nærmere 250 daa på Ørin Nord. I økonomiplanen går det fram at administrasjonen jobber med å få etablert et formalisert samarbeid, «i første omgang i form av en intensjonsavtale» for å realisere områdets tomtepotensial.

I løpet av de siste par årene er det gjennomført flere samtaler mellom Verdal kommune og Trondheim Havn (heretter «Partene») om mulighetene for å etablere et mer formalisert samarbeid om utviklingen av Ørin Nord. I løpet av høsten og førjulsvinteren 2017 ble diskusjonene intensivert, og på nyåret 2018 har partene fremforhandlet en avtale om å utarbeide en felles plan for utviklingen av Ørin Nord. Kommunedelplan Verdal by (politisk sak 97/16) skisserer behov for arealdisponeringer fram mot 2030. Planen omfatter også industriområdet Ørin, og er følgelig et sentralt dokument når det gjelder innramming for intensjonsavtalen.

Om avtalen
Avtalen beskriver et prosjekt inndelt i faser med tilhørende aktiviteter og milepæler, der blant annet følgende elementer inngår:

  • Identifikasjon og invitasjon av andre potensielle interessenter i prosjektet;
  • Vurdering av organisasjonsform for videre utvikling av prosjektet, herunder om det bør etableres et utbyggingsselskap og hvordan dette i tilfelle nærmere skal organiseres, eller om en utbyggingsavtale skal inngås mellom VK og utbyggere;
  • Vurdering og konkretisering av de enkelte utviklingstrinn i prosjektet, herunder hvilke infrastrukturtiltak / rekkefølgebestemmelser som er eller kan bli aktuelle;
  • Vurdering og planlegging av nødvendige forstudier, konseptutredninger og/eller mulighetsstudier med vurdering av markedet;
  • Kartlegging og vurdering av kostnader ved gjennomføring av prosjektet, samt finansieringsmodeller; og
  • Utarbeidelse av budsjett for arbeid med prosjektet knyttet til avtalen (for 2018).
     

Tilstøtende områder til Ørin Nord er vernet våtmarksområde etter Ramsar-konvensjonen og en del av Ørin naturreservat. Avtalen slår fast at partene er enige om at prosjektet skal ta særlig hensyn til områdets særpreg og vern etter bestemmelsene i naturmangfoldloven og forskrift om vern av Ørin naturreservat.

Trondheim Havn (TH) er et interkommunalt selskap med en rekke kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag som deltakere, herunder Verdal kommune. TH har som formål å samordne og utvikle de samlede havneressursene slik at dette til enhver tid er et konkurransedyktig havnetilbud til brukerne. For å oppnå dette skal TH blant annet kunne engasjere seg i alle former for havnetilknyttet virksomhet, herunder samferdselsspørsmål og næringsutvikling som innenfor samarbeidsområdet finnes hensiktsmessig og økonomisk fordelaktig for havneselskapet og det næringsliv havnene skal betjene. I forbindelse med den planlagte utviklingen av området Ørin Nord, ønsker TH å sikre seg areal for å kunne tilby dette til virksomheter med behov for sjøtransport samt etableringen av et nytt havneanlegg.

Verdal kommune og Trondheim Havn er enige om å samarbeide nærmere om utviklingen av området Ørin Nord i Verdal Industripark. Formålet med intensjonsavtalen er følgelig å gi utrykk for partenes felles intensjoner og overordnede vilkår for deres samarbeid, men den utgjør ingen endelig bindende avtaleforpliktelse for gjennomføring av et endelig utbyggingsprosjekt. Begge parter er offentlige aktører, som ser betydelige felles utviklingsperspektiver for Ørin Nord.

Partene er kjent med foreliggende konsekvensutredning for Ørin Nord, slik denne er godkjent av Nord-Trøndelag fylkeskommune den 10. november 2003. Denne skal ligge til grunn for utviklingen av prosjektet. Partene skal søke å klargjøre hvilke avbøtende tiltak, samt videre undersøkelser og overvåking av området, som det er relevant å gjennomføre og hvem som i tilfelle skal være ansvarlig for dette.

Intensjonsavtalen slår fast at partene skal dekke sine respektive kostnader forbundet med inngåelsen av den, herunder kostnader til personale, materiell og lignende. Ingen part kan pådra den annen part økonomiske forpliktelser, verken direkte eller indirekte, med mindre annet er avtalt på forhånd.

Avtalens varighet gjelder i utgangspunktet fra signeringstidspunktet og frem til 31. desember 2018, men inneholder en gjensidig opsjon på forlengelse ved behov.

For å sikre best mulig fremdrift i prosjektet, har partene utpekt en representant hver som skal opptre på vegne av parten i alle forhold som angår intensjonsavtalen, og som meddelelser i henhold til avtalen skal adresseres til. I avtalen er Odd Martin Holmsberg utpekt som representant for Trondheim Havn, mens Øystein Kvistad representerer Verdal kommune.

Intensjonsavtalen har et eget punkt om konfidensialitet. I dette avtalepunktet slås det fast at «Partene forplikter seg til å bevare fullstendig taushet om hverandres virksomhet, knowhow, forretningshemmeligheter – samt personlige, økonomiske, juridiske og markedsmessige forhold om den annen Part og dennes ansatte – som den enkelte Part mottar eller ellers blir kjent med i anledning Avtalen, med unntak av forhold som er offentlig kjent eller tilgjengelig eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Konfidensialitetsforpliktelsen gjelder også etter Avtalens opphør.» Samtidig, ikke minst fordi begge parter er offentlige aktører, påhviler det begge to et spesielt ansvar for å legge til rette for åpenhet og transparens rundt egen virksomhet (Offentleglova).

Partene oppfordres derfor i avtalen til åpenhet om at det foreligger en intensjonsavtale, dens formål og rammer, samt øvrige opplysninger som ikke bryter med avtalens punkt om konfidensialitet.

Intensjonsavtalen er inngått med forutsetning om nødvendig styregodkjenning i Trondheim Havn og relevante organer hos Verdal kommune innen 31.01.2018. Målet er at en ferdig utarbeidet prosjektplan skal foreligge innen 15.05.2018. 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2018 14:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS