Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.01.18 - PS 8/18 Debatthefte KS spør - Uttalelse fra Verdal kommune

Saksbehandler: Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/4614 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.01.18 8/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør::

Spørsmål Forslag til svar fra Verdal kommune

Hovedtariffoppgjøret

1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Iom at virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlinger i 2017 bidrar til et overheng på om lag 1,6%, samt en anslått lønnsglidning på 0,2% betyr det at omlag 1,8% av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.

Med det som bakgrunn ønskes følgende prioritet:

- HTA §5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m
- Det er ikke ønskelig at det avsettes midler til lokal pott.

Pensjon

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

Det offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen.

Det settes forøvrig spørsmålstegn til om dagens ordning er bærekraftig over tid, slik at det på sikt bør tilstrebes å øke arbeidstakers andel på generelt grunnlag i offentlig sektor.

IA-avtalen

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?
    a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
    b) Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?
    c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

a) KS må posisjonere seg mot myndighetene for å påvirke utformingen av en ny IA-avtale. Partene i KS-området må være en del av dette.

b) NAV må ta en mer aktiv rolle ift.
    - Økonomisk støtte
    - Oppfølging
    - Utvikling av virkemidler

c) IA-avtalen som den foreligger har ikke lyktes med å redusere sykefraværet iht målsetning. IA-avtalen i dag har begrensninger ift andre lover og avtaleverk som f. eks kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2 Kvalifikasjoner

Kompetansekrav

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?
    a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
    b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

 
 
 
 
 
b) Kommunene bør selv kunne få styre det lokale handlingsrommet ut fra lokale utfordringer og behov.
Forutsettes at bemanningskravene fullfinansieres

Vedlegg: 
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger: 
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler på hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS.

KS Nord-Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 20. februar 2018 på følgende spørsmål fra debatthefte 2018:

Hovedtariffoppgjøret
1. Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

Pensjon
2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

IA-avtalen
3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?
a) Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
b) Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?
c) Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

Kompetansekrav
4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?
a) Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?
b) Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

Dette for å få tid til å forberede sak som skal fremmes for rådmannsutvalgets møte 31.januar. Prosessen videre er behandling i fylkesstyret 7.februar og deretter skal debattheftet være sak i fylkesmøtet på Strategikonferansen 15.februar – før oversending til KS.
 
Vurdering: 
Vurderingene under det enkelte punkt går fram av tabellen i forslag til vedtak.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.01.2018 10:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS