Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.01.18 - PS 9/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 05.01.18

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4622 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 07.12.2017 140/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 
Vedlegg:
Ingen.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I henhold til delegeringsreglement er det formannskapet som skal avgi høringsuttalelser på vegene av Verdal kommune.

Høringsuttalelser i saker av kommunal interesse leges fram for formannskapet første møte hver måned, og de tar stilling til om det skal avgis høringsuttalelse, og eventuelt av hvem (formannskapet kan delegere til komiteene eller rådmann).

Følgende høringer er lagt ut på regjeringens totaloversikt (pr. 05.01.18):

HøringDepartementFrist
Høring - Gjennomføring av forsøk med primærhelseteam  Helse- og omsorgsdepartementet   01.02.2018
Høring - ny forskrift for distrikts- og reionalpolitiske virkemidler til fylkeskommunene over KMDs budsjett  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.02.2018
Høyring - forskrift for Merkur-programmet  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 01.02.2018
Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste  Forsvarsdepartementet   01.02.2018
Høyring – framlegg om å føre over oppgåver frå Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet  Finansdepartementet 02.02.2018
Høring - Forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge  Barne- og likestillingsdepartementet 02.02.2018
Høring av endringer i forskrift om fremmede organismer for levende amerikansk hummer mv. Klima- og miljødepartementet 12.02.2018
Høring – Gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021  Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14.02.2018
Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet Arbeids- og sosialdepartementet     15.02.2018
Høring forskrift om ingeniørutdanning Kunnskapsdepartementet 20.02.2018
Oppfølging av anmodningsvedtak om å vurdere lik jakttid for ulv i og utenfor ulvesonen Klima- og miljødepartementet  01.03.2018
Høring - forslag til endring av bokføringsforskriften om bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste Finansdepartementet  04.03.2018 
Høring - forslag om adgang til bareboat registrering Nærings- og fiskeridepartementet  06.03.2018 
Høring om endringer i regelverk om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner Kulturdepartementet  12.03.2018 
Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 19.03.2018
Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap Justis- og beredskapsdepartementet 20.03.2018 
Høring av evalueringen av GIEK og Eksportkreditt Norge Nærings- og fiskeridepartementet  21.03.2018
Endring i forskrift om målenheter og måling § 6-3 om årsavgift for Justervesenets tilsyn med fiskemottak Nærings- og fiskeridepartementet  23.03.2018
Høring - endring av landingsforskriften til også å omfatte landterritoriet på Svalbard Nærings- og fiskeridepartementet  28.03.2018
Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell – høring av NVEs innstilling Olje- og energidepartementet 16.04.2018 

 
Vurdering:
 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.01.2018 15:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS