Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 16.02.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        16.02.2018
Tid:           09:00. Møtet ble satt etter orienteringer kl. 12:20. Slutt: 14:45. 
Til stede:  9 representanter

  
Før møtet ble satt ble det orientert om:

 • Regnskap 2017 v/økonomisjef Helge Holthe.
 • Utfordringer i deler av ungdomsmiljøet i Verdal v/representanter fra politiet, kommunalsjef oppvekst, SLT-koordinator, rektor Verdalsøra ungdomsskole og senterleder AMFI Verdal. Presentasjon finnes her.
   

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 12/18 Godkjenning av møteprotokoll 18.01.2018 Protokoll
PS 13/18 Salg Volden skole Saksframlegg Protokoll
PS 14/18 Leklemsåsen - tomter Saksframlegg Protokoll
PS 15/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport Saksframlegg Protokoll
PS 16/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale Saksframlegg Protokoll
PS 17/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale Saksframlegg Protokoll
PS 18/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal videregående skole Saksframlegg Protokoll
PS 19/18 Årsrapport 2017 - salgs- og skjenkekontrollen Saksframlegg Protokoll
PS 20/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.02.18 Saksframlegg Protokoll
PS 21/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 16.02.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei Einar Asbjørn Tromsdal møtte som vara 
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Berit Gustad Nessø møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 012/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 18. januar 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:
Protokoll fra møte 18. januar 2018 godkjennes.
       
  
   

PS 013/18 Salg Volden skole  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternativt forslag:

«Helgådal Montessori SA tilbys å kjøpe eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg til kr 10.000,- pluss omkostninger. Verdal kommune har forkjøpsrett i 5 år, ved eventuelt videresalg. Da til samme pris pluss verdiøkningen.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP, ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
    
INNSTILLING: 
Eiendommene 180/2 og 180/6 med bygg, som i dag er Volden skole, selges etter prisfastsettingen i vedlagt verditakst. Kjøpesummen blir 2,7 mill.kr.
 
     
   

PS 014/18 Leklemsåsen - tomter   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:  

 1. Saken tas til orientering.
 2. Det vises til vedtak i k-styresak 106/16, pkt. 14
   

 
  
  

PS 015/18 Turneteatret i Trøndelag - oppføring av teaterbygg - sluttrapport   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
   
INNSTILLING:  
Saken tas til orientering.
  

 

PS 016/18 Nord-Trøndelag krisesenter IKS - revidering av selskapsavtale   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:
 

 1. Verdal kommunestyre godkjenner Indre Fosen sin inntreden i selskapet fra 1.1.18 med et innbyggertall på 10 091 og en eierandel på 6,8 %.
 2. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 5 i selskapsavtalen av 20.11.15, i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt samlet innbyggertall fra 141 689 til 148 274 og endret prosentvis eierandel for alle deltagere/eier som følge av dette.
 3. Verdal kommunestyre godkjenner foreslåtte endringer i § 7 i selskapsavtalen av 20.11.15 i tråd med nytt navn på deltager i selskapet, økt innbyggertall, eierandel, hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner samt antall medlemmer av representantskapet totalt.
 4. Verdal kommunestyre godkjenner vedlegg til selskapsavtalen, samarbeidsavtalen. Denne signeres av rådmann.
   

  
     
  

PS 017/18 IKA Trøndelag - Endring i selskapsavtale   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING: 
Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og 11 gjeldende fra 01.01.2018.
 
  
 

PS 018/18 Valg av representant og personlig vararepresentant til skoleutvalget ved Verdal videregående skole   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende forslag:
Representant: Arild K. Pedersen (AP)

SP v/Marit Voll fremmet følgende forslag:
Personlig varamedlem: Trude Holm (SP)

Ved votering ble forslagene enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING:
Følgende velges til skoleutvalget ved Verdal videregående skole fra og med 1. august 2018 og resten av valgperioden 2015-2019:
Representant: Arild K. Pedersen (AP)
Personlig varamedlem: Trude Holm (SP).
   
 
  

PS 019/18 Årsrapport 2017 - salgs- og skjenkekontrollen   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
   
VEDTAK: 
Årsrapport for 2017 tas til orientering.
  
     
  

PS 020/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 01.02.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING: 
Formannskapet foreslår at vi avgir høringsuttalelse på:
Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 
Verdal kommune avgir høringsuttalelse på:
Høring - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden – forslag til endring av postloven.
   

 

PS 021/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 16.02.2018

BEHANDLING:  
Før møtet ble satt ble det orientert om:

Rådmannen orienterte om:

 • Folkehelseprofil Verdal ble utdelt.
 • Midt-Trøndelag Regionråd ble konstituert 6. februar.
 • HUNT 4 starter opp i Verdal 5. mars. Lokaler ved Ørmelen Bo- og helsetun.
 • Arbeidet med å lage ny helseplattform.
 • Redefinere bestilling til Verdal Boligselskap.
   

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht. Kommunelovens § 31.4.
Rådmann orienterte om:

 • Personalsak.
   

Møtet ble åpnet.

Marit Voll stilte følgende spørsmål til ordfører:
Lensmannskontorsaken. Bekymringen ansatte ytret i avisa. Hva er mulighetsrommet?

Ordfører svarte: Kommer til å ha en dialog med ordfører på Levanger etter helga. Politimester ønsker å kutte ned på bemanning og åpningstid på kontoret. Politimesteren er opptatt av aksjonsenden og ikke like mye på tilstedeværelse og forebygging. Bekymringsfullt. Skal etter samtale med ordfører på Levanger se hva som kan gjøres. Vil ha kontor med varierte funksjoner 

  
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 20.02.2018 07:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS