Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.03.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        22.03.2018
Tid:           09:00 - 11:30
Til stede:  8 av 9 representanter

  
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 26/18 Godkjenning av møteprotokoll 08.03.2018 Protokoll
PS 27/18 Budsjettjustering 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 28/18 Endring i Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale grunnet av at Leksvik kommune slås sammen med Rissa kommune til Indre Fosen kommune Saksframlegg Protokoll
PS 29/18 Høringsuttalelse - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden - forslag til endringer i postloven Saksframlegg Protokoll
PS 30/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.3.18 Saksframlegg Protokoll
PS 31/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 22.03.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 026/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
Ordfører 
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 8. mars 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Protokoll fra møte 8. mars 2018 godkjennes.
        
  
   

PS 027/18 Budsjettjustering 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5:
«Formannskapet uttrykker bekymring over at kommunens utviklingskapasitet og utviklingskraft reduseres gjennom utsettelsen av flere planlagte tiltak slik det framgår av saksframleggets side 5.
Formannskapet deler rådmannens vurdering av at dette også medfører økt risiko og sårbarhet over tid.
Oppbyggingen av avdeling for Stab, støtte og utvikling prioriteres derfor høyt i Økonomiplanen 2019-2022.»

Det ble først votert over rådmannens forslag til innstilling som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslag til nytt pkt 5 som fikk 4 stemmer. 4 stemte imot – delt innstilling til kommunestyret.
     
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret vedtar endringer i budsjett for 2018 som følger:
   
  Tabell budsjettendringer
   
 2. Inntekter fra eiendomsskatt økes med 500.000 kr som følge av økning i skattegrunnlaget. Inntekter disponeres til ivaretakelse av arbeidsgiveransvar etter avvikling av samkommunen. Rammen til teknisk drift økes med 500.000 kr.
 3. Budsjettvedtaket spesifiseres på budsjettskjema 1A og 1B i driftsbudsjettet, slik dette fremgår av vedlegg 1.
 4. Rådmannen bes legge fram en ny saldering av budsjettet i forbindelse med første tertialrapport regnskap.
   
  Delt innstilling (4-4):
 5. Formannskapet uttrykker bekymring over at kommunens utviklingskapasitet og utviklingskraft reduseres gjennom utsettelsen av flere planlagte tiltak slik det framgår av saksframleggets side 5.
  Formannskapet deler rådmannens vurdering av at dette også medfører økt risiko og sårbarhet over tid.
  Oppbyggingen av avdeling for Stab, støtte og utvikling prioriteres derfor høyt i Økonomiplanen 2019-2022.
   

 
     
   

PS 028/18 Endring i Innherred Renovasjon IKS sin Selskapsavtale grunnet av at Leksvik kommune slås sammen med Rissa kommune til Indre Fosen kommune
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til linnstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING:  

 1. Verdal kommune godkjenner revideringen av Innherred Renovasjon IKS sin selskapsavtale i §1, §6 og §8 grunnet at Leksvik og Rissa kommune har slått seg sammen til Indre Fosen kommune.
 2. Indre Fosen kommune opprettholder samme eierandel og ansvar som Leksvik kommune hadde i eksisterende selskapsavtale.
 3. Indre Fosen kommune må oppnevne nye medlemmer til Representantskapet i Innherred Renovasjon IKS.
   

  
  

PS 029/18 Høringsuttalelse - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden - forslag til endringer i postloven
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
Venstre v/Bjørn Stian Hojem
fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:
«Verdal kommune støtter Samferdselsdepartementets forslag om å redusere leveringsplikten for posttjenester til annen hver dag i hele landet.
Vi kommuniserer i dag tryggere, raskere og mer effektivt enn noen gang tidligere ved hjelp av digitale løsninger. Derfor er behovet for å sende fysisk post drastisk redusert. Verdal kommune kan ikke se tungtveiende grunner til at ikke dagens leveringsplikt kan reduseres til omdeling annen hver dag i hele landet.»

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og forslaget fra Venstre, ble rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for forslaget fra Venstre.
    
VEDTAK:  
Verdal kommune støtter ikke Samferdselsdepartementets utkast til endringer i postloven, jfr. høringsbrev nr. 17/2054, og ønsker at det fortsatt skal være daglig leveringsplikt av post.
  

 

PS 030/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.3.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
    
     
   

PS 031/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 22.03.2018

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om:

 • Det skal gjennomføres Borgerundersøkelse, 400 intervjuer.
 • Elevtall Helgådal Montessori.
 • Kommunebarometeret, klatrer 29 plasser til plass 306. 50 med lavere korrigert inntektsnivå enn 95%, som Verdal har. Foreløpige tall.
 • Regionalt næringsfond, 200.000 til hver kommune.
 • Helsebygg, temamøte og møte med frivilligheten - mye spennende innspill.
 • Intensjonsavtale Ørin Nord mede Trondheim Havn, signering i fbm styremøte i Verdal i april.
 • Ungdomsarbeidet framover, samle ressursene. (Miljøteam, ungd.kontakt, Panzer m.v.). Lederstilling utlyses, også bekle SLT-koordinator.
 • Ombygging første etasje Rådhuset – utkast.
   

Ordfører orienterte om:

 • Arbeidet med vurdering av antall campus og studiesteder Nord Universitet.
   

Marit Voll stilte følgende spørsmål:

 • Småhus.
  Vedtak om 4 småhus og at administrasjonen ser for seg 6 småhus, men skal ikke bygge noen av disse før ny boligsosial handlingsplan er vedtatt.
  Dette vil ta noen år. Dette er ikke bra i forhold til de vedtak som er gjort i kommunestyret. Oppfølging av politiske vedtak?
   
  Rådmannen svarte:
  Dette har tatt for lang tid. Har ett småhus i dag. Det er forskjellige årsaker til det, bla. tomtemuligheter. Det er bestilling på 6 småhus til boligselskapet.
  Ingen grunn til å vente med å bygge det småhuset der tomt er avklart.
   
 • Anbud oppvarming Vuku barnehage, Vuku skole og idrettshall.
  Kontaktet i forhold til at det er observert anbud og kravsspek på at det skal være pellets fyring. Dette kan ikke leveres fra norsk leverandør.
  Hva gjør vi med kortreist, lokale arbeidsplasser og grønt skifte. Ekskluderer dette mange?
   
  Rådmannen svarte:
  Ikke klar over at det var lagt ut på anbud ennå og ikke fått bekreftet dette. Virksomhetsleder bekrefter at dette er i henhold til kommunestyrets vedtak. Rådmann sjekker opp. 
   

  
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 22.03.2018 12:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS