Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.03.18- PS 29/18 Høringsuttalelse - Kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden - forslag til endringer i postloven

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/4906 - /N61

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.03.2018 29/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune støtter ikke Samferdselsdepartementets utkast til endringer i postloven, jfr. høringsbrev nr. 17/2054, og ønsker at det fortsatt skal være daglig leveringsplikt av post.   
 
Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  1. Høringsbrev.
  2. Høringsnotat. 
     

Saksopplysninger:
Samferdselsdepartementet har vurdert kravet til leveringspliktige posttjenester i fremtiden og har på grunnlag av denne gjennomgang fremmet forslag til endring i postloven. Økonomi er grunnelementet i denne utredning og utviklingen tilsier at færre og færre brev blir sendt.

Digitalisering av tjenester har medført at behovet for å sende fysisk post er betydelig redusert. I Norge er det videre en ordning med finansiering av de ulønnsomme delene av leveringsplikten og kjøp av distribusjon av aviser i abonnement i områder uten kommersielle avisbudnett på lørdager over statsbudsjettet.

Denne utredning har konkludert med at digitaliserte løsninger har redusert behovet for å sende fysisk post drastisk. Det er anført at statens utgifter knyttet til statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester vil fortsette å øke dersom kravene til leveringspliktige posttjenester ikke endres.

På bakgrunn av en totalvurdering av saken, jfr. departementets høringsnotat, vil Samferdselsdepartementet foreslå å endre kravene til utleveringsdager i postloven § 7 første ledd nr. 3 fra fem dager i uken til annenhver dag, det vil si tre dager den ene uken og to dager den andre uken.

Det foreslås også å presisere bestemmelsene i postlovens § 7 annet ledd om avisdistribusjon seks dager i uken på steder uten tilbud fra kommersielle avisbudnett, slik at det klart fremgår at denne ordning bare omfatter avisutlevering på lørdager. Det forslås videre at det skal kunne tilbys postbokser ved alle faste ekspedisjonssteder.

Vurdering:
Samferdselsdepartementet anmoder om at høringsinstansene skal vurdere alle modeller og alternativer i utredningen som foreligger. Rådmannen finner det hensiktsmessig å vurdere de konkrete forslag til endringer i postloven som er fremlagt i nevnte høringsnotat.

Selv om den økende grad av digitalisering i samfunnet har medført betydelige endringer i distribusjon av post m v, er rådmannen betenkt over planene om gradvis nedbygging av post og distribusjonstjenestene i landet. Her kan spesielt nevnes avisdistribusjon, frakt av prøvemateriale fra legekontorer som skal inn til analyse, distribusjon av medisiner, innsamling av prøver til Veterinærinstituttet, forhåndsstemmer m. v., dvs at sårbare befolkningsgrupper og viktige samfunnsfunksjoner får et dårligere tilbud om lovendringen blir vedtatt.

Rådmannen vil etter en totalvurdering tilrå at formannskapet uttaler seg negativt til de foreslåtte endringene i dagens ordning hva angår leveringspliktige posttjenester.

 

 
Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.03.2018 12:16
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS