Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.04.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        26.04.2018
Tid:           09:00 - møtet ble satt kl. 13:00 – slutt kl. 13:20
Til stede:  7 av 9 medlemmer


Før møtet var det:

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 41/18 Godkjenning av møteprotokoll 12.04.2018 Protokoll
PS 42/18 Verdal rådhus - oppgradering 1.etg Saksframlegg Protokoll
PS 43/18 Høring - forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr.1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd Saksframlegg Protokoll
PS 44/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 26.04.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Ingen vara
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Ingen vara

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 041/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.04.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 12. april 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
       
VEDTAK:
Protokoll fra møte 12. april 2018 godkjennes.
          
  
   

PS 042/18 Verdal rådhus - oppgradering 1.etg  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK: 

  1. Formannskapet tar oppgradering av 1.etg i rådhuset med alternativ 1, innenfor en anslått kostnadsramme på 10,4 mill. kr. til orientering.
  2. Kostnaden forutsettes dekket i årene 2018 og 2019 i henhold til vedtatt økonomiplan,
     

 
        
   

PS 043/18 Høring - forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr.1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
 
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.04.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:  
Verdal kommune vurderer at alternativ 2a) er den beste løsningen av alternativene som er lagt frem.
På denne måten vil det settes krav om at dyra må ha tilfredsstillende beitemuligheter. Utmarka må utgjøre minst 80% ved blanda beite. Dette kan også gjøre det enklere ved utplukk til risikobasert kontroll av søknad om produksjonstilskudd. Spesielt gårdsnære utmarksbeiter har en del blanda areal og arealfordelinga vil ofte være synlig på gårdskart (NIBIO).
Kvaliteten på beitene varierer mye slik at vilkår om arealgrenser per dyr vil virke lite hensiktsmessig.
  
 
 
    

PS 044/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 26.04.2018

BEHANDLING:  
Før møtet var det:

Marit Voll – idrettsrådets mail om idrettsbanen og utredning salg. Hvis vi skal forholde oss til EØS (jfr salg av Volden skole) – kan ikke salg av idrettsanlegget lenger være aktuelt. Ønsker rådmannen kommer tilbake til dette.

Rådmannen orienterte om:

  • Ungdomssituasjonen og håndtering av denne – oppslag i media denne uka. Rett å få fram skryt av foreldre og det de har gjort for å endre den utviklingen vi ser nå. 
  • Rådmann er oppnevnt som brukerrepresentant i brukerutvalg i NAV Trøndelag. KS sin representant. 
     

  
  Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 26.04.2018 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS