Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 26.04.18- PS 43/18 Høring - forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr.1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Saksbehandler : Kari Flokkmann

Arkivref : 2018/6788 - /000

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 26.04.2018 43/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Verdal kommune vurderer at alternativ 2a) er den beste løsningen av alternativene som er lagt frem.
På denne måten vil det settes krav om at dyra må ha tilfredsstillende beitemuligheter. Utmarka må utgjøre minst 80% ved blanda beite. Dette kan også gjøre det enklere ved utplukk til risikobasert kontroll av søknad om produksjonstilskudd. Spesielt gårdsnære utmarksbeiter har en del blanda areal og arealfordelinga vil ofte være synlig på gårdskart (NIBIO).
Kvaliteten på beitene varierer mye slik at vilkår om arealgrenser per dyr vil virke lite hensiktsmessig.
 
Vedlegg:  
Høringsnotat - forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr.1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i §§ 3 og 9 i forskrift 19.12.2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Forslagene gjelder vilkår for tilskudd for dyr på beite.

Det følger av jordbruksavtalen 2017-2018 at: "Fra og med beitesesongen 2018 vil vilkår for tilskudd for dyr på beite framgå av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Landbruksdirektoratet gis i tillegg fullmakt til å fastsette nærmere bestemmelser i egen forskrift om krav til beite og beiting".

Bakgrunnen for fullmakten som ble gitt Landbruksdirektoratet var at man over noe tid hadde sett utfordringer knyttet til de vilkårene for beitetilskudd som har vært gjeldende de senere år. Landbruksdirektoratet fikk da i oppdrag å utarbeide regler som kunne være bedre egnet enn de som følger av gjeldende bestemmelser om beitetilskudd. Direktoratet gjorde en nærmere vurdering av mulige vilkår for tilskudd i notat til departementet av 8. desember 2017. Direktoratet kom her til at den mest hensiktsmessige løsningen ville være å regulere vilkår for beitetilskudd i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (produksjonstilskuddsforskriften), og at det dermed ikke var behov for egen forskrift med nærmere bestemmelser.

Departementet sender med dette to ulike modeller for vilkår til beitetilskudd fra og med beitesesongen 2018 på høring. Det ene alternativet er å videreføre vilkårene for beitetilskudd, slik de er beskrevet i vedlegget. Samtidig viser departementet til at det er utfordringer knyttet til disse vilkårene, og det skissers derfor alternative vilkår for beitetilskudd. Departementet foreslår primært å videreføre tidligere fastsatte vilkår, men ønsker likevel å få høringsinstansenes syn på om de alternative reglene/vilkårene kan være bedre egnet til å regulere og forvalte beitetilskuddene, jf. kapittel 4.

Vurdering:  
Verdal kommune kjenner seg igjen i at det kan være utfordrende å vurdere om hovedopptaket av grovfôr skjer på beite. Det er også vanskelig å avgjøre hvor hovedopptaket av grovfôr skjer dersom dyra går på såkalt «blanda beite» med både utmark og innmark. Med et vilkår om at dyra har tilfredsstillende beitemuligheter, samt at det settes et konkret måltall på forholdet mellom utmark og innmark vil det trolig forenkle vurderinga, spesielt ved kontroll.

Verdal kommune vurderer at alternativ 2a) er den beste løsningen av alternativene som er lagt frem. På denne måten vil det settes krav om at dyra må ha tilfredsstillende beitemuligheter. Utmarka må utgjøre minst 80% ved blanda beite. Dette kan også gjøre det enklere ved utplukk til risikobasert kontroll av søknad om produksjonstilskudd. Spesielt gårdsnære utmarksbeiter har en del blanda areal og arealfordelinga vil ofte være synlig på gårdskart (NIBIO).
Kvaliteten på beitene varierer mye slik at vilkår om arealgrenser per dyr vil virke lite hensiktsmessig. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 19.04.2018 14:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS