Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        24.05.2018
Tid:           09:00. Møtet startet etter generalforsamlinger og orientering kl 12:35. Slutt kl. 15:15.
Til stede:  9 representanter. Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet fom sak 47/18. Til stede 8 representanter


Før møtet ble det avviklet generalforsamling i VekstTorget og Verdal Boligselskap.
Generalforsamling Verdal Boligselskap – orientering ved styreleder

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 45/18 Godkjenning av møteprotokoll 26.04.2018 Protokoll
PS 46/18 Regnskap og årsberetning 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 47/18 Hvilken boform skal det nye helsebygget ha? Saksframlegg Protokoll
PS 48/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren  Saksframlegg Protokoll
PS 49/18 Festetomt M. W. Eiendom AS  Saksframlegg Protokoll
PS 50/18 TW Handel AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Rema 1000 Suljordet  Saksframlegg Protokoll
PS 51/18 Valg av nye varamedlemmer i innvandrerrådet  Saksframlegg Protokoll
PS 52/18 Joachim Waade Nessemo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret  Saksframlegg Protokoll
PS 53/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 8.5.18  Saksframlegg Protokoll
PS 54/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 24.05.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Bjørn Holmli møtte som vara
Ove Morten Haugan DNA Medlem Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Arvid Wold møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 045/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. april 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
        
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. april 2018 godkjennes.
           
  
   

PS 046/18 Regnskap og årsberetning 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll
fremmet følgende alternativ til pkt. 4:
«Rådmannen kommer med en sak i juni som følger opp vedtak i kommunestyret 29.01 sak 3/18 punkt 13. Dette gjelder disponering av årsresultat til innbyggerdialog og nærmiljø».

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1-3 – enstemmig vedtatt
 • Alternativ votering mellom rådmannens innstilling pkt. 4 og forslag fra SP, rådmannens innstilling ble vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for forslaget fra SP.
   

INNSTILLING:  

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 27.560.123,65.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
 4. Rådmannen vil senere legge fram en sak som følger opp vedtak i kommunestyret 29.01 sak 3/18 punkt 13. Dette gjelder disponering av årsresultat til innbyggerdialog og nærmiljø.
   


       
   

PS 047/18 Hvilken boform skal det nye helsebygget ha?    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Tor-Petter Abelsen fikk permisjon og forlot møtet under behandling av denne sak. Til stede: 8 representanter.

Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  
Konseptet og løsningene for framtidens helse- og omsorgstjenester i Verdal står fast.

Kapasitetsøkningen i kommunestyrets vedtak i PS 98/17 ivaretar på kort sikt en tilfredsstillende økning for omsorgsboliger med heldøgns omsorg, slik at det kan prioriteres en rendyrket institusjonsutbygging i fase 1. Kommunestyret ber derfor rådmannen i denne omgang (fase 1) legge institusjonsplasser som boform til grunn i det videre programmeringsarbeidet. Nytt produksjonskjøkken og dag- og aktivitetstilbud for hjemmeboende inngår i dette.

Videre kapasitetsutvikling for omsorgsbolig med heldøgns omsorg og lokalisering av driftsapparat for hjemmebaserte tjenester kommer da i fase 2.
   
 
 
    

PS 048/18 Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling på vannforsyning enstemmig vedtatt.
Ved votering ble komiteens innstilling på avløp enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  

Kommunestyret gjør følgende prioriteringer når det gjelder vann/avløp i neste 4-årsperiode.

Vannforsyning:

2018:

 • Rehabilitering vannledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering høydebasseng Hallia
 • Utskifting eternittledninger Vuku
 • Vannforsyning Ulvilla, sluttoppgjør
 • Planlegging vannledningsnett Vinne
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering vannledningsnett Tinna/Ørin
 • Planlegging nytt høydebasseng Ulvilla
 • Planlegging og bygging av nytt vannledningsnett Leksdal
 • Bygging av nytt ledningsnett Vinne
 • Oppstart bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Planlegging og bygging av nytt høydebasseng Ulvilla/Vuku
   

2020:

 • Bygging av nytt vannledningsnett Vinne
 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Bygging av nytt høydebasseng Hallia
 • Rehabilitering av vannledningsnett Tinna/Ørmelen
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
   

2021:

 • Utvidelse av vannrenseanlegg Hallemsåsen, forprosjekt
 • Ferdigstillelse av nytt høydebasseng Hallia
 • Bygging av nytt høydebasseng Vuku/Ulvilla
 • Planlegging og bygging av vannledningsnett Ørmelen/Prærien/Garpa/Ørin
 • Oppgradering reservevann Leklem
   

 
Avløp:

2018:

 • Rehabilitering av ledningsnett Volhaugvegen
 • Detaljprosjektering og oppstart av nytt ledningsanlegg Leksdal
 • Ferdigstillelse avløpsanlegg Fætta
 • Nytt avløpsanlegg Vuku sentrum
 • Detaljprosjektering Tinna
 • Sluttoppgjør Ørin/Sørgata
   

2019:

 • Rehabilitering av ledningsnett Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Sanering av avløpsanlegg Ørmelen/Garpa/prærien/Ørin, planlegging
   

2020:

 • Sanering av avløp Tinna
 • Avløpsanlegg Leksdal
 • Avløpsanlegg Vuku
 • Sanering av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin, planlegging
   

2021:

 • Sanering av avløp Ørmelen
 • Planlegging og bygging av avløpsanlegg Prærien/Garpa/Ørin
 • Planlegging avløp Vinne
   

Rådmannen foreslår at tiltaksplan revideres årlig.  

  
 
    

PS 049/18 Festetomt M. W. Eiendom AS    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  

 1. Søknad fra M. W. Eiendom AS om å feste industritomt (2 216 kvm) på Ørin sør, gnr.277/bnr.321/fnr.2, imøtekommes og gjøres gjeldende fra 01.3.18.
 2. Feste gis på standard vilkår og med årlig festeavgift på 6 % av tomtens beregnede verdi (514 kr/kvm).
 3. Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre kontrakten.
   


   
    

PS 050/18 TW Handel AS - søknad om salgsbevilling for øl ved Rema 1000 Suljordet    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  

 1. TW Handel AS, org.nr. 920 662 439, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Rema 1000 Suljordet ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020.
 2. Formannskapet godkjenner Tore Wechsung og Wenche Jermstad Wechsung som henholdsvis styrer og stedfortreder for bevillingen. '
 3. Salgstider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikke gruppe 1 som nevnt i saksopplysninger.
    
   
   
      

PS 051/18 Valg av nye varamedlemmer i innvandrerrådet    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  
Følgende oppnevnes som nye varamedlemmer i innvandrerrådet for resten av valgperioden 2015-2019:

 1. Zeynab Khodadadi
 2. Abdel Moneim Dibo
 3. Reem Abdul Majed Alatasi
 4. Mehari Tsegay Berhane  
   

 
    

PS 052/18 Joachim Waade Nessemo - søknad om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:  

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Joachim Waade Nessemo om fritak fra vervet som varamedlem i kommunestyret for partiet Venstre for resten av valgperioden 2015-2019.
 2. Varamedlemmer på Venstres liste i kommunestyret rykker opp i uforandret rekkefølge.
   

 
 
    

PS 053/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr 8.5.18   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:  
Rådmannen foreslår at Verdal kommune ikke avgir høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  
 
 
    

PS 054/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 24.05.2018

BEHANDLING:  
Før møtet ble det avviklet generalforsamling i VekstTorget og Verdal Boligselskap.
Generalforsamling Verdal Boligselskap – orientering ved styreleder

Før møtet ble det gitt følgende orientering:

Rådmann orienterte om:

 • Personal- og HMS-sjefsstilling utlyst – og fristen utgått. Arbeidet med innkalling til intervju starter nå.
 • Møte i Petroleumspolitisk utvalg Trøndelag 23. mai.
 • Neste uke samling med virksomhetsledere i Åre for å jobbe med økonomiplan og de endringsprosesser vi har på styringssiden.
 • 25. mai en merkedag - dato for inntreden av GDPR i Norge. Personvernombud i Verdal kommune blir Line Therese Ertsås.
 • Befolkningsutvikling 1. kvartal 2018.
 • Digitalisering – alle kommuner i Trøndelag og fylkeskommunen går sammen for å anskaffe felles saks- og arkivsystem. KS digitalisering – rådmannen har en forståelse for, etter budsjettbehandlingen, at Verdal skal være med dette.
   

Ordfører orienterte om:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

 • Møte mellom Nidaros bispedømmeråd, Sør-Innherad prosti, rådmann og ordfører i Verdal.
   

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.4.

 • Rådmannens lønn – tilbakemeldinger. 
   


   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 28.05.2018 08:38
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS