Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 24.05.18 - PS 46/18 Regnskap og årsberetning 2017

Saksbehandler : Helge Holthe

Arkivref : 2018/6765 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 24.05.2018 46/18
Kommunestyre 28.05.2018 43/18

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Verdal kommunes årsregnskap fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 27.560.123,65.
 2. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
 3. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
 4. Rådmannen vil senere legge fram en sak som følger opp vedtak i kommunestyret 29.01 sak 3/18 punkt 13. Dette gjelder disponering av årsresultat til innbyggerdialog og nærmiljø.
   

Vedlegg:

 1. Regnskap 2017 
 2. Årsberetning 2017 - Verdal kommune
 3. Revisjonssberetning 2017 - Verdal kommune
 4. Nummerert brev nr. 2 - Verdal kommune
 5. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 - Verdal kommune
 6. Finansforvaltning, årsrapport 2017 – Verdal kommune
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Med dette legges Verdal kommunes årsberetning og regnskap for 2017 fram til behandling. Kommunens regnskap for 2017 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 27,6 millioner kroner.

Året 2017 har gitt positive regnskapstall og gir dermed grunnlag for å stabilisere kommunens økonomi på et mer tilfredsstillende nivå fremover. Regnskapsresultat i driftsregnskapet viser en driftsmargin (netto driftsresultat) på 33,5 mill kr og et årsresultat (mindreforbruk) på 27,6 mill kr. Regnskapsresultatet for virksomhetene i kommunen viser at virksomhetene har et mindreforbruk (overskudd) på ca 8 mill kr. Dette viser at det har vært god kontroll i virksomhetene og at aktivitetsnivået har vært noen lunde i samsvar med budsjett. Kommunen har oppnådd et netto driftsresultat på 2,9%, og oppnår med det et av sine beste regnskapsår de senere årene. Målet om netto driftsresultat på 2% er nådd, og vel så det. Det gode resultatet skyldes, ved siden av den gode driftsstyringen, i stor grad eksterne forhold (skatt og renter) og en konsekvent bruk av forsiktighetsprinsipp på anslagsposter som har stor risiko. Dermed er resultatet bare delvis representativt for den underliggende driftsbalansen, noe som betyr at det fortsatt er behov for å forbedre driftsmarginen. Eller vi kan si at netto driftsresultat gjerne burde vært enda bedre enn 2,9% i 2017 på grunn av ekstra skatteinntekter mv.

Det gode resultatet gir mulighet for å avsette til disposisjonsfond. Engangspenger bør ikke brukes til å øke aktivitet som krever årlig finansiering. Det er derfor behov for å ta godt vare på de ekstra inntektene som har kommet inn i 2017.
Regnskapsresultatene korrigert for ekstraordinære forhold viser svakere resultat enn det som fremgår direkte av regnskapet. Dette er nærmere omtalt i årsberetningen kapittel 4.5.1. Her er det gjort beregninger for å teste ut om årsresultat 2017 ville vært et bærekraftig resultat i et normalår. Beregningene gir klare indikasjoner på et omstillingsbehov i årene fremover.

Nærmere om regnskapet som er avlagt:
Året 2017 ble et av de bedre årene for kommunens økonomi, slik det også er for flertallet av norske kommuner. Naturlige svingninger i inntekter og utgifter medfører at noen regnskapsår blir vesentlig bedre enn normalårene. Det er påregnelig at slike gode år kan dukke opp i et 10-årsperspektiv. For 2017 kan det gode resultatet i stor grad forklares av ekstra skatteinngang, at rentenivået ble bedre enn lagt til grunn i forsiktige anslag og at pensjonsutgifter ble lavere enn anslagene. For pensjonsutgiftene har pensjonsselskapenes avkastning på pensjonsmidler gitt lavere utgifter enn budsjettert. Dette er forhold utenfor kommunens kontroll. Samtidig vil konsekvent bruk av forsiktighetsprinsipp i anslagene på store og usikre poster, kunne gi store positive budsjettavvik noen år. For regnskapsåret 2017 var det store positive utslag på anslagene for pensjonspremie.

Nærmere om årsberetningen:
Årsberetningen skal gi en analyse av regnskapet og kommunens økonomi. Årsberetningen skal være bindeleddet mellom den historiske analysen og økonomisk planlegging i økonomiplanen. Årsberetningen kapittel 2.2 og 2.3 oppsummerer analysen på kort og lang sikt. Forhold som skal følges opp videre i økonomiplanprosessen er beskrevet i sammendrags form i kapittel 2.4. En mer detaljert analyse av regnskapet er gitt i årsberetningens kapittel 4. Årsberetningen kan gjerne leses i sammenheng med notene i regnskapsdokumentet.

Revisjonsberetning:
Det er avgitt revisjonsberetning med forbehold. Forbeholdene gjelder kjente svakheter av mindre alvorlighetsgrad. Det vil bli gjort nødvendige endringer for å tilpasse regnskapsføring og budsjettrutiner til de merknadene som revisjonen har gitt. Herunder vil alle budsjettvedtak fremover bli dokumentert med pliktige lovbestemte vedlegg (A og B-skjema i hht regnskap- og budsjettforskrift)..
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.05.2018 10:09
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS