Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        14.06.2018
Tid:           11:00. Møtet startet med lunsj med Fylkesmannen. Slutt kl. 15:05.
Til stede:  9  representanter,


Formannskapets møte startet kl. 11.00 med lunsj sammen med fylkesmann og assisterende fylkesmann. Saksbehandling startet kl. 11.50.

Sak 68/18 ble behandlet før sak 67/18
 
  

  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 55/18 Godkjenning av møteprotokoll 24.05.2018 Protokoll
PS 56/18 Tertialrapport 1 - 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 57/18 Helsebygg Verdal - miljøambisjoner Saksframlegg Protokoll
PS 58/18 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier Saksframlegg Protokoll
PS 59/18 Ordning for nærmiljøtiltak i Leksdal, Ness og Helgådal Saksframlegg Protokoll
PS 60/18 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg Saksframlegg Protokoll
PS 61/18 Salg tomt Ydsedalen Saksframlegg Protokoll
PS 62/18 Siam Takeaway AS - søknad om fast utvidelse av innendørs skjenkeareal og endring av skjenketid Saksframlegg Protokoll
PS 63/18 Talia Cafè og Bar AS - søknad om fast geografisk utvidelse av utendørs skjenkeareal Saksframlegg Protokoll
PS 64/18 Ørens Meieri AS - skjenkekontroll 4. juni 2018 - prikktildeling Saksframlegg Protokoll
PS 65/18 Silje H. Sjøvold - søknad om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv  Saksframlegg Protokoll
PS 66/18 Orientering - Protokoll
PS 67/18 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2018  Saksframlegg Protokoll
PS 68/18 B-sak. Stiklestadprisen 2018  Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte formannskap 14.06.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Arild Kvernmo Pedersen møtte som vara 
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Nei Torill Elverum møtte som vara
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Nei Bjørn Holmli møtte som vara 
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Nei Bjørn Stian Hojem møtte som vara 

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 055/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 24. mai 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
         
VEDTAK:
Protokoll fra møte 24. mai 2018 godkjennes.
            
  
   

PD 056/18 Tertialrapport 1- 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
SP v/Marit Voll
fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«I forlengelse av salget av Volden skole, der EØS-reglene ble styrende, er det ikke aktuelt å selge sentralidrettsanlegget. Rådmannen starter prosessen med en ny driftsavtale for anlegget.»

Det ble først votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.
         
INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 1. tertial 2018 og finansrapport 1. tertial Verdal kommune tas til etterretning.
   
 2. Verdal kommunes driftsbudsjett endres slik:
  a) Barnevernet styrkes med 2 mill kr for å dekke anslag merutgifter for 2018.
  b) Renteprognose viser økte renteutgifter for året på 1,5 mill kr som følge av forventet renteøkning i siste del av 2018. Budsjett for renteutgifter økes tilsvarende.
  c) Gjenstående innsparingsbehov flyttes til fellesområdet. Etter budsjettjusteringen i april (PS 25/18, kommunestyret 23.4.2018) gjenstår fortsatt 2.1 mill kr av innsparingskravet på 5,25 mill kr (jf. PS 3/18, kommunestyret 29.01.2018). Gjenstående beløp som fortsatt står som innsparingskrav på virksomheter som produserer tjenester er: 178.572 kr på Kultur, 178.572 kr på Teknisk drift og 178.572 kr på Hjemmetjenesten. I sum betyr dette at innsparingskrav på 535.716 kr flyttes fra tjenestene over til fellesområdet. Etter denne overføringen vil hele innsparingskravet på 2.1 mill kr stå som en midlertidig inntekt (inntektsart 14900) på fellesområdet. Det arbeides videre med konkrete tiltak for å avvikle den midlertidige inntekten i neste budsjettrevidering.
  d) Ytelser til livsopphold reduseres med 500.000 kr. Det utredes om budsjettet kan nedjusteres ytterligere i en senere budsjettjustering.
  e) Finansiering av punktene a, b og c foretas med 500.000 kr fra reduserte utgifter i punkt d. Resterende som mangler finansiering føres midlertidig som innsparingskrav (inntektsart 14900) på fellesområdet. Innsparingskravet er da bare en midlertidig løsning som krever oppfølging i neste budsjettrevisjon. Årsaken til at budsjettjusteringen får en midlertidig finansiering, er at det er nødvendig å utrede konkrete tiltak før budsjettrammene til virksomhetene kan reduseres.
  f) Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige endringer mellom virksomhetsområdene for å tilpasse pensjonskostnadene/lønnsoppgjør.
  g) Midler til prosjekt Ungdomslos for høsten 2018 finansieres ved bruk av disposisjonsfond med 850.000 kr i samsvar med politisk vedtak i 2017, jf PS055/17.Øvrig finansiering er ved bruk av statlige prosjektmidler (Ungdomslos) kr 350.000. Tiltaket har varighet fram til sommer 2019.
  h) Den samlede virkning av budsjettjusteringen fremgår av budsjettskjema 1A og 1B. Budsjettskjemaene er lagt inn som vedlegg i saken.
   
 3. Analyse av Kostra, befolkningsdata og tjenestedata utarbeides i løpet av juni-august og legges fram etter sommeren.
   
 4. I forlengelse av salget av Volden skole, der EØS-reglene ble styrende, er det ikke aktuelt å selge sentralidrettsanlegget. Rådmannen starter prosessen med en ny driftsavtale for anlegget.
   

           
  
   

PS 057/18 Helsebygg Verdal - miljøambisjoner  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Innstilling fra komite plan og samfunn ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING: 
Verdal kommune legger dokument «Helsebygg Verdal – miljøambisjoner» til grunn for videre arbeid med planlegging av helsebygget.
        
 
   

PS 058/18 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Nidaros bispedømme, den lokale kirken og Verdalsamfunnet har en unik posisjon inn mot 2030. Posisjonen bør følges opp med tydelige ambisjoner og posisjoneringer for flere aktører, også kirken. Verdal kommunes ambisjoner innbefatter å skape partnerskap inn mot 2030, men også partnerskap som peker på utvikling i årene etter.

Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot en 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst økt tilstedeværelse både for prosti og den lokale kirken i Verdal for å være en synlig aktør inn mot 2030.

I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad. Stiklestad er den norske kirkes arnested og Stiklestads symbolkraft som det store vendepunktet for kirkens tilstedeværelse gir muligheter for både kirke og samfunn. Prostisetet bør følgelig plasseres på Stiklestad.

Stiklestad prosti bør bli det nye navnet på nytt prosti.   
 
 
    

PS 059/18 Ordning for nærmiljøtiltak i Leksdal, Ness og Helgådal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
AP v/Arild K. Pedersen fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Verdal kommune bevilger kr 1.000.000,- fra disposisjonsfond til nærmiljøtiltak.

Formannskapet legger til grunn at en ordning som eksklusivt rettes mot kun 3 grender; Helgådal, Ness og Leksdal verken ivaretar grunnleggende likebehandlingshensyn eller en rettferdig fordeling av midlene Verdal kommune avsetter til formålet nærmiljøtiltak. Slik ordningen er beskrevet i saken ekskluderer de aller fleste grendene i Verdal fra å delta i ordningen. Slike grender kan eksempelvis være Leirådal, Sul og Ulvilla – som alle er grender preget av en solid og aktiv frivillighet.

Av hensyn til ordningens godhet utsettes derfor saken, og rådmannen bes komme tilbake med ny sak til politisk behandling der etableringen av en ordning gjeldende for hele kommunen, med lik metodisk tilnærming for alle grender, utredes. Ordningen gjøres søkbar, og det utarbeides egne retningslinjer med nærmere beskrivelser av krav og kriterier knyttet til ordningen.

I saken belyses også nærmere hvorvidt det er forsvarlig å gjøre unntak fra en slik helhet for området som omfattes av kommunedelplan Verdal by.»

Ved votering ble utsettelsesforslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
          
VEDTAK:  
Verdal kommune bevilger kr 1.000.000,- fra disposisjonsfond til nærmiljøtiltak.

Formannskapet legger til grunn at en ordning som eksklusivt rettes mot kun 3 grender; Helgådal, Ness og Leksdal verken ivaretar grunnleggende likebehandlingshensyn eller en rettferdig fordeling av midlene Verdal kommune avsetter til formålet nærmiljøtiltak. Slik ordningen er beskrevet i saken ekskluderer de aller fleste grendene i Verdal fra å delta i ordningen. Slike grender kan eksempelvis være Leirådal, Sul og Ulvilla – som alle er grender preget av en solid og aktiv frivillighet.

Av hensyn til ordningens godhet utsettes derfor saken, og rådmannen bes komme tilbake med ny sak til politisk behandling der etableringen av en ordning gjeldende for hele kommunen, med lik metodisk tilnærming for alle grender, utredes. Ordningen gjøres søkbar, og det utarbeides egne retningslinjer med nærmere beskrivelser av krav og kriterier knyttet til ordningen.

I saken belyses også nærmere hvorvidt det er forsvarlig å gjøre unntak fra en slik helhet for området som omfattes av kommunedelplan Verdal by.

  
 
    

PS 060/18 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
  
INNSTILLING:   
Kommunestyrets vedtak i K-sak 21/17 legges til grunn for høringsuttalelse til handlingsprogram for tiltak på eller langs fylkesvegene.
Kommunestyret prioriterer følgende investeringstiltak innenfor fylkesvegnettet i Verdal kommune:

Forsterkning til 10 tonns bæreevne med asfalt:

 • FV. 160, Skjækerfossen - Vera
 • FV170, Lein – Skurset
   

Punktvis utbedring:

 • Fylkesveg 757 Stiklestad alle X Verdal videregående skole
 • FV 759, Stiklestad - Steinkjer
   

Bruer med store skader slik at ny bru er nødvendig:

 • Kvernbrua på FV72.
   

Nye gang/sykkelvegprosjekter:

 • FV 72, GS Vinne – Levring
 • FV 757, GS Vuku sentrum
 • FV 759 Lund – Leksdal skole (GS)»
   

I forhold til delstrategien ønsker kommunestyret å påpeke viktigheten av tiltak på E6:

 • Utbedring av strekningen E6 Fleskhus – Koa
 • Gang/sykkelveg langs strekningen Fleskhus – Koa
 • Utbedring av kryss Fv 72 Jamtlandsvegen X E6 Vinne
 • Ny arm ut fra industriområdet. 
   


   
    

PS 061/18 Salg tomt Ydsedalen    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Utdelt i møtet:

Karl B. Hoel ba om å få vurdert sin habilitet, jfr. forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Hans kone jobber ved de to barnehagene som skal bli en, i tillegg til at han driver samdrift med den som eier jord som er tenkt som adkomstveg. Det siste kan gi et lite inntektstap for hans del. Ved votering ble Hoel enstemmig erklært habil.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  

 1. Læringsverkstedet og Verdal kommune inngår opsjonsavtale på kjøp av barnehagetomt av eiendommen gnr/bnr 10/2. Opsjonsavtalen skal ha to års varighet fra den er underskrevet. Arealet til tomta avhenger av barnetallet, og skal bestemmes av barnemyndighet.
   
 2. Dersom læringsverkstedet kjøper eiendommen er kjøpesummen satt til 4 mill.kr. Alle omkostninger for øvrig dekkes av kjøper.
   
  Forutsetning for kjøp er at området omreguleres til barnehageformål.
  Dersom bygging at bygging på tomta ikke har startet innen 2 år fra det tidspunkt avtale om kjøp er underskrevet, har Verdal kommune rett til å kjøpe tilbake tomta til kr 4 mill. kroner.
   
  Hvis disse to forutsetningene ikke er gjennomført, avsluttes opsjonsavtalen mellom Læringsverkstedet og Verdal kommune.
   

Rådmannen gis fullmakt til å sluttføre opsjonsavtale og salgsavtale
   
 
 
    

PS 062/18 Siam Takeaway AS - søknad om fast utvidelse av innendørs skjenkeareal og endring av skjenketid
 
   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Søknad fra Siam Takeaway AS om utvidelse av innendørs skjenkeareal imøtekommes.

Skjenketidene endres slik:
Man-tors fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
Fre-lørd fra kl. 12.00 til. 01.00.
Søndag fra kl. 12.00 til kl. 23.00  

 
    

PS 063/18 Talia Cafè og Bar AS - søknad om fast geografisk utvidelse av utendørs skjenkeareal    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:
«Søknad fra Talia Café og Bar AS om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal innvilges som omsøkt.»

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og fellesforslaget, der fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
          
VEDTAK:  
Søknad fra Talia Café og Bar AS om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal innvilges som omsøkt.  

 
 
    

PS 064/18 Ørens Meieri AS - skjenkekontroll 4. juni 2018 - prikktildeling   Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.
  
VEDTAK:  
Ørens Meieri AS tildeles 2 prikker for overtredelser av alkohollovens § 1-9 siste ledd og forskrift til alkoholloven kapittel 8 gjeldende fra 1. juni 2018.

Begrunnelse:
Manglende internkontroll, jfr. alkohollovens § 1-9 siste ledd og forskrift til alkoholloven kapittel 8.
  
 
    

PS 065/18 Silje H. Sjøvold - søknad om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Arild K. Pedersen (AP) orienterte på vegne av Høyre at forslag til pkt. 3 – 16 vil bli fremmet i kommunestyrets møte og at det bes om at pkt. 1 og 2 avstemmes i formannskapet.

Votering:

 • Pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2 - enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 3 til pkt. 16 vil bli fremmet i kommunestyret.
   

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje H. Sjøvold om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre i permisjonstiden.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret i permisjonstiden:
 4. Som varaordfører i permisjonstiden velges:
 5. Nytt medlem og nestleder i kommunalt klageorgan i permisjonstiden:
 6. Nytt medlem i representantskapet i IKA Trøndelag i permisjonstiden:
 7. Nytt medlem i KS organer i permisjonstiden:
 8. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden:
 9. Ny personlig vara i representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden:
 10. Ny personlig vara i representantskapet i KonSek i permisjonstiden:
 11. Vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden:
 12. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden:
 13. Ny personlig vara i Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden:
 14. Ny personlig vara i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden:
 15. Nytt medlem i innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris i permisjonstiden:
 16. Nytt medlem i referansegruppe nytt helsebygg i permisjonstiden:  
   

 
 
    

PS 066/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:  
Rådmannen orienterte om:

 • Askeladden barnehage legges ned fra 1.8.18 og ønsker at kommunen kjøper utstyr på utearealet (arealet eies av kommunen).
 • Nominert til pris for boligsosialt arbeid – 6 nominert.
 • Havnedirektør på besøk i forrige uke.
 • Virksomhetsledergruppen på samling i Åre med tema kommuneplan samfunnsdel, spørsmål om endring av visjon, økonomi og ledelse.
 • Oppfølging av merknader regnskap 2017.
   

Spørsmål fra Marit Voll
Fått henvendelser fra interessegruppe i forhold til annen tomt for helsebygg. Vi har jo et kommunestyrevedtak på den tomten som vi arbeider ut i fra. Har vi kommet langt i prosessen? Ønsker en vurdering fra rådmannen i forhold til konsekvenser med å endre tomt nå: kostnad framdrift i prosjekt og evt. andre utfordringer.
 
Rådmann svarte på spørsmålet, med følgende hovedmomenter:
Vi har sett at et alternativt område er trukket fram av noen. Dette er arealer vi har fått omdefinert til boligformål i prosessen med kommunedelplan Verdal by, en prosess som har blitt omtalt som god i dialogen med regionale statsmyndigheter. Isolert sett er det mer krevende å få omdefinert arealer til boligformål enn til offentlige formål, og det er også av den grunn riktig å holde det avsatte området til boligformål til det formålet. Det er ikke mange andre naturlige utvidelsesområder for boligbygging i sentrum, ut over den pågående fortettingen.

Vi har gjennom nesten ett år holdt på med prosess sammen med Verdal videregående skole for å avstemme at arbeidet med reguleringsplanlegging – og planleggingen generelt - blir samlet i en helhet, med kommunens utbygging og skolens masterplan for uteområder og bygg. Samarbeidet med skolen for m.h.t. innhold er også godt i gang, slik at nærheten kan gi merverdi for utdanningsløpene ved skolen. Alt dette i tråd med kommunestyrets flere vedtak i utviklingsprosessen. Det er også søkt skjønnsmidler for et femårig utviklingsprogram tuftet på den prosessen vi er i gang med.

En stedsendring ville gi stort tidstap (herunder helt ny reguleringsprosess) og være ødeleggende for det samspillet vi har etablert med den videregående skolen. Kommunen måtte bruke mye penger på å anskaffe tomt, samt at vi fjerner muligheten for boligbygging på det aktuelle området. Sannsynligvis noe økt adkomstproblematikk, og reversering av mulighetene for en mer samlet effektiv utvikling i de kommende faser av den nødvendige helse- og velferdsutbyggingen kommunen må gjøre.

Spørsmål fra Pål Sverre Fikse – skjenkebestemmelser i sentrum. Hatt tilfeller av avisskriving med de skjenkebestemmelsene vi har. Ikke nye festarenaer i det skisserte området. Noe er kultur og noe er fest – og kan virke tilfeldig hvem som får og ikke får. Erfaringer om hvordan dette fungerer og ta en diskusjon på det.

Rådmann svarte: Det har vært en del avisoppslag og en del skriv og telefoner om dette. Det ville vært enklere for mange å si ja til alle. Kommunestyret har vedtatt hvordan dette skal være, og da forholder vi oss til det. I tillegg er det å ha et bevist forhold til hvorfor vi har vilkår. Dette kan vurderes ved revidering av Ruspolitisk handlingsplan og gjennomgang av vilkår i til neste bevillingsperiode. Vi har også prosess med nabokommuner i felles politiråd for å få like skjenkebestemmelser og lik praksis i aksen Snåsa - Frosta.   

 

 
PS 067/18 PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2018    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Rådmann forlot møtet.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

Protokoll ble utdelt i møtet.

Ved votering ble ordførers tilråding enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:  
Formannskapet godkjenner protokoll for fastsettelse av rådmannens lønnsbetingelser fra 01.01.18.
  
 
    

PS 068/18 B-sak. Stiklestadprisen 2018    Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 14.06.2018

BEHANDLING:
Saken ble behandlet før sak 67/18.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i henhold til kommunelovens § 31.2.

Innstilling fra innstillingskomite for Stiklestadprisen ble utdelt i møtet.

Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:  
Formannskapet vedtar komiteens innstilling på kandidat til Stiklestadprisen 2018. 
 
    


   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 15.06.2018 14:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS