Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18 - PS 57/18 Helsebygg Verdal - miljøambisjoner

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/4302 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 12.06.2018 54/18
Formannskap 14.06.2018 57/18
Kommunestyre 18.06.2018  

 

Rådmannens innstilling: 
Verdal kommune legger dokument «Helsebygg Verdal – miljøambisjoner» til grunn for videre arbeid med planlegging av helsebygget.

Vedlegg:
Helsebygg Verdal – miljøambisjoner.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger: 
Internasjonale føringer:
I henhold til opplysninger gitt på regjeringen.no er Paris-avtalen den første rettslig bindende klimaavtale med reell global deltakelse. Alle land har plikter og rettigheter i avtalen. Alle land skal ha utslippsmål og rapportere på dem.
Avtalen finnes i lenka:
https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09r01.pdf
 
Nasjonale føringer:
Nasjonale føringer er gitt fra klima- og miljødepartementet og finnes blant annet under https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/id925/. Det refereres:

Norske politikere har gjennom klimaforliket i Stortinget vedtatt mål for klimapolitikken og tiltak for hvordan vi skal nå målene.
Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012 mellom alle de politiske partiene med unntak av Fremskrittspartiet. Forlikene er et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Avtalen inneholder mål for utslippsreduksjoner i 2020, herunder ambisjoner for nasjonale utslippsreduksjoner og et langsiktig mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn.

Overordnede mål for den norske klimapolitikken

 • Norge skal overoppfylle Kyoto-forpliktelsen med 10 prosentpoeng i første forpliktelsesperiode.
 • Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
 • Norge skal være karbonnøytralt i 2050.
 • Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 2030.
   

Lokale føringer:
Verdal kommune har vedtatt klima- og energiplan for perioden 2010 – 2020. I tillegg har samkommunestyret behandlet en sak om klima og miljøstrategi i møte den 06.10.2017.

Vedtatt klima og energiplan gir konkrete føringer for nye kommunale bygg, i planen anføres det blant annet:
Verdal kommune har fokus på effektivisering av energibruken i kommunale bygg og vil fortsette å hente ut potensialet innen energiøkonomisering i alle nye og eksisterende bygg og anlegg. Vi skal prioritere tiltak som monner. Videre skal kommunen sette ambisiøse mål og iverksette tiltak i egen virksomhet.

 • Legge til rette for bruk av fornybare energikilder for oppvarming i kommunale bygg ved at all nye og rehabiliterte bygg over 500 m2 bygges med vannbårent varmesystem.
 • Redusere spesifikk energibruk i kommunale bygg og anlegg med 20 % innen 2020
 • Den spesifikke energibruken (kWh/m2) i kommunal virksomhet skal være redusert med 20 % innen 2020.
 • Vi skal ha utviklet minst 40 GWh/år småskala fornybar kraftproduksjon innen 2020.
   

I sak behandlet av samkommunestyret 06.10.2017 ble vedtaket som følgende:

Samkommunestyret foreslår at disse strategiene for klima og miljø blir tatt inn i neste revisjon av kommuneplanens samfunnsdel.

 • Minske transportbehovet i og rundt våre tettsteder.
 • Overgang til utslippsfrie transportmidler, det vil si el og hydrogen som energibærere.
 • Minske energibehovet i bygningsmassen og bruke fornybar energi til oppvarming.
   

Vurdering:
Med henvisning til vedtatt klima- og energiplan er det laget et bærekraftsnotat for planlagt helsebygg. Notatet er forholdsvis omfattende og målene er ambisiøse slik vedtatte klima- og energiplan krever. Notatet må sees på som ambisjoner, ikke absolutte krav. Konsekvenser av ambisjonene og konkrete tiltak blir vurdert videre i prosjektet, blant annet med levetidskostnader. Uansett anbefaler rådmannen at ambisjonene legges høyt slik notatet legger opp til. På den måten svares det opp både på eksisterende klima- og energiplan og strategier foreslått av samkommunestyret.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 13.02.2020 08:31
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS