Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18 - PS 58/18 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/7245 - /017

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 58/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  
Nidaros bispedømme, den lokale kirken og Verdalsamfunnet har en unik posisjon inn mot 2030. Posisjonen bør følges opp med tydelige ambisjoner og posisjoneringer for flere aktører, også kirken. Verdal kommunes ambisjoner innbefatter å skape partnerskap inn mot 2030, men også partnerskap som peker på utvikling i årene etter.

Verdal kommune har forventninger til at endringene bidrar til å bygge positivt opp under kirkens plass inn mot en 1000-års markering av de historiske hendingene på Stiklestad i 1030. Disse forventningene favner både oppmerksomhet og ikke minst økt tilstedeværelse både for prosti og den lokale kirken i Verdal for å være en synlig aktør inn mot 2030.

I denne sammenheng vil det være viktig at de endringer som skal skje gjennom organiseringen av prostiene og med det endring i ressursbruken, at en ny organisering avstedkommer en tydelig prioritering av Kirkens ressurser mot en sterkere administrativ tilstedeværelse på Stiklestad. Stiklestad er den norske kirkes arnested og Stiklestads symbolkraft som det store vendepunktet for kirkens tilstedeværelse gir muligheter for både kirke og samfunn. Prostisetet bør følgelig plasseres på Stiklestad.

Stiklestad prosti bør bli det nye navnet på nytt prosti.
  
Vedlegg:
Samlet saksframstilling av formannskapssak 138/17
Brev datert 6. april 2017 fra Nidaros bispedømmeråd
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Nidaros bispedømmeråd har i brev datert 6. april 2018 sendt på høring sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier.

Høringsfristen er satt til 1. juli 2018.

Nidaros bispedømmeråd har hatt en bred gjennomgang av bispedømmets ressurssituasjon og ressursfordeling på bakgrunn av et dokumentert og erkjent innsparingsbehov. Høringssvarene forut for behandlingen i bispedømmerådet ga tydelig støtte til en reduksjon av antall prostier fra 10 til 8, i tillegg til et antall menighetsprestestillinger. En ytterligere prostisammenslåing i Trondheim ble vedtatt som en 3-årig forsøksordning fra 1.4.2018. Når det gjelder et forslag om å slå sammen Sør-Innherad prosti med Stjørdal, ble dette i bispedømmerådet omfattet av sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prostier. Foreliggende høring er en oppfølging av det vedtaket og en start på prosessen med å forberede sak til bispedømmerådet om et eventuelt vedtak om sammenslåing av prostiene Sør- og Nord-Innherad.

Nidaros bispedømmeråd foreslår at Nord-Innherad og Sør-Innherad prosti slås sammen fra 1.1.19.

I høringsnotatet er det 5 høringsspørsmål. 2 av disse er aktuelle for Verdal kommune og gi høringsuttalelse på. Disse er:

  • Spørsmål 3: Har høringsinstansene synspunkter på navnet på prostiet?
  • Spørsmål 4: Har høringsinstansene synspunkter på plassering av prostesetet?
     

I høringsnotatet er det under pkt. 4.1. foreslått tre alternativ på navn på et nytt prosti. Det tredje alternativet er Stiklestad prosti og at en slik navngivning ville sterkere markere prostiet som en ny enhet og gi prostiet en tydelig kirkelig identitet. Stiklestad som navn ville markere prostiets tilknytning til et av kirkens og bispedømmets mest symboltunge steder. En slik navngivning vil også korrespondere godt med Nidaros som bispedømmets navn.

I høringsnotatets pkt. 4.2 er det også foreslått tre alternativ på plassering. Der er Stiklestad foreslått som ett av alternativene. Stiklestad er prostiets viktigste symbolsted – både kirkelig og sekulært, historisk og dagsaktuelt. Fram mot nasjonaljubileet i 2030 vil Stiklestad kreve kirkens tilstedeværelse og bidrag i de kontinuerlige samtalene om kirkens, lokalsamfunnets og nasjonens identitet, røtter og arv – uavhengig av prostesetes plassering. På Stiklestad vil prosten være kirkens viktigste lokale symbolbærer. Hvor symbolbæreren har sitt sete er et praktisk spørsmål, men langt fra bare det. Stiklestad er et sted som både vil gi kraft til symbolbæreren og som har kraft til å bære symbolet.

Vurdering:
Formannskapet behandlet i møte 7. desember 2017, som sak 138/17 sak om prostistruktur i Nidaros bispedømme. Vi var ikke høringspart i den første høringsrunden, men det ble vurdert som naturlig at formannskapet benyttet anledningen til å ytre sine synspunkter i saken overfor Nidaros Bispedømmeråd. Samlet saksframstilling av saken følger vedlagt.

Ut i fra tidligere behandling i formannskapet, og høringsnotatets vurderinger angående plassering og navn på det nye prostiet foreslår rådmannen at vedtak i formannskapets møte 7. desember 2017 gjentas som høringsuttalelse med noen få tilføyelser.

I tillegg tilrår rådmannen, som en naturlig følge av plassering, at navnet på det nye prostiet blir Stiklestad prosti.
 

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 12:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS