Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 60/18 Høring utkast til delstrategi veg og innspill til handlingsprogram veg

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2018/7053 - /Q10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 60/18
Kommunestyre    

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyrets vedtak i K-sak 21/17 legges til grunn for høringsuttalelse til handlingsprogram for tiltak på eller langs fylkesvegene.
Kommunestyret prioriterer følgende investeringstiltak innenfor fylkesvegnettet i Verdal kommune:

Forsterkning til 10 tonns bæreevne med asfalt:

 • FV. 160, Skjækerfossen - Vera
 • FV170, Lein – Skurset
   

Punktvis utbedring:

 • Fylkesveg 757 Stiklestad alle X Verdal videregående skole
 • FV 759, Stiklestad - Steinkjer
   

Bruer med store skader slik at ny bru er nødvendig:

 • Kvernbrua på FV72.
   

Nye gang/sykkelvegprosjekter:

 • FV 72, GS Vinne – Levring
 • FV 757, GS Vuku sentrum
 • FV 759 Lund – Leksdal skole (GS)»
   

I forhold til delstrategien ønsker kommunestyret å påpeke viktigheten av tiltak på E6:

 • Utbedring av strekningen E6 Fleskhus – Koa
 • Gang/sykkelveg langs strekningen Fleskhus – Koa
 • Utbedring av kryss Fv 72 Jamtlandsvegen X E6 Vinne
 • Ny arm ut fra industriområdet.
   

Vedlegg:

 1. Delstrategi veg.
 2. Høringsbrev delstrategi
   

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
I Nord-Trøndelag har det vært tradisjon å rullere fylkesvegplanen hvert fjerde år. Planene har vist strategier for investeringer, drift og vedlikehold på fylkesvegnettet og har inneholdt en handlingsplan for investeringer.

Fylkestinget i Trøndelag vedtok i 2018 å sende et høringsdokument for delstrategi veg til kommuner, regionråd og andre aktuelle høringsparter for innspill. Det planlegges å utarbeide fem delstrategier innen områdene veg, sjø, mobilitet, gods og trafikksikkerhet i løpet av 2018. Delstrategi veg er det første som sendes på høring. I dialogmøter med kommunene og regionrådene i høringsperioden, vil alle fem delstrategiene være tema. For Midt-Trøndelag planlegges det dialogmøte til den 19. juni, møtet blir sannsynligvis holdt i Levanger.

I høringsbrevet varsles det at det ikke blir tid til å sende handlingsprogram veg for 2018 på høring. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

Høringsuttalelse det bes om nå gjelder både for delstrategien og innspill til kommende handlingsplan for fylkesveger. 
 
Vurdering:
Handlingsprogrammet:
Verdal kommunestyre behandlet sak vedrørende «Innspill til Fylkesvegplan 2018 – 2021» som K-sak 21/17 i møte den 27.03.17. Vedtak i saken ble som følger:
«Verdal kommune har følgende innspill til prioriterte investeringer ved utarbeidelse av Fylkesvegplan 2018 – 2021 (2023)

Fornyingsprosjekt:

 • Fv 758 Vuku – Stene skanse
   

Forsterkning til 10 tonns bæreevne med asfalt:

 • FV. 160, Skjækerfossen - Vera
 • FV170, Lein – Skurset
   

Punktvis utbedring:

 • Fv 757 Havnekrysset øst – Holbergkrysset
 • Fylkesveg 72 Jamtlandsvegen X Verdal videregående skole
 • FV 759, Stiklestad - Steinkjer
   

Bruer med store skader slik at ny bru er nødvendig:

 • Kvernbrua på FV72.
   

Nye gang/sykkelvegprosjekter:

 • FV 72, GS Vinne – Levring
 • FV 757, GS Vuku sentrum
 • FV 759 Lund – Leksdal skole (GS)»
 • Fv 758 – Vuku – Stene skanse er utført, likeens med Fv 757 Havnekrysset øst – Holbergkrysset.
   

I rådmannes instilling er det tatt hensyn til utførte prosjekt.

Delstrategien:
Dokumentet delstrategi veg er et omfattende dokument der det er lagt stor vekt på overordnet visjoner og strategier samt beskrivelser av dagens situasjon.

I delstrategien er det anført blant annet:
"Trøndelag fylkeskommune har en målsetting om å ha en infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og regional utvikling. Dette skal bidra til at regionen på bærekraftig vis, er attraktiv for bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et senter innenfor forskning og utdannelse."

Om kommende utbygging av E6 skrives det:
"Vegselskapet «Nye veier AS» prioriterer E6 gjennom fylket. Bygging av ny E6 gjennom Trøndelag vil med ny kryss - struktur, påvirke trafikkstrømmene på det parallelle lokalvegnettet og i sentrumsområdene. Det er viktig å stille med ressurser for å møte de utfordringene og mulighetene for byene og tettstedene denne E6-utbygginga kan gi."

Med henvisning til det over kan vi ikke unngå å nevne tiltak som rådmannen anser som aller viktigst angående trafikksikkerhet og beredskap, selv om det gjelder E6 og ikke fylkesveger. Det gjelder:

 • Utbedring av strekningen E6 Fleskhus – Koa
 • Gang/sykkelveg langs strekningen Fleskhus – Koa
 • Utbedring av kryss Fv 72 Jamtlandsvegen X E6 Vinne
 • Ny arm ut fra industriområdet.
   


  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 13:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS