Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 63/18 Talia Cafè og Bar AS - søknad om fast geografisk utvidelse av utendørs skjenkeareal

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/4671 - /U63

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 63/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Søknad fra Talia Café og Bar AS om fast utvidelse av utendørs skjenkeareal avslås.

Begrunnelse:
Det ikke er ønskelig med etablering av en ny fast utendørs festarena så tett inntil større boligkonsentrasjon.

Vedlegg:
Søknad med vedlegg.
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Talia Cafè og Bar AS søker i brev datert 20.04.18 om fast utvidelse av skjenkeareal til å gjelde parkeringsplass på framsiden av huset (ut mot Jernbanegata) og på baksiden (ut mot Vektergata). Fra før har Talia skjenkebevilling innendørs, bakgården og på avgrenset område på framsiden.

De områdene som ønskes skjenkebevilling på er:
Kart som viser tiltenkte utendørs skjnkearealer 

Det er forskjellige eiere på de omsøkte områdene, og bevillingshaver har oversendt avtale om bruk av disse til utendørs skjenking.

Eier av område 1 og 2 har uttalt følgende i epost av 17.04.18:
«Viser til din forespørsel om å kunne benytte utearealene bak mot Vektergata i forbindelse med ulike arrangementer. Vi har ikke noe imot dette, så frem området er innenfor arealene som vi eier. I tillegg må du selv ta ansvaret for alle offentlige og private søknader/nabovarsel/søppel/- utstyr/inngjerdinger/hærverk m.m. Dette innbefatter alt av arbeider og kostnader knyttet til bruken av disse arealene. Arrangementene må foregå innenfor alle lover og regler knyttet til tiltaket. Fint om du kan sende oss en oversikt over hvilke datoer du har planlagt dine arrangementer.»

I den første uttalelsen står det ingen ting om arealet på framsiden (område 1). Eier har derfor i ny mail den 20. april 2018 uttalt følgende:
«Har ingen betydning, da jeg har skrevet generelt om våre areal i mailen til deg.»

Eier av område 3 har i avtale den 20.04.18 uttalt følgende:

«Kriterier for bruk av området er at Talia stiller seg ansvarlig for at:

  • Parkeringsplassen er ryddet innen påfølgende arbeidsdag kl. 06.00.
  • Eventuelle kostnader med bruk av arealet skal dekkes av Talia.
  • Avtalen mellom Talia og Jernbanegata 19 gjelder for ett kalenderår av gangen.
  • Arrangementene er begrenset til sommeren mellom 1. mai og 31. august. Alle arrangement vil bli varslet på forhånd til brukerne av parkeringsplassen.»
     

Det vil søkes til politi for arrangement som krever ekstra egne godkjenninger, og det vil bli fulgt kommunens retningslinjer på utekonserter med tanke på sikkerhet og volum. Naboer vil bli varslet på forhånd.»

Eier område 1 og 2 Jernbanegata 21 AS c/o Jaras Drift AS.
Eier område 3 Be Jernbanegata 19 Verdal AS v/daglig leder Odd Einar Aarmo

I uttalelsen fra eier til område 3 er det en begrensning med at avtalen gjelder for ett år av gangen.

Det omsøkte arealet utgjør til sammen et areal på 1362 m2.
De har fra før 524,1 m2 utendørs skjenkeareal.
Om søknaden blir innvilget vil det da til sammen utgjøre 1886,1 m2 i utendørs skjenkeareal.

Søknaden er send Lensmannen i Verdal og NAV Verdal til uttalelse.

Lensmannen i Verdal har i brev datert 07.05.18 uttalt følgende:
«Forutsetninger:
Arrangementene er begrenset til sommeren mellom 1. mai og 31. august.
Alle arrangement vil bli varslet på forhånd til naboer.
Det vil søkes til politi for arrangementer som krever ekstra godkjenninger.
Kommunen sine retningslinjer på utekonserter med tanke på sikkerhet og volum må følges.
Med hensyn til serveringstidspunktene og åpningstider anbefaler jeg at lokale forskrifter og praksis i kommunen følges.
Politiet har ingen merknader til at det gis anledning til fast utvidelse av utendørs skjenkeareal, men forutsetningene må følges opp på en god måte.»

NAV Verdal har i brev datert 23.05.18 uttalt følgende:
«Vi viser til oversendte søknad om fast utvidelse av skjenkeareal for Talia Café og Bar AS. Nav Verdal har ingen innvendinger mot at søknaden innvilges såfremt søker overholder de regelverk som gjelder i forbindelse med arrangement utendørs.»

Vi har til opplysning ikke noe eget reglement for arrangementer utendørs.

Vurdering:
Talia Café og Bar AS har pr i dag skjenking innendørs i første etasje og kjeller, i tillegg avgrenset område på framsiden og avgrenset område i bakgården.

I alkohollovens § 1-7 a Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking m.v står bl.a. følgende:
«Ved vurdering av om bevilling bør gis, kan kommunen blant annet legge vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn og hensynet til lokalmiljøet for øvrig.»

Rådmannen har betenkeligheter med å innvilge denne søknaden. Dette bl.a. pga oppføring av leilighetskompleks rett på andre siden av gaten for det omsøkte arealet. Dette kan føre til forringelse av bokvaliteten for de som flytter til disse enhetene og rådmannen ønsker ikke å legge til rette for at det etableres en større utendørs festarena som nærmeste nabo, enn det arealet som bevillingssøker allerede har bevilling for i bakgården.

Ut i fra ovenstående vil rådmannen tilrå at søknad om fast utvidelse av utendørs skjenkareal avslås med begrunnelse at det ikke er ønskelig med etablering av ny fast utendørs festarena så tett inntil større boligkonsentrasjon.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningslovens §§ 28-32 og Fylkesmannen er i hht alkohollovens § 1-16 klageinstans

Talia Cafe og Bar AS kan fortsatt søke om utvidelse av skjenkearealet ved enkelte spesielle anledninger som tidligere. 
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 12:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS