Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 64/18 Ørens Meieri AS - skjenkekontroll 4. juni 2018 - prikktildeling

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/5655 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 64/18

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Ørens Meieri AS tildeles 2 prikker for overtredelser av alkohollovens § 1-9 siste ledd og forskrift til alkoholloven kapittel 8 gjeldende fra 1. juni 2018.

Begrunnelse:
Manglende internkontroll, jfr. alkohollovens § 1-9 siste ledd og forskrift til alkoholloven kapittel 8.
 
Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Nokas har i rapporter datert 21. februar, 21. april og 4. juni rapportert at skjenkestedet mangler internkontroll etter alkoholforskriftens § 8. Ved første rapport den 21. februar ble det gitt frist til bevillingshaver til 31. mars 2018 for å få dette på plass. Ved ny kontroll den 21. april er mangler fortsatt internkontroll etter alkoholloven.

Rådmannen sendte, jfr. forvaltningslovens § 16, forhåndsvarsel til bevillingshaver om tildeling av prikker om dette ikke var på plass innen 1. juni 2018. Ved kontroll av Nokas den 4. juni er fortsatt ikke internkontroll på plass.

Klageadgang:
Jfr. Forskrift til alkohollovens § 10-5 kan prikktildeling påklages etter forvaltningslovens regler (enkeltvedtak). Der klageretten ikke benyttes, kan tildelingen av prikker likevel påklages i forbindelse med klage på evt. senere vedtak om inndragning hvor denne tildelingen av prikker inngår som grunnlag.

Vurdering:
Fra 1.1.16 er det innført prikktildelingssystem. Dette går ut på at når det er gjennomført skjenkekontroll ved et skjenkested og det avdekkes brudd på bestemmelser i alkoholloven, bestemmelser i lov eller i medhold av lov som har sammenheng med alkohollovens formål, eller plikter som følger av vilkår i bevillingsvedtaket skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Oversikt over hvilke brudd som gir prikker går fram av vedlagte forskrift til alkohollovens § 10-3.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt tilsammen 12 prikker, skal bevillingen inndras for et tidsrom på en uke. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Denne toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen blir fornyet i løpet av perioden. Bevillingshaver skal i henhold til forskriftens 10-5 orienteres om konsekvenser for ytterligere prikktildelinger.

Blir Ørens Meier AS tildelt 2 prikker som rådmannen tilrår, vil disse gjelde fra 1. juni 2018.

I henhold til alkohollovens § 1-9 siste ledd kan departementet gi forskrifter om internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes. I alkoholforskriftens kapittel 8, § 8- 1 står: «For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf alkoholloven 1-1 skal innehavere av salgs- og skjenkebevilling føre interkontroll med den virksomheten som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.»

Manglende internkontroll er et brudd på kapittel 8 i alkoholforskriften og dette medfører i henhold til alkoholforskriftens § 10-3 tildeling av 2 prikker.

Rådmannen legger til grunn at skjenkestedet har fått rimelig tid til å få internkontrollsystemet på plass, uten at dette har skjedd, og tilrår med dette at formannskapet tildeler Ørenes Meieri AS 2 prikker for brudd på alkohollovens § 1-9 siste ledd og kapittel 8 i alkoholforskriftens.

Tildelingen gjelder fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 13:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS