Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 14.06.18- PS 65/18 Silje H. Sjøvold - søknad om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv

Saksbehandler : Line Therese Ertsås

Arkivref : 2018/7628 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 14.06.2018 65/18
Kommunestyre 18.06.2018  

 

Rådmannens innstilling: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje H. Sjøvold om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv.
 2. Lotte Holte Kjesbu rykker inn som fast medlem i kommunestyret for Høyre i permisjonstiden.
 3. Nytt medlem i formannskapet/administrasjonsutvalget/valgstyret i permisjonstiden:
 4. Som varaordfører i permisjonstiden velges:
 5. Nytt medlem og nestleder i kommunalt klageorgan i permisjonstiden:
 6. Nytt medlem i representantskapet i IKA Trøndelag i permisjonstiden:
 7. Nytt medlem i KS organer i permisjonstiden:
 8. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden:
 9. Ny personlig vara i representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden:
 10. Ny personlig vara i representantskapet i KonSek i permisjonstiden:
 11. Vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden:
 12. Ny personlig vara i representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden:
 13. Ny personlig vara i Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden:
 14. Ny personlig vara i representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden:
 15. Nytt medlem i innstillingskomiteen for Verdal kommunes kulturpris i permisjonstiden:
 16. Nytt medlem i referansegruppe nytt helsebygg i permisjonstiden:.
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Silje H. Sjøvold søker i brev datert 5. juni 2018 om permisjon inntil videre fra folkevalgte verv pga personlige årsaker. Hun søker inntil videre da hun ønsker å gå tilbake i sine verv så fort hun har mulighet til det.

Silje H. Sjøvold er for inneværende periode valgt som varaordfører og innvalgt som medlem på felleslista AP/H/KRF i følgende utvalg (i tillegg til medlem i kommunestyret for H):

 • Formannskapet/valgstyret/administrasjonsutvalget
 • Kommunalt klageorgan
 • KS organer
 • IKA Trøndelag
 • Innstillingskomite for Verdal kommunes kulturpris
 • Referansegruppe nytt helsebygg
   

Og personlig varamedlem i følgende utvalg:

 • Representantskapet Innherred Renovasjon
 • Representantskapet i Innherred renovasjon i permisjonstiden
 • Representantskapet i Trondheim Havn i permisjonstiden
 • Representantskapet i KonSek i permisjonstiden
 • Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge i permisjonstiden
 • Representantskapet i Innherred interkommunale legevakt i permisjonstiden
 • Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning i permisjonstiden
 • Representantskapet i Nord-Trøndelag Krisesenter i permisjonstiden
   

Medlem i representantskap i IKS er ordfører og vervene som personlig varamedlem bør bekles av varaordfører.

Varaordfører velges etter at nytt medlem i formannskapet er besatt og gjennomføres som flertallsvalg. Her kan det av et medlem kreves skriftlig avstemming. Den er valgt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer.

AP/H/KRF har følgende medlemmer/varamedlemmer i:

Formannskapet:

Medlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Ove Morten Haugan (AP)
 5. Tor-Petter Abelsen (KRF)
   

Varamedlemmer:

 1. Charlotte F. Aakerhus (H)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Bjørn J. Holmli (AP)
 4. Berit G. Nessø (AP)
 5. Torill Elverum (AP)
 6. Einar A. Tromsdal (AP)
 7. Tor Martin Nordtømme (AP)
   

Kommunalt klageorgan:

Medlemmer: Personlige varamedlemmer:

 1. Bjørn Iversen, leder (AP)
 2. Silje H. Sjøvold, nestleder (H).
 3. Trine Reitan (AP) 
   

Personlige varamedlemmer:

 1. Ove Morten Haugan (AP)
 2. Tor-Petter Abelsen (KRF)
 3. Berit G. Nessø (AP)
   

KS organer:

Medlemmer: Varamedlemmer:

 1. Bjørn Iversen (AP) 1. Berit G. Nessø (AP)
 2. Silje H. Sjøvold (H) 2. Arild K. Pedersen (AP)
   

Varamedlemmer:

 1. Berit G. Nessø (AP)
 2. Arild K. Pedersen (AP)
 3. Trine Reitan (AP)
 4. Einar A. Tromsdal (AP)
   

Kommunelovens § 15 har slik ordlyd:
«Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller for resten valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet.»

Rådmann vil ut fra dette tilrå at søknaden om permisjon innstilling videre fra folkevalgte verv imøtekommes.

Felleslista AP/H/KRF bes i møte fremme forslag på medlem i ovennevnte utvalg. Det bør tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene.

Det gjøres oppmerksom på at valg på medlemmer/varamedlemmer i formannskapet og valg av varaordfører skal skje av og blant kommunestyrets medlemmer.

I kommunelovens § 16 står det under kommentarer at organet suppleres fra den samme gruppe som uttredende tilhørte. Viser det seg at denne framgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 % av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Vurdering:
I tråd med gjeldende reglement for folkevalgtes arbeidsgodtgjøring frikjøpes varaordfører i 50 % av 90 % av ordførers godtgjøring. Når det her søkes om permisjon inntil videre, vil det bli en usikkerhet for den som blir valgt som varaordfører i forhold til tidsrom for frikjøpet. Det sikrer imidlertid at kommunen ikke må betale dobbelt godtgjøring i permisjonstiden.
 
 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.06.2018 13:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS