Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 18.09.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Møterom 3. etasje, Herredshuset
Dato:        18.09.2018
Tid:           09:00 - 11:50
Til stede:  9 representanter


 
  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 79/18 Godkjenning av møteprotokoll 30.08.2018 Protokoll
PS 80/18 Investeringsbudsjett 2018 - Budsjettjustering Saksframlegg Protokoll
PS 81/18 Vuku Pensjonistlag - søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" - ny behandling Saksframlegg Protokoll
PS 82/18 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse Saksframlegg Protokoll
PS 83/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret Saksframlegg Protokoll
PS 84/18 Etablering av Innherredssamarbeid Innkjøp mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger fra 1.1.19 Saksframlegg Protokoll
PS 85/18 Eierskapsmelding 2018 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 86/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017 Saksframlegg Protokoll
PS 87/18 Barnehage - tilstand og muligheter Saksframlegg Protokoll
PS 88/18 Fæby Bryggeri AS - søknad om salgsbevilling ved gårdsutsalg og utvidet salgsbevilling for salg av egenprodusert øl Saksframlegg Protokoll
PS 89/18 Huaxing AS - søknad om skjenkebevilling Saksframlegg Protokoll
PS 90/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.8.18 Saksframlegg Protokoll
PS 91/18 Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd  Saksframlegg Protokoll
PS 92/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 18.09.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Nei Vara: Arild Kvernmo Pedersen
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Nei Vara: Arvid Wold
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 079/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING:
Ordfører
fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 30. august 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 30. august 2018 godkjennes.
              
  
   

PD 080/18 Investeringsbudsjett 2018 - Budsjettjustering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
            
INNSTILLING: 

 1. Verdal kommunes investeringsbudsjett for 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. Låneopptak i 2018 reduseres med 22,1 millioner kroner og momskompensasjon reduseres med 5,8 millioner kroner. I tillegg økes finansiering fra Husbankmidler med 1,3 millioner.
   

 

     

PS 081/18 Vuku Pensjonistlag - søknad om tilskudd til flytting av "klubbhuset" - ny behandling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Det ytes et tilskudd til Vuku pensjonistlag på 100.000 kroner til flytting av «klubbhuset»
 2. Tilskuddet dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
 3. Rådmannen får fullmakt til å gjøre de nødvendige budsjettendringer.
   


  
     

PS 082/18 Analysegrunnlag for økonomiplan - Kostraanalyse  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 
Fremlagt rapport tas til orientering. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med økonomiplan 2019-2022.
 
  
 
     

PS 083/18 Kravspesifikasjon for anbud - planlagt bruk av institusjonsplassene i det nye Bo- og behandlingssenteret
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Arild K. Pedersen (AP) fremmet på vegne av AP/KRF følgende alternativt forslag:
Kommunestyret tar saken til orientering. Kommunestyret vil samtidig be rådmannen legge fram en sak til politisk behandling som belyser de driftsøkonomiske konsekvensene av en ren institusjonsutbygging, på bekostning av heldøgns omsorgsplasser, i første fase av helsebyggsatsingen.

MDG v/Arvid Wold fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Rådmannen klargjør hvordan det forventede behovet for heldøgns omsorgsplasser handteres i den mellomliggende periode fram til fase to i helsehusutbyggingen er realisert.»

Det ble først votert alternativ mellom forslaget fra AP/KRF og komiteens innstilling der forslaget fra AP/KRF ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra MDG som ble enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar saken til orientering.
 2. Kommunestyret vil samtidig be rådmannen legge fram en sak til politisk behandling som belyser de driftsøkonomiske konsekvensene av en ren institusjonsutbygging, på bekostning av heldøgns omsorgsplasser, i første fase av helsebyggsatsingen.
 3. Rådmannen klargjør hvordan det forventede behovet for heldøgns omsorgsplasser handteres i den mellomliggende periode fram til fase to i helsehusutbyggingen er realisert.
   

 
 
     

PS 084/18 Etablering av Innherredssamarbeid Innkjøp mellom kommunene Snåsa, Steinkjer, Verran, Inderøy, Verdal og Levanger fra 1.1.19
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Verdal kommune inngår i.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når samarbeidet trer i kraft.
 3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet med 1 årsverk i en oppstartsfase.
 4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall.
 5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i deltakerkommunene.
 6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med rådmannen.
 7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
 8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.
   

 
 
     

PS 085/18 Eierskapsmelding 2018 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 
Eierskapsmelding for 2018 vedtas.
   
 
     

PS 086/18 Status og kvalitetsmelding for grunnskolen 2017  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Status og kvalitetsmelding for Verdalskolen 2017 tas til orientering.
 2. Alle rektorene skal sette konkrete og målbare mål for sin skole på nasjonale prøver for å tilkjennegi ambisjonene på vegne av skolen.
 3. Det skal i Verdalsskolene settes av tid til gode læringsprosesser for elever og personal når det gjelder innføring av nye digitale plattformer.
   

 
 
     

PS 087/18 Barnehage - tilstand og muligheter  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tillegg til pkt. 4 (uthevet tekst i tillegg til innstilling fra komiteen):
Pedagogisk kapasitet og kvalitet, driftsrasjonalitet i tjenesteproduksjonen, lokalsamfunnshensyn og kostnadseffektivitet i drift av lokaler og arealer er spesielt viktige vurderingsmomenter.

Det ble først votert over forslaget om å ta inn begrepet «lokalsamfunnshensyn» i pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.
Det ble så votert ble komiteens innstilling inkludert vedtatt endring i pkt. 4 som ble enstemmig vedtatt.
     
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar betraktningene i rapport om kommunale barnehager til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre prosess for beslutning om struktur for kommunale barnehager for beslutning i kommunestyret våren 2019.
 3. Strukturutredning skal bygge på SSBs middelalternativ, men også ha fleksibilitet for kostnadseffektiv sterkere vekst.
 4. Pedagogisk kapasitet og kvalitet, driftsrasjonalitet i tjenesteproduksjonen, lokalsamfunnshensyn og kostnadseffektivitet i drift av lokaler og arealer er spesielt viktige vurderingsmomenter.
   

 
 
     

PS 088/18 Fæby bryggeri AS - søknad om salgsbevilling ved gårdsutsalg og utvidet salgsbevilling for salg av egenprodusert øl
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Det ble først votert samlet over pkt. 1 og 2 som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Det ble deretter votert samlet over pkt. 3, 4 og 5 som ble enstemmig vedtatt..
     
VEDTAK: 

 1. Fæby Bryggeri AS, org.nr. 920 626 459, gis alminnelig bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 som omsøkt ved Fæby Bryggeri AS ut bevillingsperioden til 30.06.2020.
 2. Bevillingen utvides også til å gjelde salg av drikk i gruppe 1 tilvirket i egen virksomhet, jfr. Alkohollovens § 3-1b.
 3. Formannskapet godkjenner Jørund H. Eggen og Arne Marius Haugen som henholdsvis bevillingens styrer og stedfortreder for bevillingen.
 4. Salgstider innvilges i henhold til vedtatte salgstider for alkoholholdig drikk gruppe 1 som nevnt i saksopplysningene.
 5. Bevillingen gis under forutsetning av godkjent bruksendring av lokalene.
   

 
 
     

PS 089/18 Huaxing AS - søknad om skjenkebevilling  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Det ble først votert over pkt. 1 som ble vedtatt med 8 mot 1 stemme.
Det ble deretter votert samlet over 2, 3 og 4 som ble enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 

 1. Huaxing AS, org.nr. 821 186 552, gis alminnelig skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2020. Bevillingen gjelder også på begrenset område utendørs.
 2. Lichang Lao godkjennes som bevillingens styrer.
 3. Huaxing AS fritas for kravet om stedfortreder for styrer. Dette fritaket gjelder kun fram til det evt. blir ansatt flere på stedet.
 4. Skjenketider innvilges som omsøkt slik:
  Alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2: fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  Alkoholholdig drikk gruppe 3: fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
   

 
 
     

PS 090/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.8.18  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK: 
Rådmannen foreslår at Verdal kommune avgir høringsuttalelse i følgende saker:
Høringsnotat om endringer i smittevernloven.
 
  
 
     

PS 091/18  Anne-Gudrun C K. Lyngsmo - søknad om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd

  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende til pkt. 2:
«Knut Johansson».

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 • Formannskapets innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP til pkt. 2 – enstemmig vedtatt.
   

INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Anne-Gudrun C. Klæth Lyngsmo om fritak fra vervet som kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden.
 2. Ny kommunal representant i Sør-Innherad kirkelige fellesråd for resten av valgperioden: Knut Johansson.
   

 
 
     

PS 092/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.09.2018

BEHANDLING: 
Rådmannen orienterte om:

 • 10-års markering Distriktssenteret på Stjørdal.
 • Har gjennomført intervju på 7 søkere samtidig – gruppeintervjumetodikk – 3 stillinger ved forvaltningskontoret. Fungerte bra.
 • Framdrift samarbeid Verdal videregående skole ad bo- og behandlingssenteret. Vi har i to omganger ventet på skolens framdrift, men er opptatt av å få et fellesskap i reguleringsarbeidet selv om dette medfører noe lengre tidsbruk.
 • Skolestart – antall elever er som beregnet. Flytting av elever og lærere fra Volden har gått bra.
 • Kriseteam satt i funksjon ved ulykke.
   

Ordfører orienterte om:

 • Formannskapsmøter høsten:
  27.9 – få saker – avlyse møte? – formannskapet enig i at dette møtet utgår.
  18.10 – nærlingslivstur til Gdansk samme tid, kan dette flyttes? Formannskapet enig i at dette møtet flyttes til onsdag 17.10 (etter komitemøte).
  9.11 – denne ble flyttes til torsdag 8.11. (fredag pga KS fylkesmøtet – dette er nå flyttet).
  KS har flyttet fylkesmøte og høstkonferanse til 22.11 og 23.11. Den 22.11 er innstillingsmøte økonomiplan og budsjett. Formannskapets enig i at møte 22.11 flyttes til onsdag 21.11 (etter komitemøte).
   

Pål Sverre Fikse stilte spørsmål om:
Oversendelsesforslag til formannskapet i perioden – status og oppfølging?

Rådmann svarte:
Har utarbeidet liste selv over oversendelsesforslag – noen er rapportert undervegs, og noen har vi ikke hatt kapasitet til å ta ennå. Noe er også kvittert ut i andre saker. Rådmann summerer opp dette og legger det fram på et senere tidspunkt.
 
  

   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 18.09.2018 14:24
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS