Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 22.10.18 - PS 99/18 Samhandlingsstrategi digitalisering i Trøndelag

Saksbehandler : Jostein Grimstad

Arkivref : 2018/9381 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 22.10.2018 99/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:  

 1. Verdal kommune slutter seg til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag.
 2. Verdal kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres.
 3. Verdal kommune ønsker å bidra til at kommunene i regionen samler seg om felles digital utvikling og blir en tydelig region i digitaliseringsarbeidet i Trøndelag.
   

Vedlegg: 
Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag 2018-2021, datert april 2018
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger:
Kommunene og de regionale aktørene har i ulike sammenhenger pekt på at det er nødvendig med en mer forpliktende felles satsing på digitalisering i fylket. I sitt møte 30. januar ba rådmannsutvalget DiguT (Digitaliseringsutvalget i Trøndelag) utvikle forslag til en felles strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag innen utgangen av april 2018.

DiguT utarbeidet en første versjon av samhandlingsstrategi for kommunene i Trøndelag 2018-2021. Rådmannsutvalget i Trøndelag fattet følgende vedtak i saken i sitt møte 2. mai:

 1. Forslaget til samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag legges til grunn for det videre samarbeidet.
 2. Det utarbeides forslag til samarbeidsavtale for kommuner/virksomheter som ønsker å delta i samhandlingen.
 3. Rådmannsutvalget blir styringsgruppe, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.
 4. Det etableres en strategigruppe med et sekretariat og ressurser som beskrevet i dokumentet. Finansieringen av budsjett for strategigruppe og sekretariat avklares gjennom behandling hos berørte deltakere og i rådmannsutvalget som styringsgruppe.
 5. Regionene i Trøndelag anbefales å etablere et eFagråd i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.
 6. DiguT utarbeider plan og innhold for et kompetanseprogram som startes høsten 2018, i tråd med beskrivelsen i dette dokumentet.
 7. Rådmannsutvalget støtter forslaget om å starte et felles prosjekt med anskaffelse og innføring av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag.
 8. Rådmannsutvalget ønsker at Trondheim kommune tar en sentral rolle i arbeidet med samhandlingsstrategien
 9. Oppstart av arbeidet bør finansieres med en grunnressurs basert på skjønnsmidler
 10. Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å slutte seg til samhandlingsstrategien.
 11. Saken tas opp på møte i fylkesstyret.
   

Samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag tar utgangspunkt i de tre bærende søylene en tenker må legges til grunn i et velfungerende samarbeid mellom kommunene:

 • Struktur og styring
 • Kompetanse
 • Prioriterte satsinger
   

Samhandlingsstrategien fastsetter følgende mål for arbeidet:

 1. Kommunene i Trøndelag lærer av hverandre og utvikler brukervennlige tjenester i fellesskap.
 2. Kommunene i Trøndelag har høy digital modenhet og endringskraft.
 3. Kommunene i Trøndelag standardiserer på beste praksis og tar i bruk nasjonale fellesløsninger.
 4. Innbyggere og næringsliv i Trøndelag opplever en effektiv og samordnet offentlig sektor i Trøndelag.
 5. Sammen med KS, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag utvikler kommunene et partnerskap for digitalisering som bidrar til nasjonal utvikling.
   

Det foreslås at ny struktur for samhandling bygger på regionale samarbeidsordninger, som f.eks. samarbeidet mellom kommunene på Fosen. Trondheims rolle bør være tydelig i samhandlingen.
Det inngås samarbeidsavtaler mellom kommunene/virksomhetene som vil inngå i et slikt forpliktende samarbeid.

Rådmannsutvalget blir styringsgruppe. Styringsgruppa prioriterer og beslutter felles satsinger og finansiering av disse. I tillegg foreslås en strategigruppe med representanter fra de regionale samarbeidsarenaene. Sammen med strategigruppen vil et felles sekretariat ha ansvar for å organisere arbeidet med felles satsinger. Ressurser og kompetanse i sekretariatet må utvikles over tid, som en minimumsløsning i en startfase bør det være en ressurs tilsvarende minimum to årsverk. Det anbefales at fylkeskommunen ledes av fylkeskommunen.

Samarbeidsstrukturen skisseres slik:

Skisse av samarbeidsstrukturen

Det foreslås at det fra høsten 2018 igangsettes et kompetanseprogram om digitalisering for kommunenes ledere i Trøndelag.

Det foreslås at kommunene gjennomfører konkrete felles satsinger som innebærer at kommunene standardiserer på samme løsninger innenfor områder det er hensiktsmessig.

I starten bør kommunene konsentrere om få, men tydelige satsinger. Strategien foreslår at det settes i gang et felles prosjekt med sikte på anskaffelse og implementering av felles sak-/arkivsystem for kommunene i Trøndelag. Dette som et konkret første fellesprosjekt i tråd med samhandlingsstrategien. Det vil være en vesentlig brikke i en kommende standardisering for digitalisering i Trøndelag.

Skal en lykkes i å iverksette et slikt fellesprosjekt med potensielt 47 kommuner må det til en rask avklaring av hvilke regioner/kommuner som vil delta. Gjennomføringsevne vil her være kritisk for å unngå at enkelte kommuner/regioner heller kjører egne løp. DiguT er nå i ferd med å kartlegge kommunenes deltakelse i et slikt felles prosjekt.

Det vises for øvrig til vedlagte samhandlingsstrategi-dokument for nærmere beskrivelser

Vurdering:
Det foregår for tiden mye arbeid med en sterkere felles digital utvikling i kommunesektoren, både på nasjonalt nivå, regionalt nivå og lokalt nivå. Det er åpenbart en mulighet for kommunene i nye Trøndelag å samle kreftene om en forsterket felles koordinering og samhandling. Skal de 47 kommunene i Trøndelag lykkes med dette kreves det en god struktur på samarbeidet, slik at en kan få arbeidet til å bli systematisk og med god gjennomføringsevne. Det kreves også at kommunene går inn i det felles arbeidet med vilje til å prioritere samarbeidsløsninger.

Potensialet for å hente gevinster i fellesskap vurderes som stort. Samlet sett er dette en prosess med høy kompleksitet i utgangspunktet. Det kanskje mest kritiske vil være å faktisk komme i gang med samarbeidet, med de kommunene som er modne til å beslutte at man vil delta i det videre arbeidet.
Framover er det parallelt behov for å avklare og utvikle samarbeidet om digitalisering mellom kommunene i Inntrøndelag, og også gjennom fellesskapet Midt-Trøndelag regionråd.

En første start på dette kan være å etablere en felles arena i tråd med anbefalingene i samhandlingsstrategien for Trøndelag, i form av fellesskap i gjennom efagråd for flere kommuner, samt at det trengs tilsvarende intern struktur for Levanger og Verdal.

Strategidokumentet gir klare anbefalinger om etablering av nødvendige ressurser i sekretariatet, for å sikre gjennomføringsevne til de felles satsingene. I oppstarten tenkes dette finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen. Medfinansiering fra kommunene bør komme gradvis og i takt med gjennomføring av felles satsinger.

Rådmannen har gjennom sommeren og høsten gitt uttrykk for at Verdal kommune ønsker å være en del av slikt fellesskap, og tilrår at Verdal kommune slutter seg til som deltaker i samhandling om digitalisering i Trøndelag, basert på strategidokumentet og vedtaket i rådmannsutvalget i Trøndelag.

 
 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 16.10.2018 13:05
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Jostein Grimstad Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS