Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.2018

Utvalg:     Verdal formannskap
Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:        21.11.2018 (onsdag)
Tid:           14:35 - 15:20 
Til stede:  9 representanter


  
Sakliste som PDF     Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 114/18 Godkjenning av møteprotokoll 08.11.2018 Protokoll
PS 115/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019 Saksframlegg Protokoll
PS 116/18 Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS Saksframlegg Protokoll
PS 117/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement Saksframlegg Protokoll
PS 118/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019  Saksframlegg Protokoll
PS 119/18 Høringsuttalelse - endringer i smittevernloven  Saksframlegg Protokoll
PS 120/18 Orientering - Protokoll

 

Oppmøte formannskap 21.11.2018

NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Bjørn Iversen DNA Ordfører Ja  
Pål Sverre Fikse SP Varaordfører Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Ove Morten Haugan DNA Medlem Ja  
Trine Reitan DNA Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møter

NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås  Formannskapssekretær   

 
 

PS 114/18 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING:
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 8. november 2018 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

            
VEDTAK:
Protokoll fra møte 8. november 2018 godkjennes.
 
               
  
   

PD 115/18 Økonomiplan 2019-2022 og Budsjett 2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING:
Behandling i komiteene og administrasjonsutvalget ble utlagt.

AP v/Bjørn Iversen fremmet på vegne av AP og KRF følgende verbalforslag:

 1. Et historisk investerings- og velferdsløft: Modernisering av Ørmelen skole
  Ørmelen skole inkluderer boområdene Reinsholm, Kirkehaug, Tinden og Stekke i tillegg til Ørmelen. Dette er et av de tettest befolkede områder i Verdal kommune.
   
  Om få år vil Ørmelen sannsynligvis bli den største barneskolen i Verdal, og som den største av alle kommunens skolekretser bør Ørmelen både få beholde og videreutvikle sin barneskole. Skolen opplever imidlertid i dag plassmangel, og tilfredsstiller i for liten grad dagens areal – og kvalitetskrav.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede en modernisering (nybygging/renovering) av Ørmelen skole, med oppstart mot slutten av økonomiplanperioden. I utredningsarbeidet skal oppgradering av uteområdet inkluderes.
 2. Kommunestyret som arbeidsgiver
  Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
   
  Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret:
   
  - Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
  Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
   
  Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
   
  Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.
   
  - Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
  En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over 55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
   
  Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   
  - Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.

SP v/Marit Voll fremmet på vegne av SP, H og SV følgende verbalforslag:

 1. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
 2. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde vært gjort tidligere.
  Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes løpende orientert om status i arbeidet.
 3. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
  Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og omstillingstakt.
  Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
   
  Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av igangsetting av nye tiltak.
 4. Verdibevarende vedlikehold.
  Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på det verdibevarende vedlikeholdet.
 5. Verdalsskolen.
  I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
  Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.

KRF v/Tor-Petter Abelsen fremmet på vegne av KRF og SV følgende alternativt forslag til pkt. 3:

«3. Eiendomsskattesatsen for skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.»

Votering:

 • Rådmannens innstilling pkt. 1 og 2 – enstemmig vedtatt.
 • Rådmannens innstilling pkt. 3 alternativt mot forslag fra KRF/SV, forslag fra KRF/SV vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for rådmannens innstilling.
 • Rådmannens innstilling punktene 4 til 9 – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 1 alternativt mot pkt. 5 i forslag fra SP/H/SV – forslag fra SP/H/SV vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte for forslaget fra AP/KRF.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2 ingress – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, første kulepunkt – vedtatt med 8 mot 1 stemme.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, andre kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra AP/KRF pkt. 2, tredje kulepunkt – enstemmig vedtatt.
 • Forslag fra SP/H/SV pkt. 1 til 3 – vedtatt med 5 mot 4 stemmer.
 • Forslag fra SP/H/SV pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 

 1. Budsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 vedtas.
 2. Det settes av 11 % av skatteinntekter i margin.Eiendomsskatt.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 bokstav a) skal det skrives ut eiendomsskatt på all fast eiendom i Verdal kommune.
   
  Eiendomsskattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 4,5 promille.
   
  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 4 promille.
   
  I medhold av eiendomsskatteloven § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:
   
  a. Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i §7 bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.
  b. For øvrig fritas:
  • Verdal kirkelige fellesråds eiendommer
  • Verdal videregående skoles eiendommer
  • Stiklestad Nasjonale Kultursenters A/S' eiendommer
  • Stiftelsen Stiklestad Museums eiendommer
  • Bakketun Folkehøgskole (skole-, internat- og administrasjonsbygg)
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Trondheim havn IKS' eiendommer
  • Ecopro AS' eiendommer for andel ikke-kommersiell aktivitet.
   
  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
   
  Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2019 i samsvar med vedlagt dokument. Reglementet har bare mindre endringer fra 2018, og vil gjelde inntil en mer grundig gjennomgang og revisjon av dokumentet kommer i en egen sak som legges fram første halvår 2019.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2019 slik det fremgår av vedlegg.
 6. Ramme for låneopptak til videreutlån/startlån settes til kr. 45.000.000,-.
 7. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2019 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 143.203.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Dersom statsbudsjettvedtaket i Stortinget desember 2018 medfører økning i skatteinntekter og/eller rammetilskudd, skal økningen brukes til å redusere bruk av disposisjonsfond i 2019.
 10. Verdalsskolen.
  I forbindelse med vedtak om ny skolestruktur, ble det vedtatt et koordinert moderniseringsprogram for renovering/nybygging av barneskolene ved Vinne, Vuku, Garnes, Ørmelen og Stiklestad. Dette for å sikre alle elver og ansatte i Verdalsskolen en oppgradert, modernisert og delvis nybygd bygningsmasse.
   
  Dette skal følges opp og kommunestyret ber rådmannen legge fram egen sak om samlede investeringer, og effekt av de vedtatte strukturendringene i Verdalsskolen våren 2019.
  Ørmelen barneskole skal innarbeides i planperioden.
 11. Kommunestyret som arbeidsgiver
  Det følger store forpliktelser med å ha arbeidsgiveransvar for om lag 1200 ansatte i Verdal kommune. Gjennom et tett trepartssamarbeid mellom ansattes organisasjoner, rådmannen og den politiske ledelsen vil derfor Verdal kommune videreutvikle kvaliteten og innholdet i velferdstjenestene til beste for kommunens innbyggere, frivillighet og næringsliv.
   
  Som et ledd i denne utviklingen vil kommunestyret:
   
  - Si nei til kommersialisering av kommunale tjenester
  Konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av kommunale tjenester har erfaringsmessig i mange tilfeller vist seg å gi store lønns- og pensjonstap for de ansatte. Samtidig viser erfaringer fra andre kommuner, som har gjort denne typen privatiseringsgrep, at tjenestene som ytes overfor innbyggerne ofte svekkes.
   
  Kommunal sektor er førstelinja i velferdsstaten, og våre kommunale tjenester bør derfor som hovedregel eies, finansieres og drives av det offentlige.
   
  Med bakgrunn i dette fastslår kommunestyret at konkurranseutsetting, privatisering eller kommersialisering av dagens kommunalt drevne velferdstjenester innen helse, velferd og oppvekst til kommersielle aktører er uønsket. Samtidig er det svært ønskelig at frivilligheten og ulike typer ideelle aktører spiller en viktig rolle som supplerende bidragsytere i velferdstjenestene - utover de oppgaver kommunen selv utfører.
   
  - Gi arbeidslinja et sterkere lokalt innhold i livsfase – og seniorpolitikken
  En god og aktiv livsfasepolitikk innebærer aktiv tilrettelegging for arbeidstakere i alle aldre og i ulike livsfaser. En stor og økende andel av Verdal kommunes ansatte er over 55 år. Det vil derfor være nødvendig å styrke fokuset på ulike sider av en helhetlig livsfasepolitikk i årene framover for å gjøre det lettere å stå lenger i jobb. En aktiv rekrutterings – og seniorpolitikk vil være en sentral del av dette arbeidet.
   
  Med de rekrutteringsutfordringene som også vår kommune står overfor i åra framover er et stadig sterkeste fokus på arbeidslinja det eneste bærekraftige alternativet. Videre blir anerkjennelse, utvikling og god utnyttelse av seniorenes kompetanse stadig viktigere for å sikre kvalitet, effektivitet og fornyelse i Verdal kommune.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen utrede hvordan Verdal kommune kan tilrettelegge så inkluderende som mulig, for at så mange ansatte som mulig, klarer å stå i jobb fram til ordinær pensjonsalder. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
   
  - Utvikle en stadig sterkere heltidskultur
  En del ansatte i Verdal kommune jobber i lavere stillingsandel enn de egentlig ønsker seg. En slik situasjon fører til lavere inntekter og ofte mindre økonomisk selvstendighet. Et stort antall ansatte i deltidsstillinger er utfordrende også for kompetanseutvikling, rekruttering og kvaliteten i velferdstjenestene. Et størst mulig innslag av heltidsansatte er dermed også det mest gunstige for innbyggerne da dette hever kvaliteten på velferdstjenestene til kommunen over tid.
   
  Det er derfor en nødvendig målsetting for kommunestyret å redusere andelen ansatte på mindre stillingsandeler, og å utvikle en stadig sterkere heltidskultur.
   
  Samtidig må det tas hensyn til ansattes preferanser og egne valg. Det skal fullt ut være akseptabelt å inneha en ønsket deltidsstilling. Utviklingen av en sterkere heltidskultur må over tid søkes løst både innenfor det lokale handlingsrommet, og innenfor det ramme – og avtaleverk som sentrale føringer gir. Selv om dette er en kompleks oppgave ser kommunestyret at enkelte kommuner klarer å oppnå forbedringer på dette området.
   
  På bakgrunn av dette bes rådmannen intensivere prosessen med å utvikle modeller og ulike tiltak for å utvikle en stadig sterkere heltidskultur i Verdal kommune. Formannskap og administrasjonsutvalg involveres aktivt i prosessen.
 12.  Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022, inkludert hovedoversiktene 1A, 1B, 2A og 2B, vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert 08.11.18, med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 - 5 nedenfor.
 13. Kommunestyret er tilfreds med måten endrings- og omstillingsbehovet er synligjort i budsjett og økonomiplanen. Dokumentet viser at tilpasningen av aktivitetsnivået burde vært gjort tidligere.
  Endringstakten de nærmeste årene blir veldig høy. Endringene som skisseres i dokumentet tilsvarer rundt 90 årsverk i planperioden, og kommunestyret må holdes løpende orientert om status i arbeidet.
 14. Verdal kommune står framfor et enormt investeringsløft innen oppvekst og helse.
  Det legges opp til nesten 1 milliard kroner i nye låneopptak i økonomiplanperioden, og rente- og avdragskostnadene gir et stort press på driftsøkonomien til kommunen. Dette gjør oss svært sårbare for renteøkninger og krever rask effektiviserings- og omstillingstakt.
  Bildet forsterkes av en svak underliggende driftsbalanse i 2017 og 2018, noe som medfører at endringsbehovet blir større enn det ville vært om kommunens aktivitetsnivå på alle områder var i samsvar med vedtatte rammer for disse to årene.
   
  Med de effektiviseringskravene som ligger i budsjett og økonomiplan må vi være sikre på at investeringer i nye bygg gir lavere driftsutgifter. Dette må dokumenteres i forkant av igangsetting av nye tiltak.
 15. Verdibevarende vedlikehold.
  Kommunestyret mener det er helt nødvendig å styrke det verdibevarende vedlikeholdet i kommunen. Det er kortsiktig å investere så tungt, men samtidig ta ned vedlikeholdsbudsjettene. Rådmannen bes legge fram en egen strategi for å øke fokus på det verdibevarende vedlikeholdet. 

 

     

PS 116/18 Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS innvilges et tilskudd på 220.000 kroner for 2019. Beløpet dekkes innenfor avsetning til næringsvirksomhet i budsjettet for 2019.

Verdal kommunestyre forventer at eiere, styret og daglig leder i selskapet arbeider for på ulike måter å styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og bærekraftig før neste års generalforsamling. 

 
     

PS 117/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 

 1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:
  Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).
 2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
  - Styreleder; 20.000,-
  - Nestleder; 15.000,-
  - Styremedlemmer; 10.000,-
  - Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
  - Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
  - For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.

Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.

 

PS 118/18 Justering av sosialhjelpssatser pr. 01.01.2019  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.
      
INNSTILLING: 
Nye veiledende satser for økonomisk sosialhjelp vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2019.

 

PS 119/18 Høringsuttalelse - endringer i smittevernloven (ettersendes)  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK: 
Verdal kommune vurderer forslaget til lovendring som hensiktsmessig og gir sin tilslutning til dette med følgende merknader:

Tvangstiltak
Verdal kommune vurderer at høringsforslaget beskriver en utbedring av svakhetene i eksisterende lovverk. Det er positivt at det innføres tidsfrist for behandling av smittevernsaker i smittevernnemd, og det en vesentlig forbedring at det er tatt inn at også fullføring av behandling om nødvendig kan gjennomføres med tvang.

De regionale helseforetakenes rolle
Verdal kommune er positive til forslaget om styrking av det regionale leddet ved å lovfeste kompetansesenter i smittevern. Dette er viktig for helhetlig og koordinert behandling av individer med smittsom sykdom og håndtering av utfordringer rundt smittevern. Det er imidlertid viktig at regionalt kompetansesenter ikke blir et mellomledd mellom folkehelseinstituttet og kommunen. Et slikt regionalt kompetansesenter hører formelt til det regionale helseforetaket må ha sin hovedoppmerksomhet rettet mot interne forhold i sykehusene. Et regionalt senter kan ikke få fullgod kjennskap til bredden i kommunalt smittevernarbeid på samme måte som nasjonalt folkehelseinstitutt.

 

PS 120/18 Orientering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 21.11.2018

BEHANDLING:      
Rådmann
orienterte om:

 • Turneteateret er kåret til WAN Award 2018 Wood in Architecture.
 • Befolkningstall 3. kvartal 

    
   Til toppen av siden

Publisert: 03.11.2017 10:43 Sist endret: 23.12.2020 12:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS