Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Formannskapet 21.11.18- PS 116/18 Søknad om driftstilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2018/7008 - /D10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 21.11.2018 116/18
Kommunestyre 26.11.2018 100/18

 

Rådmannens innstilling: 
Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad AS innvilges et tilskudd på 220.000 kroner for 2019. Beløpet dekkes innenfor avsetning til næringsvirksomhet i budsjettet for 2019.

Verdal kommunestyre forventer at eiere, styret og daglig leder i selskapet arbeider for på ulike måter å styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og bærekraftig før neste års generalforsamling. 

Vedlegg:

  1. Søknad om fortsatt driftstilskudd til Regionalt Pilgrimssenter Stiklestad AS
  2. Årsberetning 2017 Regionalt Pilegrimssenter Stiklestad
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
Det vises til søknad fra Regionalt pilegrimssenter Stiklestad AS om fortsatt driftstilskudd fra Verdal kommune i forbindelse med fornyelse av aksjonæravtale. Tilskuddsbeløpet det søkes om er 220.000 kroner for 2019.

Pilegrimssentret ble etter en periode som prosjekt etablert som eget aksjeselskap fra 2016. Selskapets aksjekapital er på kr. 162.500,-.

Verdal kommune er største eier i selskapet med en eierandel på 30,7 prosent. Andre eiere i selskapet er Stiklestad nasjonale kultursenter, Levanger kommune, Frosta kommune, Stjørdal kommune, Malvik kommune og Nidaros bispedømmeråd.

Pilegrimssentret har hoveddelen av sine inntekter gjennom tilskudd fra aksjonærene, hvorav Verdal kommune som største eier har bidratt med et samlet tilskudd på ca. 620.000 kroner i perioden 2016-2018. I tillegg er det bevilget ca. 1 mill. kroner gjennom interregprosjektet «Smart Green Regions Mid-Skandinavia» i perioden 2016-2018.

Selskapet har minimale inntekter fra selve drifta av pilegrimsleden og er derfor svært avhengig av driftstilskudd fra sine eiere og gjennom finansiering av ulike prosjekt. Det kan ikke forventes betydelige endringer i dette bildet de kommende årene, men må søke å utvikle egeninntjeningen ut over driftstilskudd.

Selskapet er i hovedsak den aktøren som på ulike måter bygger ut og legger til rette for verdiskapning langs leden for det lokale reiselivet. Foreløpige tall for 2018 viser at pilegrimstrafikken har bidratt til ca. 1700 overnattinger i ulike herberger og andre overnattingssteder. Dette er en økning fra ca. 1400 overnattinger i 2016. Til sammenligning utgjorde antall overnattinger i 2013 av pilegrimer ca. 250.

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i pilegrimssentret den 28. september i år hvor aksjonæravtale for kommende treårsperiode ble behandlet.

Generalforsamlingen vedtok en ettårig aksjonæravtale for driftsåret 2019 og med tilskuddssatser som er i samsvar med den foreliggende søknad fra pilegrimssentret, dvs. 220.000 kroner fra Verdal kommune.

Generalforsamlingen ba styret og daglig leder i selskapet å arbeide for på ulike måter å styrke inntektssiden i budsjettet slik at det framstår mer realistisk og bærekraftig før neste års generalforsamling. Videre ble eiere og styret bedt om å intensivere arbeidet for å styrke og utvide eierskapet slik at bedriften får en bedre balansert og videre forankret eiersits.

Vurdering: 
Som det framgår har det vært en økning i antall overnattinger langs pilegrimsleden de siste tre årene, om ikke stor. Arbeidet med å tilrettelegg og markedsføre et slikt tilbud vil være et langsiktig og nitid arbeid. Likevel ser en at denne trafikken betyr betydelig antall overnattinger for lokasjoner langs leden. Det er viktig at dette arbeidet videreføres også inn mot tusenårs-jubileet på Stiklestad.

Samtidig er det som generalforsamlingen uttaler viktig at inntektssiden i budsjettet for senteret styrkes og at det videre arbeides med en utvidelse av eierskapet.

Rådmannen synes det er riktig og helt nødvendig at både styret og eierne i sentret har stort fokus på dette i 2019 og gis mulighet for å styrke sentrets økonomiske stilling gjennom dette arbeidet.

Verdal kommune gikk inn med en stor eierandel og tilskudd til pilegrimssentret i oppstartfasen på tre år fra 2016. Dette ble vurdert som viktig og riktig for å få etablert det regionale pilegrimssentret på Stiklestad.

Etter at senteret har vært i drift i tre år vurderer rådmannen reduksjon i kommunens eierandel i sentret som ønskelig.

På denne bakgrunn foreslår rådmannen at det bevilges tilskudd for 2019 som omsøkt, dvs. 220.000 kroner, men også klar forventning om utvikling av inntjening ut over driftstilskudd.

Tilskudd for senere år må underlegges ny politisk behandling når en kjenner resultatet av arbeidet som er planlagt gjennomført i 2019
 


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 15.11.2018 11:50
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Frode Kvittem Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS